xxxx
Home / KİK KARARLARI / İtirazen Şikayet Yoluyla Kuruma Başvurulması Yerine İdareye Şikayet Yoluna Gidilmesi

İtirazen Şikayet Yoluyla Kuruma Başvurulması Yerine İdareye Şikayet Yoluna Gidilmesi

 

  • KİK KARARI NO          : 2018/MK-330
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14/3 Maddesi
  • İtirazen Şikayet Yoluyla Kuruma Başvurulması Yerine İdareye Şikayet Yoluna Gidilmesi

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/117202 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Merkez İlçe Dursunlu Beldesi Fevvar Deresi Islahı İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/117202 ihale kayıt numaralı “Hatay Merkez İlçe Dursunlu Beldesi Fevvar Deresi Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin Tesir İnşaat Orman Ürünleri Taahhüt Hafriyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.02.2013 tarihli ve 2013/UY.II-1025 sayılı karar ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Emirli İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından 18.02.2013 tarihli ve 2013/UY.II-1025 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada,  Ankara 5. İdare Mahkemesinin 25.10.2013 tarihli ve E: 2013/401, K: 2013/1593 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Emirli İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.05.2018 tarihli ve E: 2014/848, K: 2018/1628 sayılı kararında “…Dava konusu ihaleye yönelik şikâyet sürecinin 30.10.2012 tarihinde başladığı, idarece 19.11.2012 tarihli düzeltici işlem sonrasında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Tesir İnşaat Orman Ürünleri Taahhüt Hafriyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından doğrudan Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, 30.11.2012 tarihinde idareye yeniden şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve Kurum tarafından hazırlanan esas inceleme raporunda da bu tarihin şikâyet sürecinin başlangıç tarihi olarak değerlendirildiği görülmektedir.

Bu durumda, Tesir İnşaat Orman Ürünleri Taahhüt Hafriyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 55. maddesine ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinin 1. fıkrasına göre süre aşımı yönünden reddedilmesi gerekirken, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.02.2013 tarihli ve 2013/UY.II-1025 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın