xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Önceki İşin Sözleşmesinin İçeriği Benzer İşin Belirlenmesinde Önemlidir

Önceki İşin Sözleşmesinin İçeriği Benzer İşin Belirlenmesinde Önemlidir

İçerikte neler var?

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • İş Deneyim Belgesi

  • Benzer İş

Karar No              : 2016/UY.I-315

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/113312İhale Kayıt Numaralı “İzmit (Tem Otogar (K1) Köprülü Kavşağı Dahil) – Kandıra Yolu Km: 0+000 – 3+200 ve Km: 0+000 – 37+418 Kesimlerinin Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 08.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmit (Tem Otogar (K1) Köprülü Kavşağı Dahil) – Kandıra Yolu Km: 0+000 – 3+200 ve Km: 0+000 – 37+418 Kesimlerinin Yapım” ihalesine ilişkin olarak Sağlamlar İnşaat Hafr. Nak. Tic. ve San. A.Ş. – Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat Tur. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 30.11.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2015 tarih ve 97966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/3366 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ortak girişimlerinin özel ortağınca sunulan iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu iş bitirme belgesine konu işin ihale konusu işin birebir aynısı olduğundan benzer iş değerlendirmesi yapılmasının dahi gerekli olmadığı, belgenin alt yapı ve üst yapı imalatlarını içerdiği, ilk sözleşme bedeline tekabül eden imalatlardan yola çıkarak alt yapı ve üst yapı imalatlarının karşılanıp karşılanmadığı değerlendirmesinin doğru olmadığı, toplam sözleşme bedeli içerisinde gerçekleştirilen imalatlar bedeli dikkate alınarak benzer iş değerlendirmesi yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Bu nedenle belgeye konu işin ihale konusu işe veya benzer işe uygunluğu yönünden yapılan değerlendirmede, belgenin dayanağı olan sözleşmenin konusunun ve sözleşme konusu kapsamında gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesi gerekmekte olup işin geçici kabul, kesin kabuş işlerini yapan ve belgeyi düzenleyen Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebimiz üzerine gönderdiği 20.01.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2016 tarihli ve 10318 ayılı yazısı ekinde gelen belgeler kapsamında yer alan “Gerçekleştirilen işler ve tutarları” başlıklı tabloda 1-40 nolu hakkediş imalatları kapsamında; toprak işleri, sanat yapıları, viyadük inşaatı, tünel yapım işleri, tünel portalı miktarı cetveli, üstyapı işleri, çeşitli işler, tünel aydınlatma işleri ve tutarlarına yer verilmiş olup, belge altında yer alan açıklamada “İş Bitirme Belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 46’ncı maddesi 4 numaralı alt bendi gereğince iş deneyim tutarı 24.724.851,29 x 1,1 = 27.197.336,42 TL olarak hesaplanmış olup yüklenici iş bitirme belgesi bu tutara göre düzenlenmiştir.” denilmektedir. Belgenin devamında, “İkisu mahallesi relökasyon yolu inşaatı hakediş bilgileri” isimli tabloda toprak işleri ve sanat yapıları olmak üzere toplamda 518.662,90 TL’lik hakediş tablosuna yer verilmiştir.

Belgeler arasında yer alan “Teklif mektubu” kapsamında Güllübağ Karayolu İnşaatı İcmalinde, yol işleri, viyadük işleri, tünel inşaatı, üstyapı işleri, çeşitli işler, tünel aydınlatma işleri toplamının 24.724.851,29 TL olduğu ve bu işlerin tutarlarını gösteren keşif özetinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu belgeden sözleşmenin bağıtlanan ilk hali kapsamında da üst yapı işlerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

 Belgeler arasında yer alan iş deneyim belgesi konusu işe ilişkin sözleşmede,

“03. İşin adı, yeri ve kapsamı:

03.1. Sözleşme konusu işin adı: Güllübağ Barajı ve Hes Projesi’ne ait Karayolu İnşaatı işidir.

03.2. Proje sahası: Erzurum İli, İspir-Yusufeli Karayolu’nun İspir İlçesinden itibaren Çoruh Nehri’nin sağ sahilinde baraj maksimum su kotu üzerinden geçerek baraj aksı mansabında mevcut Yusufeli-İspir karayoluna bağlanacak olan 7+042 km uzunluğunda karayolu güzergahıdır.

03.3. İşin niteliği, türü ve kapsamı: Güllübağ Barajı ve Hes Projesi kapsamında gerçekleştirilecek karayolu relokasyonu; bu işlerle ilgili kazı, beton, nakliye, yol kaplaması ve enjeksiyon işlerinin uygulama projelerinde gösterildiği şekil ve sözleşme eklerine, teknik şartnameye ve yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılması işidir. İşin kapsamında 553 metre tünel, 180 metre viyadük ve 6309 metre açıkta karayolu ile bu güzergahtaki tüm sanat yapıları bulunmaktadır.

Sözleşmenin türü ve bedeli:

04.1. Madde 03’te belirtilen sözleşme konusu iş için yapılan bu sözleşmenin türü, birim fiyat teklif esas usulüyle yapılan karayolu inşaatı sözleşmesidir.

04.2. Proje sahibi tarafından verilen kesin projelere, sözleşme konusu ve keşif listesinde belirtilen iş kalemlerine dayalı olarak, yüklenici tarafından teklifinde belirttiği fiyatlarla işlerin birim fiyat ile sözleşme bedeli KDV hariç 24.724.851,29 TL’dir.

04.4.Bu sözleşme bedeli, keşif listesindeki miktarlar esas alınarak kabul edilmiştir. ….” şeklinde düzenlemelerin bulunduğu görülmüştür.

Aktarılan sözleşme hükümlerinden işin sözleşme tutarı olarak belirlenen 24.724.851,29 TL’lik kısmına dahil olan iş kapsamının keşif listesinde miktarları verilen iş kalemleri olduğu, sözleşme kapsamındaki işlerin yolun alt yapısı ve üstyapısı yapım işini içerdiği anlaşılmıştır.

Sözleşme ekindeki 30.09.2012 tarihli ve 40 nolu hakkediş belgesinde bu tarihe kadar gerçekleştirilen işler tutarının 43.487.065,05 TL olduğu ve yapılan işlerin de aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir:

Yol işleri : 28.270.914,14

İkisu Yol İşleri : 518.66,90

Vüyadük İşleri : 5.022.262,88

Tünel İnşaatı : 5.921.819,19

Üstyapı İşleri : 1.212.712,894

Çeşitli İşler : 587.793,053

Tünel Aydınlatma İşleri : 1.952.900,00

Toplam : 43.487.065,05

İlgili sözleşmenin “İş miktarında artma veya azalma” başlıklı 44’üncü maddesinde “44.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan iş artışı zorunlu hale gelirse YÜKLENİCİ keşif bedelinin %30’una kadar olan artışları süre uzatımı hariç sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Bu durumda iş artışı nedeniyle YÜKLENİCİ’ye sadece PROJE SAHİBİ’nin uygun göreceği süre kadar süre uzatımı verilir. 44.2.İşteki artma sözleşme bedelinin %30’unu aştığı takdirde, %30’un üzerinde kalacak kısım için ek sözleşme yapmak sureti ile YÜKLENİCİ işe devam edebilir. Bu ek sözleşme şartlarında anlaşma olmadığı takdirde, PROJE SAHİBİ %30’un üzerinde kalan kısmın yatırılmasından vazgeçebilir veya bir üçüncü kişi ile anlaşabilir…..” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenlemelerden sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunduğu anlaşılmaktadır. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü’nden gelen belgeler arasında yer alan zeyilnamede, sözleşme taraflarınca iş artışına karar kılındığı, “…yolun üstyapısındaki alt temel, temel, sathi kaplama, yatay düşey işaretlemeler, yarma şev hendekleri ile tamamlanmayan diğer tüm işlerin sözleşme ve ekleri hükümlerine bağlı olarak tamamlanması…” konusunda anlaşıldığı görülmüştür.

Bu tespitler doğrultusunda sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin tamamı dikkate alındığında alt yapı ve üst yapı işlerini ihtiva ettiği, belge konusu işe ait sözleşmede belirlenmiş olan işlerin, ihale konusu iş/benzer işi kapsadığı, bu nedenle; idare tarafından belgenin benzer işe ait olmadığı doğrultusunda tespitin yapılarak teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, şikayete konu belgenin ihale konusu işi/benzer işi kapsayan bir belge olarak değerlendirilmesi gerektiği; ancak, 27.197.336,42 TL’lik belge tutarının tamamının ihale konusu iş/benzer iş deneyim tutarı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, zira ihale konusu iş kapsamında değerlendirilemeyecek olan tünel inşaatı ve tünel aydınlatma işlerini de kapsadığı dikkate alındığında, söz konusu imalatlara ilişkin ilk sözleşme bedelinde yer alan tutarların düşülmesi durumunda asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı açık olduğundan teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın