Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / İptal Edilen İhalede Gerçekleştirilen İhale İşlemlerine Karşı Yapılan Başvuru Hakkında İnceleme Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

İptal Edilen İhalede Gerçekleştirilen İhale İşlemlerine Karşı Yapılan Başvuru Hakkında İnceleme Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi – Tarih: 26.04.2018 – No: 2018/UY.I-845

Toplantı No: 2018/024
Gündem No: 53
Karar Tarihi: 26.04.2018
Karar No: 2018/UY.I-845

Şikayetçi:
Tic. A.Ş.,
İhaleyi Yapan İdare:
ölge Müdürlüğü,
Başvuruya Konu İhale:
2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi
BAŞVURU SAHİBİ:

Farsel İnşaat ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.02.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 13.04.2018 tarih ve 23012 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/628 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, 14.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararına göre ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise Danış Yapı Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak belirlendiği,

İhale üzerinde bırakılan Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sınır değer altında teklif verip aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen, Danış Yapı Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Nil Yapı Malzemeleri ve İnşaat Ticaret A.Ş.nin aşağıda sıralanan gerekçelerden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 1. a) Makine amortisman giderlerine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında;

Aşırı düşük teklif açıklamalarında yer verilen makinelerin teknik özellikleri ve makine sayısının yeterli olmadığı, kendi malı makine ile yapılan açıklamalarda envanterde kayıtlı makinelerin güç ve kapasite gibi teknik özelliklerinin yanında sayısal olarak da yeterli olunması gerektiği, analizlerde amortisman değeri düşürülmüş olan imalatlar için ne kadar makine gerektiği ve sahip olunan makinelerin yeterli olduğu konusunda ispat ve belgeleme yükümlülüğünün istekliye ait olduğu, ancak bu şekilde ayrıntılı olarak hesaba dayandırılmayan açıklamanın kabulünde isabet bulunmadığı, buna karşın amortisman defterinde kayıtlı bir makinenin sanki bütün imalatın yapılmasına yeterliymiş gibi birim fiyat analizinde avantajlı koşul olarak açıklanmasının mühendislik ve maliyet hesabı kurallarına aykırı olduğundan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,

Aşırı düşük teklif açıklamalarında amortisman değeri sıfır olan makine için sıfır maliyet yazıldığı, makine analizlerinde yeni makinenin rayiç bedeli olarak tarif edilen “A” değeri yerine piyasadan yeni makine için fiyat teklifi alınması uygun görülebilecek bir maliyet açıklaması olmakla birlikte; makine girdisinin amortisman katsayısı kısmında muhasebe kayıtlarındaki kaydi değer esas alınarak maliyetin sıfırlanmasının maliyet muhasebesinin ve ticari hayatın gerçeklerine aykırı olduğu, kendi malı makinelere ilişkin olarak yapılan muhasebe kayıtlarında amortisman gideri sıfırlanmış makine ile yapılan açıklamanın reddedilmesi gerektiği,

Aşırı düşük teklif açıklamalarında kendi malı olması istenilen makinelerin muhasebe kayıtlarının hatalı olduğu, kendi malı makinelere yönelik yapılan açıklamalarda muhasebe kayıtlarındaki değer esas alınsa bile diğer bileşenler için yeni makine rayicinin çarpımı ile amortisman için muhasebe kayıtlarındaki değerin çarpılarak birim maliyet hesabı yapılmasının gerektiği, amortismana karşılık gelen değerin sıfırlanarak açıklama yapılması hatalı olduğundan aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği,

 1. b) Aşırı düşük teklif açıklamalarında sunulan ve gerçeğe aykırı verilere göre düzenlenen fiyat teklifleri ile ilgili olarak;

Maliyet satış tespit tutanaklarının hatalı düzenlendiği, son geçici vergi beyan dönemindeki kayıtların tümüne göre düzenlenmesi gereken belgelerin arızi veya münferit olarak düzenlenmiş bir veya iki faturaya göre düzenlenmesi nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hükümlerin amacına aykırı olduğundan bahse konu girdiler için düzenlenen fiyat teklifine esas tutanakların ilgili dönemdeki bütün kayıtları kapsayıp kapsamadığının tetkik ve teyidinin yapılması halinde bu durumun açıklığa kavuşturulması mümkün olup idarenin sunulan belgelerle ilgili her türlü bilgi belgeyi isteme yetkisi çerçevesinde mevzuata aykırı düzenlenmiş tutanaklara dayanak teşkil eden belgelerin de istenilerek mevzuata aykırı açıklamaların reddedilmesi gerektiği,

Meslek mensupları ile mükellefler arasında tam tasdik sözleşmesi bulunmadığı, Anfo ve Yuvarlak Yapı Odunu için sunulan fiyat tekliflerinin, tam tasdik sözleşmesi bulunmayan meslek mensuplarınca imzalandığından bu durumun ilgili meslek mensuplarından da teyit edilerek açıklamaların reddedilmesi gerektiği,

Maliyet satış tespit tutanaklarında defter tasdik bilgilerinin yer almadığı, itirazenşikayete konu istekliler tarafından Anfo fiyat teklifi ve Yuvarlak Yapı Odunu ve Hazır Beton Harcı için sunulan fiyat tekliflerine esas tutanakların mevzuatta öngörülen bilgileri içermediğinden bu haliyle mevzuata aykırı düzenlendiği gerekçesiyle anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,

 1. c) Maliyet satış tespit tutanaklarının meslek mensuplarından istenmesi gerektiği, itiraz konusu yapılan hususların incelenmesi ve olası bir sahtecilik girişiminin de önüne geçilmesi için piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen ve usule uygun olmakla birlikte gerçeğe aykırı bilgiler içeren belgeler sunarak açıklama yapan başta ihale üzerinde bırakılan istekli olmak üzere açıklaması uygun görülen isteklilerce sunulmuş olan fiyat tekliflerine esas maliyet/satış tespit tutanaklarının açıklama ile birlikte sunulmuş olanları da dahil olmak üzere tamamının belgeyi düzenleyen meslek mensuplarından teyit edilmesi gerektiği, belge ve bilgi isteme yetkisi çerçevesinde mevzuata aykırı belge sunan isteklinin belgelerinin tetkik edilerek anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,
 2. d) OKRK-H2-W3-A poz numaralı otokorkuluk sistemi is kalemi için yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olduğu, itirazen şikâyete konu ihale 2018 yılı ihalesi olup ihale ilan tarihinde henüz 2018 yılı birim fiyatlarının yayımlanmadığı, bununla birlikte tıpkı 2017 yılı birim fiyatlarında olduğu gibi 2017 yılı 31 Aralık döviz kurlarıyla güncellenecek olan girdiler için yeni birim fiyatların yayımlanmasına da gerek bulunmadığı, ihalenin yapıldığı yıl itibariyle 31 Aralık tarihindeki döviz kuruna gönderme yapıldığından 2018 yılındaki ihalede 2016 tarihinin esas alınmasının kabul edilebilir olmadığı, nitekim ihale üzerinde bırakılan isteklinin normalde açıklanması mümkün olmayan teklif maliyetini açıklayabilmek için 2016 yılı kurlarını esas aldığı, son aralık ayı kuru yerine daha önceki yılın kurları ile yapılan açıklamanın reddedilmesi gerektiği,

Öte yandan, 09.012/K-C)KRK girdi numaralı [Otokorkuluk bünyesine giren her cins betonarme profil lama demirleriyle düz sacın yüklenmesi taşınması boşaltılması ve istifi (F=0,0007xM+0,01)xA+3,5×01.501)] girdisi için teklif edilen fiyatın asgari işçilik ücretini dahi karşılamadığı, bu girdi için resmi poz/analiz içerisinde boşaltma ve istif için 3,5 saat düz işçi çalışması bulunduğu ve bunun da 3,5×9,02=31,57 TL ye tekabül ettiği, açıklaması uygun görülen isteklilerin öngördükleri bedelin bu girdinin işçilik kısmını dahi karşılamadığı halde idarece uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 1. e) Aşırı düşük teklif açıklamalarında sunulan hazır beton fiyat teklifinin uygun olmadığı, C30/37 beton harcı girdisi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin vekaletname ile imzalandığı halde vekaletnamenin örnek olduğunun belirtildiği, diğer bir ifade ile vekaletnamenin imzasız olduğu ve fiyat teklifini imzalayan kişinin bu hali ile firmaya sorumluluk yükleyemeyeceğinin aşikar olduğu, ayrıca imza beyannamesinin noter tarihinin vekaletname tarihinden yaklaşık 6 (altı) yıl sonra düzenlendiği, fiyat teklifinin bu hali ile kabul edilmesinin mümkün olmadığı halde idarece kabul edildiği anlaşılmış olup bu şekilde yapılan açıklamaların mevzuata aykırı olduğu,
 2. f) Yuvarlak yapı odunu için gerçek dışı belgelere göre fiyat teklifi veren firmanın belgeleri hakkında ilgili vergi dairesinden teyit alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Yuvarlak Yapı Odunları” (Çam) (II. sınıf) için Fikri Sun’dan fiyat teklifi aldığı, adı geçen firmanın Yuvarlak Yapı Odunları (Çam) (Il. sınıf) için herhangi bir alış ve satış kaydının bulunmadığı, bağlı bulunduğu ilin vergi dairesi nezdinde 2017 yılı 3 ve 4. geçici vergi beyan döneminde böyle bir işlem kaydının olmadığı bilgisine ulaşıldığı, her ne kadar ilgili vergi dairesi nezdinde işlem kaydı olmadığı bilgisine ulaşılmış ise de, fiyat tekliflerinin o alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekirken muhtemelen kendi ihtiyaçları için sınırlı miktarlarda alım/satım yapan firmalardan alındığı, fiyat teklifi alınan Fikri Sun’un ticari faaliyet alanı tetkik edildiğinde ana faaliyet konusunda da yapı odunları, kereste vb. ürünlerin alım satımının yer almadığının görüleceği, fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu malın alım/satımının ana faaliyet konusunda yer almaması gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifi ve söz konusu satış tutarı tespit tutanağının belgelere dayalı olarak değil afaki olarak düzenlendiği ve gerçeği yansıtmadığı, sahte belgelerle açıklama yapan isteklinin teklifinin reddedilerek, Kamu İhale Genel Tebliği gereğince belgeyi düzenleyen firma ile onaylayan serbest muhasebeci mali müşavir hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması gerektiği,
 3. g) Özellikle piyasa fiyatları hemen hemen her firmada aynı olan, firmadan firmaya önemli sapma göstermeyen anfo, rulodan sac ve portland çimento için sunulan fiyat tekliflerini, düşük bedelden belgelemek için o alanda faaliyet göstermeyen firmalardan fiyat teklifi alındığı ve bunun da Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu, fakat ihale komisyonunca bu firmaların faaliyet alanlarına ve belgeleri onaylayan kişilerin teyidine ihtiyaç duymadan aşırı düşük teklif açıklamalarını kabul ettiği, oysa bu gibi ürünler için piyasa ortalamasından oldukça düşük bedellerle sunulan tekliflerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği,
 4. h) Bu bağlamda bahse konu belgeleri tasdik etme yetkisi sadece tam tasdik sözleşmesi olan meslek mensuplarına verildiğinden, belgelerin düzenlendiği tarihte geçerli tam tasdik sözleşmelerinin de istenilmesinin bahse konu belgelerin yetkililerce düzenlenip düzenlenmediğinin ortaya konulması bakımından önemli olduğu, tam tasdik sözleşmesi olmayan meslek mensuplarınca imzalanan belgelere itibar edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

ı) Fiyat teklifi alınan girdiler için teklif aşamasında tutanak düzenlenmediği, bu durumun düzenlenen tutanakların ilgililerden istenilerek incelenmesi halinde ortaya çıkarılmasının mümkün olduğu, mevzuatta öngörülen usule uyulmadan alınan fiyat teklifleri ve eki belgelerin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 1. i) Danış Yapı A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında idare tarafından verilen analizlerdeki miktarların ve nakliye mesafelerinin düşürülerek hesaplandığı, düşük gösterilen nakliye mesafeleri için tevsik edici belge sunulmadığı halde yapılan açıklamaların uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,
 2. j) Nil Yapı A.Ş. tarafından 2018 yılı brüt asgari ücreti olan 9,02 TL yerine 2017 yılı işçilik rayiçlerini kullandığı rayiç dahi olsa geçerli asgari ücretten düşük maliyet öngörülen işçilik giderleri nedeniyle açıklamanın reddedilmesi gerekirken uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,
 3. k) Nil Yapı A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan fiyat teklifleri, teklif veren firmanın temsil ve ilzama yetkili kişileri tarafından imzalanmadığından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

15.02.2018 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye 42 istekli tarafından teklif sunulduğu, aşırı düşük teklif sınır değerinin 64.391.063,84 TL olarak belirlendiği, idare tarafından sınır değer altında geçerli teklif sunan 14 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 14.03.2018 tarihli ihale komisyon kararı ile aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayan 10 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi istekli dahil aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan 4 isteklinin tamamının yapmış olduğu açıklamaların idare tarafından uygun bulunduğu, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Danış Yapı Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte Gls Mühendislik İnşaat Dekorasyon Mimarlık Madencilik A.Ş.nin ihale ilanı ve dokümanına itiraz niteliğindeki 08.02.2018 tarihli itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde, Kamu İhale Kurulunun 17.04.2018 tarihli ve 2018.UY.I-780 sayılı kararı ile başvuruya konu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarıldığı üzere, itirazen şikâyete konu ihalenin Kamu İhale Kurulunun 17.04.2018 tarihli ve 2018.UY.I-780 sayılı kararı ile iptal edildiği, gelinen aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı anlaşılmış olup

 

dolayısıyla başvuruya konu ihalede karar verilmesine yer olmadığından başvurunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın