xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Kabul Edilmemesi – İş Makinesi Gideri Tevsiki – Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifi

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Kabul Edilmemesi – İş Makinesi Gideri Tevsiki – Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifi

Karar No              : 2019/MK-168

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/376879 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR: w”

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/376879 ihale kayıt numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” ihalesine ilişkin olarak Oze İnşaat Beton San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Biberci İnş. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen 18.10.2018 tarihli ve E:2018/811, K:2018/2126 sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir.

Bahse konu Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.03.2019 tarihli ve E:2019/68, K:2019/764 sayılı kararında, “…Aktarılan düzenlemelerden, ihale komisyonunca, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı iş ortaklığı tarafından 03.072./5 poz numaralı kablo germe makinesi için teklif edilen tutarı (140.000-TL) tevsik etmek üzere, satıcı firma olarak YG Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu makineye ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği sonucuna varıldığından, davalı idarece, kablo germe makinesinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davalı idarece, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında hiçbir değerlendirme yapılmadan, iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmakta olup, sunulan fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanaklarının, mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden de bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir. Nitekim Dairemizin, 28/09/2018 tarih ve E:2018/4135, K:2018/2649 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı kararının Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ilgili iddiaların esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

bilanço bilgileri yeterlik kriteri

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-1145 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve …

Call Now ButtonBize ulaşın