Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük mevzuat / Sınır Değerin Üzerindeki Tekliflerin Denetiminin Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasında Olması

Sınır Değerin Üzerindeki Tekliflerin Denetiminin Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasında Olması

Karar No              : 2019/UY.I-355

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/332885 İhale Kayıt Numaralı “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.07.2018 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” ihalesine ilişkin olarak Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş.- YDA İnş. San ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı – Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Nesma Yapı Makine İnş. A.Ş. İş Ortaklığı Konsorsiyumunun 07.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.02.2019 tarih ve 7988 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/225 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

-İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacağının düzenlendiği, TCDD-BL002 Konvansiyonel Hatlarda Kullanılacak Balast Teknik Şartnamesi’nin 1.2.1’inci maddesi gereği numune teslim tutanaklarının, taş tahlil ücretlerinin ödendiğine dair makbuzların teklif kapsamında sunulması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan İmaj Altyapı Üstyapı San.ve Tic. A.Ş.- Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Hca İnş. A.Ş. – Onh İnş. ve Taah. A.Ş. İş Ortaklığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Aga Enerji Nak. Maden. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin söz konusu düzenlemelere aykırı olarak tekliflerini hazırladıkları, tüm istekliler yönünden fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği, isteklilerin kesinleşen şartname hükmüne göre teklif vermeleri ve tekliflerin söz konusu şartname hükmüne göre değerlendirilmesi gerektiği,

18.07.2018 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, teklifi idarece hesaplanan sınır değerin altında kalan Şenbay Maden. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, ihaleye teklif veren isteklilerden tekliflerinin ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin uzatılmasına yönelik idarece talepte bulunulduğu,  Pers Yapı İnş. Akar. Sağ. Hizm. Turz. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – Bergiz İnş. A.Ş. İş Ortaklığı, IC İçtaş İnş. San. ve Tic. A.Ş., Neoray İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Mapa İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Kolin İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş.- Akkol Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Gülermak Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş.nin tekliflerinin, teklif ve geçici teminat sürelerinin uzatılmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak İmaj Altyapı Üstyapı San.ve Tic. A.Ş.- Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Hca İnş. A.Ş. – Onh İnş. ve Taah. A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Aga Enerji Nak. Maden. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından Yüksek Fen Kurulu kararının mevcut ihalede göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmekte birlikte ise de ihale tarihi sonrasında 15.08.2018 tarihinde verilen ve tavsiye niteliğindeki söz konusu kararın ilan/davet/ ihale tarihleri sonrasına ait olduğu ve bu tarihleri kapsaması halinde dahi kullanılıp kullanılmaması noktasında bir zorunluluk arz etmeyen bahse konu Yüksek Fen Kurulu kararının mevcut yaklaşık maliyeti değiştirmesi gerektiğine yönelik iddia kısmının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

-İhalelerde verilen teklifler ile işin yapılıp yapılamayacağına yönelik denetim mekanizmasının işletilebilmesi için sunulan teklifin idarece hesaplanan sınır değer altında aşırı düşük teklif olması gerektiği, ancak sınır değer üzerinde bulunan tekliflerin bu yönüyle denetlenemeyeceği, söz konusu tekliflerin denetlenebileceği aşamanın ise sözleşme yürütülmesi aşaması olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin sunulan tekliflerle işin yapılamayacağına yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

-İdare tarafından 11.04.2018 tarihinde ihaleye davet edilen adaylara tebliğ edilen Zeyilname-3 ve Açıklama-2’de “Soru: İdarenizin vermiş olduğu teknik şartnamelerde istenilen belgelerin yüklenici olmamız durumunda istendiğini anlıyoruz teyit ediniz.

Cevap: Teknik şartnamelerde malzemenin onayına ilişkin emniyet sertifika belgeleri (SIL-4 sertifikası vb.), sistem başvurularına ilişkin başvuru/deneyim belgeleri onay aşamasında sunulacaktır. Teklif aşamasında sunulması gerekmemektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklik yapılacağı, yapılan bu değişikliklere ilişkin idare tarafından hazırlanan zeyilname ve açıklamanın ihale dokümanının bir parçası olduğu anlaşılmıştır.

Teklif vermeye davet edilen adaylardan biri tarafından Teknik Şartnamede istenilen belgelerin yüklenici olunması durumunda istendiğine yönelik açıklama talebinde bulunulduğu, idare tarafından 11.04.2018 tarihinde ihaleye davet edilen adaylara tebliğ edilen Zeyilname-3 ve Açıklama-2’de Teknik Şartnamelerde yer alan malzemelerin onayına ilişkin emniyet sertifika belgeleri (SIL-4 sertifikası vb.) sistem başvurularına ilişkin başvuru veya deneyim belgelerinin onay aşamasında sunulacağı, teklif aşamasında sunulmasının gerekmediği yönünde açıklamada bulunulduğu, söz konusu açıklamanın Teknik Şartnamelerde yer alan malzeme onayı emniyet sertifikalarına ilişkin olduğu, balast numune teslim tutanakları ve taş tahlil ücretlerinin ödendiğine dair makbuzların teklif kapsamında sunulmayacağına yönelik bir değerlendirme içermediği,

 TCDD-BL002 Konvansiyonel Hatlarda Kullanılacak Balast Teknik Şartnamesi’nin 1.2.1’inci ve 4.10.0’ıncı maddelerinde yer alan bahse konu hususa ilişkin ortak düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; isteklilerin, ruhsatı TCDD’ye ait olan ocak dışındaki herhangi bir ocaktan balast malzemesi teklif etmesi halinde taş tahlilinin yapılması gerekeceği ve taş tahliline ilişkin olarak alınan numunelerin ilgili laboratuvarlara teslim edileceği, söz konusu numunelerin teslim edildiğine dair teslim tutanakları ile taş tahlil ücretlerinin ödendiğine dair makbuzların teklifle birlikte sunulacağı, diğer bir ifadeyle söz konusu düzenlemeler ile balast ocağının kendisine ya da üçüncü bir kişiye ait olması durumuna özgülenmek suretiyle söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi haricinde diğer isteklilerce söz konusu belgelerin sunulmadığı, bahse konu durumda isteklilerce balast ocağına ilişkin belge sunulmamış olmasının TCDD’ye ait bir balast ocağından balast temin edebilecekleri kabulü ile hareket ettikleri şeklinde değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla söz konusu istekliler tarafından iddia konusu tutanak ve makbuzların sunulmamasının ihale dokümanı düzenlemelerine aykırı olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Kurulun Aşırı Düşük Fiyat Sorgulamasında Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yerinde Olmadığı Kararının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi (İhalenin İptal Edilmesi) Suretiyle Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi

Yılı          2012 Dairesi  2 Dosya No            39976 Tutanak No        42104 Tutanak Tarihi   21.6.2016 Kararın Konusu …

Call Now ButtonBize ulaşın