xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ek-0.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Belirtilen Etin Cinsinin Teknik Şartname’ye Uygun Olarak Belirtilmemesi

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Ek-0.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Belirtilen Etin Cinsinin Teknik Şartname’ye Uygun Olarak Belirtilmemesi

Karar No              : 2016/UH.II-2579

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/363622 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 20.09.2016 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” ihalesine ilişkin Canem Yemek Üretim Gıda Hayv. Nak. Taah. İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.09.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2016 tarih ve 55103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2252 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu ve aşağıda belirtilmiş olan nedenlerle söz konusu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği,

6) Teknik Şartname’de malzeme listesinde belirtilen etlerin kemikli et miktarları olduğu ve yemeklerin içeriğindeki dana etinin kemikli olduğunun vurgulandığı, anılan Şartnamenin “Kırmızı Et Teknik Şartnamesi” bölümünde, yemeklerde kullanılacak olan etlerin “kısa but” veya “karkas” şeklinde olması gerektiğinin düzenlendiği, bir diğer ifadeyle idarenin kabul edeceği et türünün “karkas” veya “but” şeklinde olması gerektiği, bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere yemeklerin içeriğinde kullanılması gereken kırmızı etlerin “dana eti (karkas)” veya “dana eti (kısa but)” olması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan firmanın, yemeklerdeki “dana eti”nin fiyatlarının tevsiki amacıyla Teknik Şartname’de belirtildiği üzere “dana eti (karkas)” veya “dana eti (kısa but)” birim fiyatlarını kullanmaları gerekirken, ticaret borsa bültenlerinde salt “dana eti” birim fiyatını kullandıkları, Ticaret Borsa Bültenlerinin kotasyon listelerinin incelenmesi gerektiği ve  “dana eti (karkas)”, “dana eti (but)” ve “dana eti” ürünlerinin birbirlerinden farklı ürünler olduğu, birim fiyatlarının da birbirinden farklı olduğu, Ticaret Borsa Bültenlerinde “dana eti (karkas)” birim fiyatının, “dana eti” birim fiyatından oldukça yüksek olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasında daha düşük fiyatlı “dana eti” ile açıklama yapılmasının, ilgili istekli lehine fiyat avantajı sağlayacak şekilde maliyet düşürücü hesaplamaya yol açtığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Teknik Şartname’de malzeme listesinde belirtilen etlerin kemikli et miktarları olduğu ve yemeklerin içeriğindeki dana etinin kemikli olduğunun vurgulandığı, anılan Şartname’nin “Kırmızı Et Teknik Şartnamesi” bölümünde, yemeklerde kullanılacak olan etlerin “kısa but” veya “karkas” şeklinde olması gerektiğinin düzenlendiği, bir diğer ifadeyle idarenin kabul edeceği et türünün “karkas” veya “but” şeklinde olması gerektiği, bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere yemeklerin içeriğinde kullanılması gereken kırmızı etlerin “dana eti (karkas)” veya “dana eti (kısa but)” olması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan firmanın, yemeklerdeki “dana eti”nin fiyatlarının tevsiki amacıyla Teknik Şartname’de belirtildiği üzere “dana eti (karkas)” veya “dana eti (kısa but)” birim fiyatlarını kullanmaları gerekirken, ticaret borsa bültenlerinde salt “dana eti” birim fiyatını kullandıkları, Ticaret Borsa Bültenlerinin kotasyon listelerinin incelenmesi gerektiği ve  “dana eti (karkas)”, “dana eti (but)” ve “dana eti” ürünlerinin birbirlerinden farklı ürünler olduğu, birim fiyatlarının da birbirinden farklı olduğu, Ticaret Borsa Bültenlerinde “dana eti (karkas)” birim fiyatının, “dana eti” birim fiyatından oldukça yüksek olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasında daha düşük fiyatlı “dana eti” ile açıklama yapılmasının, ilgili istekli lehine fiyat avantajı sağlayacak şekilde maliyet düşürücü hesaplamaya yol açtığı iddiasının değerlendirilmesi neticesinde;

Teknik Şartname’nin 14 günlük örnek menülerde yer alan yemeklerin içeriklerine ve gramajlarına yer verilen sayfalarında, kırmızı et kullanılacak yemeklerde “dana eti” ifadesine yer verildiği, ayrıca kahvaltı, normal ve diyet yemeklerde kullanılacak malzemelerin çiğ olarak gramajını ve cinsini gösteren listenin başında da malzeme listesinde belirtilen etlerin kemikli et miktarları olduğunun belirtildiği, Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından açıklaması kapsamında sunulan Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde ve Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında sadece “dana eti” ifadesine yer verildiği ve kg başına 12,60 TL birim fiyat teklif edildiği görülmekle birlikte, Teknik Şartname içerisinde yer alan “kırmızı et teknik şartnamesi”nde kullanılacak etlerin “kısa but tosun eti” ve “karkas tosun eti” şeklinde tanımlandığı, her ne kadar başvuru sahibinin iddiasının aksine ete ilişkin olarak Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından açıklaması kapsamında ticaret borsa bültenlerinin kullanılmadığı, sadece Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının kullanıldığı anlaşılsa da, söz konusu tutanakta “dana eti” olarak belirtilen etin cinsinin Teknik Şartname’ye uygun olarak belirtilmediği, et piyasasında yapılan araştırma sonucunda “dana eti”, “dana but eti” ve “karkas et” birim fiyatları arasında farklılık olduğu dikkate alındığında, anılan istekli tarafından dana etine ilişkin maliyetlerin ihale dokümanına uygun olarak tevsik edilmediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın