Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Kurumun İhale Komisyonlarının Yerine Geçip, Re’sen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlemleri Baştan Sona Yeniden İnceleme Yetkisi Bulunmadığı

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Kurumun İhale Komisyonlarının Yerine Geçip, Re’sen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlemleri Baştan Sona Yeniden İnceleme Yetkisi Bulunmadığı

Karar No              : 2016/UH.II-2579

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/363622 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 20.09.2016 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” ihalesine ilişkin Canem Yemek Üretim Gıda Hayv. Nak. Taah. İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.09.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2016 tarih ve 55103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2252 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu ve aşağıda belirtilmiş olan nedenlerle söz konusu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği,

1) Adı geçen isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde belirtilen Malzemeli Hesap Sunum Cetvelini (Ek-H.4) hatalı olarak sunduğu, Hesap Sunum Cetvelinin ihale süresi boyunca kullanılacak malzemelerin (ana çiğ girdilerin) tamamını kapsamadığı, yemek üretiminde kullanılacak gıda ürünlerinin birim fiyatlarının hatalı olarak cetvele yansıtıldığı, Ek-H.4 formunda gramaj genel toplamlarının yuvarlamalar sebebiyle eksik hesaplandığı, yemek menüsü için oluşturulan reçetelerdeki ana çiğ girdi miktarlarında kg ve adetlerde çarpım hatası yapılması dolayısıyla ana çiğ girdi toplamlarının da eksik ve yanlış hesaplandığı, ayrıca ana çiğ girdi ile işçilik maliyeti toplamının, toplam teklif tutarına oranının Tebliğ’de belirtilen oranları sağlamadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Rota Yemekçilik Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde belirtilen Malzemeli Hesap Sunum Cetvelini (Ek-H.4) hatalı olarak sunduğu, Hesap Sunum Cetveli’nin ihale süresi boyunca kullanılacak malzemelerin (ana çiğ girdilerin) tamamını kapsamadığı, yemek üretiminde kullanılacak gıda ürünlerinin birim fiyatlarının hatalı olarak cetvele yansıtıldığı, Ek-H.4 formunda gramaj genel toplamlarının yuvarlamalar sebebiyle eksik hesaplandığı, yemek menüsü için oluşturulan reçetelerdeki ana çiğ girdi miktarlarında kg ve adetlerde çarpım hatası yapılması dolayısıyla ana çiğ girdi toplamlarının da eksik ve yanlış hesaplandığı, ayrıca ana çiğ girdi ile işçilik maliyeti toplamının, toplam teklif tutarına oranının Tebliğ’de belirtilen oranları sağlamadığına ilişkin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda;

Öte yandan başvuru sahibi tarafından açıklaması kapsamında, Malzemeli Hesap Sunum Cetveli’nde (Ek-H.4) 119 kalem olarak belirtilen ana çiğ girdilerin birim fiyatlarının tümünün Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile tevsik edildiği, söz konusu tutanakta yer alan birim fiyatların ve miktarların tam olarak Ek-H.4 Malzemeli Hesap Sunum Cetveli’ne yansıtıldığı ve toplamda hata bulunmadığı, ayrıca ana çiğ girdi ile işçilik maliyeti toplamının toplam teklif tutarına oranının rakamsal olarak Tebliğ’de belirtilen 0,80-0,95 arasında olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları da uygun bulunmamıştır.

Bunun yanında başvuru sahibinin Ek-H.4 formunda gramaj genel toplamlarının yuvarlamalar sebebiyle eksik hesaplandığı, yemek menüsü için oluşturulan reçetelerdeki ana çiğ girdi miktarlarında kg ve adetlerde çarpım hatası yapılması dolayısıyla ana çiğ girdi toplamlarının da eksik ve yanlış hesaplandığı yönündeki iddialarına ilişkin incelemede;

Şikayete konu ihalede normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek (öğlen ve akşam), diyet yemek (öğlen ve akşam), ara öğün olmak üzere 5 grubun yer aldığı, her bir grubu içermek üzere ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından düzenlenen Ek-H.4 malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde toplam 119 kalem ana çiğ girdinin bulunduğu dikkate alındığında, anılan çiğ girdi çeşitlerinden hangilerine ilişkin gramaj genel toplamlarının eksik hesaplandığına ve hangi ana çiğ girdi miktarlarında kg ve adetlerde çarpım hatası yapılması dolayısıyla ana çiğ girdi toplamlarının da eksik ve yanlış hesaplandığına ilişkin somut bir belirleme yapılmadığı, bu itibarla söz konusu iddianın, genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içerdiği ve dolaylı olarak EK-H.4 belgesinin ve bu belgeye esas Teknik Şarname’nin baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içerdiği anlaşılmış olup, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığından anılan iddialara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın