Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / Benzer İşlerde İş Deneyim Belgesi İstenilmesinin Amacı

Benzer İşlerde İş Deneyim Belgesi İstenilmesinin Amacı

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Yapım İnşaatı İşi
  • İş Deneyim Belgesi
  • Benzer İş

Karar No              : 2013/MK-23

BAŞVURU SAHİBİ:

Mevlüt Şahin İnş. Turizm Gıda San. Ve Tic .Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

Kamu İhale Kurulunun 10.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-3912 sayılı kararı hakkında Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

 Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 03.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çorum Merkez Bahabey 16 Derslikli İ.Ö.O Yapımı İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mevlüt Şahin İnş. Turizm Gıda San. Ve Tic .Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 10.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-3912 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle, Mevlüt Şahin İnş. Turizm Gıda San. Ve Tic .Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 19.12.2012 tarih ve 2012/1552 sayılı kararı ile;

“…Yukarıda yer verilen Yasa ve Yönetmelik hükümleri ile isteklilerden iş deneyim belgesi istenilerek, daha önce ihale konusu işi veya şartnamede tanımlanmış benzer bir işi yapmak suretiyle, bu türden işlerle ilgili deneyim sahibi olduklarını ortaya koymaları amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle, ihalelerde iş deneyim belgesi istenilmesinin temelinde, ilgililerin mesleki ve teknik yeterliğinin tespit edilmesi, ihale konusu işin istekli tarafından yapılabilirliğinin belirlenmesi hususu yatmaktadır.

Bilindiği üzere; konusu belli bir edimin yerine getirilmesi olan sözleşmeler genellikle belli bir bedel içermekte ve kural olarak sözleşme bedeli de yazılı olarak sözleşme metninde yer almaktadır. Bununla birlikte konusu bir edimin yerine getirilmesi olmakla birlikte birtakım sözleşmeler belli bir bedel içermeyebilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile, yap, işlet devret niteliğindeki yapım işlerine ait sözleşmeler bu nitelikteki sözleşmelerdir. Bu türden sözleşmelerde, sözleşme bedeli bulunmamakta ise de, söz konusu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen bir kısım belgelerde çoğu kez, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından belirlenen yapı sınıfları ve bunlara ilişkin birim fiyatlar esas alınarak sözleşme bedeli tespit edilmekte, bu bedel sözleşmeye ilişkin özel ve resmi iş ve işlemlerde dikkate alınarak kullanılmaktadır.

Bu itibarla, sözleşme metninde bedel bulunmayan bu gibi hallerde de bedeli tespit edilebilir nitelikte olan sözleşmelere dayalı olarak düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin, ilgililerin belli bir işe ilişkin iş deneyimlerini göstereceği, diğer bir deyişle bu türden sözleşmelere dayalı olarak hazırlanmış olan iş deneyim belgelerinin de ilgililerin ihale konusu işi yapabilirliği ile yeterliğini belgeleyen sağlıklı bir veri olarak dikkate alınabileceği açıktır. Dolayısıyla, sözleşme bedelinin açıkça gösterildiği haller gibi, bu bedelin belirlenebilir olduğu hallerde de, bu bedelin ilgili mevzuatın aradığı anlamda ‘belli bir bedel’ olarak kabul edilmesi yukarıda anılan mevzuatın amacına daha uygundur.

Bu durumda; davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklandığından hareketle tesis olunan davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…”

şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Açıklanan nedenlerle;

1- 10.10.2012 tarih ve 2012/UY.I-3912 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın