xxxx
Home / EĞİTİM HİZMET ALIMI / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Benzer İş – Eğitim Hizmet Alımı

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Benzer İş – Eğitim Hizmet Alımı

Karar No              : 2019/UH.II-384

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/625534 İhale Kayıt Numaralı “Eğitim Hizmet Alımı 2800 Saat, Fotokopi Çekimi 2000000 Adet, 5 Kişi ile Hafta Sonu Temizlik Hizmet Alımı ve Sosyal Medya Yönetimi ve Reklam” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 27.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eğitim Hizmet Alımı 2800 Saat, Fotokopi Çekimi 2000000 Adet, 5 Kişi ile Hafta Sonu Temizlik Hizmet Alımı ve Sosyal Medya Yönetimi ve Reklam” ihalesine ilişkin olarak Akdemistanbul Eğitim Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti.nin 30.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/209 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelere ait bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla idare tarafından 08.01.2019 tarihinde EKAP üzerinden bilgi ve belge istenildiği, 11.01.2019 tarihinde söz konusu belgelerin idareye sunulduğu, ancak 23.01.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen ihale komisyonu kararında iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen koşulları sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

1) Teknik Şartname’nin içeriğinde bulunan işe ait tanımlar incelendiğinde; ihale konusu iş kapsamında sunulacak hizmetin, özünde saat üzerinden ücretlerin ödendiği yarı zamanlı bir iş olduğu, dolayısıyla iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgelerdeki eğitim işinin içeriğinden ayrı değerlendirilemeyeceği,

Kurslarda eğitim alan öğrencilerin almış olduğu eğitim üzerinden hem mesleki kariyerlerine hem de ticari faaliyetlerine katkı yaptıklarından, iş deneyime konu eğitimin içerik olarak mesleki eğitim faaliyeti olduğu,

İstihdam edilen eğitimcilerin hem akademik kariyerleri hem de diplomaları dikkatle incelendiğinde işin mesleki ifası olduğu, yine işin Teknik Şartnamesi’nde çalışacak eğitimcilerle ilgili tanımlamalara bakıldığında söz konusu işin insan kaynakları işi olduğu, bundan dolayı sunulan sözleşmede verilen hizmetin bu yönüyle de insan kaynakları teminini sağladığı,

Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belge konusu iş kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu belgelerde tam zamanlı personelden bahsedilmediği, dolayısıyla SGK bildirgelerinin sunulmasına gerek olmadığı, eğitimcilere ait özel bilgilerin, diplomaların ve iş tecrübelerin benzer işe uygunluk konusunda değerlendirme kriteri olarak kabul edilemeyeceği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, … ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinde “…(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel durumu” başlıklı 66’ncı maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde, personele yönelik yeterlik kriteri belirlenemeyecek ve bu kapsamda aday veya isteklilerden personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesi uyarınca, idarece ihtiyaç duyulması halinde ihale konusu işin ifası sırasında istihdamı öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilecek, yine idarece gerek görülmesi halinde personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ile deneyim süresine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilecektir. Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Eğitim hizmet alımı 2800 saat, fotokopi çekimi 2000000 adet, 5 kişi ile hafta sonu temizlik hizmet alımı ve sosyal medya yönetimi ve reklam
  2. b) Miktarı ve türü: Eğitim Hizmeti 2800 saat, Fotokopi çekimi 2.000.000 adet, 5 kişi ile “kısmı zamanlı” sadece hafta sonu temizlik 12 ay, Sosyal medya hesap yönetimi hesap ve Sosyal medya reklam hizmeti 12 ay

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: Boğaziçi Üniversitesi Kampüsleri” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

İhalenin kısımlarına uygun olarak özel ve kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü mesleki eğitim, fotokopi bakım ve onarım, temizlik ve reklam tanıtım hizmetleri yönetimi benzer iş olarak kabul edilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İstekliler sadece eğitim kısmına teklif verebilirler

İstekliler sadece kopyabaşı fotokopi sindoh kısmına teklif verebilirler,

İstekliler sadece kopyabaşı fotokopi sharp kısmına teklif verebilirler,

İstekliler sadece haftasonu temizlik hizmeti kısmına teklif verebilirler,

İstekliler sadece sosyal medya yönetimi ve reklam kısmına teklif verebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin 2019 Yılı Eğitim Döneminde gerçekleştirilmesi planlan programlar için eğitim hizmet alımı.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Çalıştırılacak personelin niteliği” başlıklı 3’üncü maddesinde “Eğitimci Personel:

Genel Eğitmen Niteliği:

Yaşamboyu eğitim alanında en az 5 yıl tecrübeli olması

Uygulamaya yönelik derslerde sektör deneyiminin bulunması

Program içeriğinde gerekli olan vaka çalışmalarına vakıf olması

Program içeriğinde yer alan teorik bilgiye sahip olması

Asgari lisans mezunu olması” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kurs kapsamında verilecek eğitim konuları” başlıklı 5’inci maddesinde “Söz konusu hizmet kapsamında aşağıda belirtilen konuların teorik ve pratik eğitimi verilecektir.

EĞİTİM KONUKLARI

TAHMİNİ SAATLER

İnsan Kaynakları (Performans, motivasyon, iş hukuku, kariyer yönetimi, stratejik İK yönetimi, ücret yönetimi) 430 Saat

Finans ve Muhasebe (Temel finans ve muhasebe, maliyet muhasebesi, perakende matematiği, bütçe, portföy yönetimi, işletme sermayesi yönetimi, mali tablo analizi) 440 Saat

Liderlik/Yöneticilik (Liderlik ve Türleri, etkin yöneticilik, yönetim- yönetici liderlik ve koçluk, motivasyon, iletişim, takım çalışması) 1200 Saat

Pazarlama ve Satış (Temel pazarlama ve satış, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri odaklı satış yönetimi, kanal yönetimi vb.) 430 Saat

Operasyonel Yönetim (Proje yönetimi, Tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi, zaman yönetimi, süreç yönetimi vb.) 300 Saat

Toplam 2800 saat” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı düzenlemelerinden, kısmı teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalede işin adının “Eğitim Hizmet Alımı 2800 Saat, Fotokopi Çekimi 2000000 Adet, 5 Kişi İle Hafta Sonu Temizlik Hizmet Alımı ve Sosyal Medya Yönetimi ve Reklam” hizmeti alımı olduğu,  “İhalenin kısımlarına uygun olarak özel ve kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü mesleki eğitim, fotokopi bakım ve onarım, temizlik ve reklam tanıtım hizmetleri yönetimi…” şeklinde benzer iş tanımının düzenlendiği anlaşılmıştır.

27.12.2018 tarihinde yapılan ihalenin “2800 saat Eğitim Hizmet Alımı” isimli kısmına 4 isteklinin katıldığı, 23.01.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan kısmının Minevra Yön. Dan. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde; “Eğitim hizmet alımı” başlıklı sözleşme ile söz konusu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin 3 adet faturanın sunulduğu,

Sunulan sözleşmede işin konusunun eğitim hizmeti olarak, sözleşmenin süresinin 01.05.2018-31.07.2018 olarak belirtildiği, 555.000,00 TL tutarlı sözleşmenin başvuru sahibi Akdemistanbul Eğitim Yayıncılık ve Danışmanlık Hizmetleri Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti. ile Serüven Medya Matbaa İnş. Org. San ve Tic. Ltd. Şti. arasında 28.04.2018 tarihinde imzalandığı, 31.05.2018, 30.06.2018 ve 31.07.2018 tarihli faturaların toplam tutarının 555.000,00 TL olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla idarece anılan istekliye EKAP üzerinden gönderilen 08.01.2019 tarihli yazıda “… Verilen eğitimlerin süresi, niteliği ve kapsamı,

Eğitmenlere ait; Eğitim durumunu gösteren diploma örneklerinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, bu eğitmenlerin 01.05.2018 ile 31.07.2018 tarihleri arasında firmanızda çalıştıklarına ilişkin SSK belgeleri, bu eğitmenlerin 01.05.2018 ile 31.07.2018 tarihleri arasında maaş ödemelerine ilişkin bordrolar, öz geçmişleri, eğitim alan kişilere ait; İsim listesinin, aldığı eğitimin konusu, alığı eğitim karşılığı verilen belge/sertifika örnekleri ile derse katılımlara ilişkin yoklama föyleri” ifadelerine yer verilerek söz konusu hususlara ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir.

Anılan istekli tarafından idareye gönderilen cevap yazısında “Serüven Medya ile yapılan eğitim içeriği;

Eğitimin niteliği, kapsamı: En az lise ve üstü eğitim gören Arapça-İngilizce dil eğitimi ile mevcut yabancı dil eğitimini güçlendirmek, akademik dil seviyesine ulaşmak, konuşma, yazma okuma seviyesinde eğitim almak, tercüme ve tercümanlık düzeyinde dil eğitimi görmek isteyen herkesin katılabileceği nitelikli eğitim kurslarını kapsamaktadır…” ifadelerine yer verildiği, ayrıca söz konusu yazı ekinde eğitimcilerin özgeçmişlerinin, diplomalarının, üç aylık SGK dökümlerinin, ücret bordrolarının ve eğitim alanların listelerinin gönderildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu sözleşmenin konusunun eğitim hizmetine ilişkin olduğu, öncelikle gerek idarenin yukarıda aktarılan 08.01.2019 tarihli yazısı, gerekse şikayete cevap yazısı bir arada değerlendirildiğinde, isteklinin iş deneyimini gösterir belgelere ilişkin sunmuş olduğu sözleşme ve faturalarda eğitim kapsamının anlaşılamaması üzerine idare tarafından SGK belgesi, maaş bordrosu, eğiticilere ilişkin bilgiler ve diğer belgelerin istenildiği, istekli tarafından gönderilen belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde 23.01.2019 tarihli kararından da anlaşılacağı üzere, SGK belgelerinin sunulup sunulmamasıyla ilgili bir uyuşmazlığın bulunmadığı, diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 66’ncı maddesine uygun olarak Teknik Şartname’nin 3’üncü ve 5’inci maddelerinde ihale konusu işte çalışacak personelin niteliğine ilişkin düzenlemeler yapıldığı, söz konusu düzenlemeler doğrultusunda istenilen kriterlerin sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan evvel idareye sunulması gerektiği, dolayısıyla 23.01.2019 tarihli ihale komisyon kararında ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin nitelikleriyle ilgili aksi yönde yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “İhalenin kısımlarına uygun olarak özel ve kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü mesleki eğitim” hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği, söz konusu düzenlemeden ihalenin kısımlarına uygun olarak ifadesi kullanılmışsa da bu ifadeyle söz konusu ihaleye sunulacak benzer işe ilişkin iş deneyim belgelerinin, ihale konusu kısımda belirtilen işlerle (insan kaynakları, finans, muhasebe v.s.) bire bir aynı olması şeklinde bir anlama veya sonuca yol açmayacağı anlaşılmıştır. Aynı zamanda benzer iş tanımının devamında yer alan her türlü mesleki eğitim ifadesinden hiçbir eğitim dalının hariç tutulmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda benzer iş tanımının geniş şekilde yorumlanması suretiyle teklif değerlendirmesinin yapılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşme ile idarenin açıklama yazısına verilen cevap yazısı ve ekleri incelendiğinde, belgeye konu işin yabancı dil eğitim hizmetlerine ilişkin olduğu, mesleki eğitimin örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştirmek ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlamak olan bir eğitim faaliyeti olduğu dikkate alındığında belgeye konu işinde bir mesleki eğitim faaliyeti olduğunun anlaşıldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesindeki benzer iş tanımı çerçevesinde, iş deneyime konu işin ihale konusu işle aynı veya benzer usulle gerçekleştirilen ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan iş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik etmek için sunduğu sözleşme konusu işin benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif
Call Now ButtonBize ulaşın