Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / İsteklinin İşçilik Maliyetine İlişkin Emekli Aylığı Alması Ve İşi Şahsen Yürütecek Olması Nedeniyle İşçilik Giderine İlişkin Bir Maliyet Öngörmemesinin Mevzuata Uygun Olmadığı

İsteklinin İşçilik Maliyetine İlişkin Emekli Aylığı Alması Ve İşi Şahsen Yürütecek Olması Nedeniyle İşçilik Giderine İlişkin Bir Maliyet Öngörmemesinin Mevzuata Uygun Olmadığı

2018/284823 İhale Kayıt Numaralı “27 Adet Araç Kiralama” İhalesi – Tarih: 14.08.2018 – No: 2018/UH.II-1538

Toplantı No: 2018/046
Gündem No: 50
Karar Tarihi: 14.08.2018
Karar No: 2018/UH.II-1538

Şikayetçi:

İhaleyi Yapan İdare:
BAŞVURU SAHİBİ:

Ersin AYCİL,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erzurum Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/284823 İhale Kayıt Numaralı “27 Adet Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erzurum Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 03.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “27 Adet Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Ersin Aycil’in 16.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.07.2018 tarih ve 41061 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1255 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 2’nci kısmının üzerinde bırakıldığı istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan sigorta poliçelerine ilişkin teyit yazısının acenteden alındığı ve mevzuata aykırı olduğu,

2) İşçilik giderlerine ilişkin hesaplama yapılırken EKAP işçilik hesaplama modülü üzerinde belirtilen asgari işçilik üzerinden hesaplama yapılmayarak emekli personel üzerinden hesaplama yapıldığı,

3) Araç servis bakımı için fiyat teklifi alınması gerekirken proforma fatura sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun hazırlanmadığı,

4) Aracın yakıt giderinin tevsiki amacıyla sunulan EPDK bülteni internet çıktısındaki tarihin ihale tarihi ile aynı gün olduğu,

5) Aracın muayene ve egzoz bakımı için araçların “0” km olduğu belirtilerek açıklama sunulduğu fakat amortisman hesabının yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

  1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: 27 adet Araç Kiralama
  2. b) Miktarı ve türü: 26 adet araç (16 adet şoförlü, yakıt hariç) ve 1 adet minibüs (şoförlü ve yakıt dahil). Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
  3. c) Yapılacağı yer: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu ihale 2kısımdan oluşmaktadır ve her kısıma ayrı teklif verilebilir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

  1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmına 4 istekli tarafından teklif verildiği, idare tarafından teklifi sınır değerin altında kaldığı belirlenen Işık Zengin’den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği,anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunarak ihalenin Işık Zengin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ersin Aycil’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmektedir.

İdare tarafından istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin 03.07.2018 tarihli yazıda “03.07.2018 tarihinde 2018/284823 İKN ile ihalesi yapılan “27 adet Araç Kiralama işi”nin 2. kısmı olan “Minibüs, Şoför ve Yakıt Dahil”vermiş olduğunuz teklif aşırı düşük teklif olduğundan dolayı konuyla ilgili açıklama yaparak en geç 5 iş günü içinde ihale komisyonumuza bilgi verilmesini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Bu kapsamda anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde,

Aracın kasko giderinin tevsiki amacıyla Quick Sigorta A.Ş. acentesi AdemKuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri tarafından düzenlenen 04.07.2018 tarihli “Genişletilmiş kasko sigorta teklifi” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde Adem Kuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri kaşesi ile iletişim bilgilerinin yer aldığı ve imzalandığı, ancak ekinde söz konusu fiyat teklifine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının bulunmadığı görülmüştür.

Aracın mali sorumluluk sigortası giderinin tevsiki amacıyla Anadolu Sigorta A.Ş. acentesi AdemKuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri tarafından düzenlenen 04.07.2018 tarihli ve “Mali sorumluluk sigorta teklifi” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde Adem Kuşkapan Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Profesyonel Sigorta Acentelikleri kaşesi ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, belgenin imzalandığı ancak ekinde söz konusu fiyat teklifine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür…” açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, kasko ile mali sorumluluk sigortası giderine ilişkin açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer verilen açıklamalara aykırılık taşıdığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.7.İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.3. Kurumca hazırlanan “Hesaplama Modulü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modulünün kullanılmasının zorunlu olduğu açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde işçilik hesaplamalarında işçilik hesaplama modülünün kullanılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekli tarafından işçilik hesaplamasında KİK işçilik hesaplama modülünü kullanılması zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer alan “…Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.” şeklindeki açıklamanın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak bir düzenleme olduğu anlaşılmakla birlikte personel çalıştırılmasına dayalı olmasa dahi aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ve ayrıca başvuru konusu ihaleye ilişkin dokümanda bu yönde bir düzenleme de bulunmadığı hususu dikkate alındığında, isteklilerin işçilik maliyetine ilişkin yapacağı açıklamaların yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personelin işveren payı hesabı dikkate alınmadan değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında işçilik giderine ilişkin “Şahsım ekte sunduğum belge ile Bağkur emeklisi olmam ve işi bizzat şahsım yürüteceğimden dolayı personel maaş ve diğer SSK giderleri olmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiş olup, personel giderine ilişkin herhangi bir maliyetin öngörülmediği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde anılan isteklinin işçilik maliyetine ilişkin emekli aylığı alması ve işi şahsen yürütecek olması nedeniyle işçilik giderine ilişkin bir maliyet öngörmemesinin mevzuata uygun olmadığı, önemli teklif bileşenlerinin her biri için bir bedel öngörülerek açıklama sunulması gerektiği, aksi halde diğer istekliler lehine avantaj sağlama durumunun ortaya çıkabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında aracın 20.000 km ve 40.000 km bakımının söz konusu olacağının öngörülerek bakım giderlerinin tevsiki amacıyla Ford marka araçların “Bakım paketleri fiyat listesi”nin sunulduğu, anılan liste üzerinde yetkili servis kaşesinin bulunmadığı, ayrıca sunulan belge üzerinde herhangi bir internet adresi de belirtilmediğinden belgedeki fiyat listesinin teyidinin de mümkün olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama üst yazısında akaryakıta ilişkin maliyet hesabında Petrol Ofisi güncel akaryakıt listesindeki fiyatın kullanıldığının belirtildiği ve bu hususu tevsik edici belge olarak Petrol Ofisi internet sitesinde (http://www2.petrolofisi.com.tr/istasyonlar/akaryakıt-pompa-fiyatlari) yer alan sorgu ekranından alınan 04.07.2018 tarihli internet çıktısının sunulduğu, bahsi geçen belgede yer alan akaryakıt fiyatlarının da 04.07.2018 tarihine ait olduğu görülmüştür. Akaryakıt girdisine ilişkin olarak kullanılan birim fiyatın ihale ilan tarihi (11.06.2018) ile ihale tarihi (03.07.2018) arasındaki (ihale tarihi hariç) bir fiyat olması gerektiği dikkate alındığında, ihale tarihinden sonraki bir tarihe ilişkin (04.07.2018) birim fiyatın kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması üst yazısında “Araç maliyeti 150.300,00 TL’dir. Araca ait normal amortisman yöntemi ile amortisman hesaplayacak olursak:

150.300,00x%20= 30.060,00 TL’dir.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür. Bu itibarla, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında araca ilişkin amortisman hesaplaması yaparak toplam maliyet tutarına yansıttığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Işık Zengin’in teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmakta olup, ihalenin başvuruya konu 2’nci kısmı itibariyle 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 4.280,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazla ödendiği anlaşılan 4.282,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın