Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Rekabet, Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkesine Aykırı Olması

Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Rekabet, Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkesine Aykırı Olması

  •   Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması
  •   Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Rekabet, Eşit Muamele Ve Güvenirlik İlkesine Aykırı Olması

     KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No        : 2019/003

Gündem No      : 43

Karar Tarihi         : 09.01.2019

Karar No              : 2019/MK-15

BAŞVURU SAHİBİ:

Yapı Sts İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-Güven İnş Turz Madentaş San Tic Ltdşti

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/283076 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11 (Lüleburgaz), 12 (Mimarsinan) Ve 15 (Kırklareli) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarım İle Kar Ve Buz Mücadelesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/283076 ihale kayıt numaralı “Karayolları 11 (Lüleburgaz), 12 (Mimarsinan) ve 15 (Kırklareli) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi” ihalesine ilişkin olarak, Yapı Sts İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Güven İnş. Turz. Madentaş San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.09.2018tarihli ve 2018/UY.I-1748 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Yapı Sts İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Güven İnş. Turz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin E:2018/2333 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketler tarafından iş ortaklığı olarak katıldıkları “Karayolları 11 (Lüleburgaz), 12 (Mimarsinan) ve 15 (Kırklareli) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

1- Davacı şirketlerin ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının süresi geçtikten sonra yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkesine aykırı olarak kabul edildiği iddiasına ilişkin olarak;

İşin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, diğer kısmı için birim fiyat teklif olmak üzere karma teklif verileceği düzenlenen dava konusu ihalede, teklifin birim fiyatlı kısmının 1331 km, anahtar teslim götürü bedel kısmın ise 870 km olarak düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihale konusu işin anahtar teslim götürü bedel olarak yapılması öngörülen kısmına 19.000.000,00 TL teklif verildiği, 30.07.2018 tarihinde idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, anahtar teslim götürü bedel kısma ilişkin KGM/BAKIM (Muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması) iş kaleminin açıklamasında, 19.000.000,00 TL teklif fiyatının 1331 km’ye bölünerek 14.274,98 TL/Km toplam analiz fiyatının (Kar ve genel gider dahil) belirlendiği (19.000.000,00 TL/ 1331 km= 14.274,98 TL(toplam: 6.374,28; kar ve genel giderler:7.900,70; analizin toplam teklif bedeli; 14.274,98 TL), bu açıklamadan anahtar teslim götürü bedel kısma ilişkin açıklamanın 1331 km üzerinden yapıldığı, verilen süre geçtikten sonra yapılan ikinci açıklamada bu hususun düzeltildiği, ancak verilen süre içerisinde yapılan açıklamanın daha sonra başka bir açıklamayla düzeltilmesinin rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, dava konusu kararda bu iddia yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

2- Davacı şirketlerin aşırı düşük teklif açıklamasında bazı analiz girdi miktarlarının idare tarafından verilen analiz formatına aykırı olarak boş bırakıldığı iddiasına ilişkin olarak;

İdarece ihale üzerinde bırakılan istekliye Ekap üzerinden gönderilen 24.07.2018 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan 8 iş kalemi ile ilgili açıklama istenilecek/istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği sıralı analiz girdileri tablosunda;

1 sıra nolu KGM/BAKIM (muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması) (kilometre) iş kaleminin içerisinde yer alan açıklama istenmeyen 03.004 ve 03.070 no’Iu analiz girdisi,

3 sıra nolu KGM/SERİM (Her cins kaplamalı yolda Finişer ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım serimi yapılması (nakliye dahil)( Agrega ve BSK idare malı)) (Ton) iş kaleminin içerisinde yer alan açıklama istenmeyen 03.054 no’lu ve 03.045/4 no’lu analiz girdisi,

10 sıra nolu KGM/AGREGA (Agrega temini ve nakli) (Ton) iş kaleminin içerisinde yer alan açıklama istenmeyen 03.004 no’lu analiz girdisi,

2 sıra no’lu KGM/YAMA (Her cins kaplamalı yolda elle ve greyder ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım serimi yapılması (nakliye dahil) (Agrega ve BSK idare malı)) (Ton) iş kaleminin içerisinde yer alan açıklama istenmeyen 03.054 ve 03.045/4 no’lu analiz girdilerine ait miktar kısmının “0,000000” olduğu,

İdarece daha sonra söz konusu analizlerin yeniden düzenlenerek (KGM/BAKIM iş kaleminde yer alan 03.004 no’lu analiz girdisi İçin 0,000000060000000; 03.070 no’lu analiz girdisi için 0,0000046000000; KGM/SERİM iş kaleminde yer alan 03.054 nolu analiz girdisi için 0,0000037000000; 03.045/4 no’Iu analiz girdisi için 0,00000320000000; KGM/AGREGA iş kaleminde yer alan 03.004 no’lu analiz girdisi için 0,000000420000000; KGM/YAMA iş kaleminde yer alan 03.054 analiz girdisi için 0,00000370000000; 03.045/4 no’lu analiz girdisi için 0,00000320000000 şeklinde yaklaşık maliyet bileşenleri ile uyumlu hale getirilerek) 30.07.2018 tarihli yazı ekinde Ekaptan tekrar gönderildiği ve açıklamaların idareye verilmesi ile ilgili ek süre verilmeyeceğinin ifade edildiği, anılan iş ortaklığı tarafından, 30/07/2018 tarihinde sunulan KGM/BAKIM pozuna ilişkin açıklamada 03.004 ve 03.070 nolu analiz girdilerine, KGM/AGREGA pozuna ilişkin 03.004 no’Iu analiz girdisine, KGM/YAMA pozuna ilişkin 03.054 no’lu analiz girdisine ve KGM/SERİM pozuna ilişkin 03.054 ve 03.045/4 no’lu analiz girdilerine ait miktar kısmının, idarece verilen düzeltilmiş analiz formatında farklı miktarlar düzenlenmekle birlikte “0,000000” olarak gösterildiği, analiz formatında analiz girdilerine ait miktar kısmının değiştirilemeyeceği, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8. maddesi uyarınca teklifin reddedilmesi gerektiği, dolayısıyla dava konusu kararda bu yönden de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3- Davacı şirketlerin ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında motorinin litreden kilograma dönüştürülmesinde kullanılan katsayının mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

“İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından analizlerde yer alan motorin birim fiyatının 4,64 TL/kg öngörüldüğü, söz konusu tutarı tevsik etmek amacıyla EPDK tarafından il bazında yayınlanmış fiyat listesinin ve motorin kg birim fiyat hesabının sunulduğu, buna göre İstanbul ili Avrupa yakasında ilan tarihi ile ihale tarihi arasında (11.06.2018-09.07.2018) gerçekleşen en düşük motorin fiyatının 5,13 TL/litre olduğu, %18 KDV hariç fiyatının 4,35 TL olduğu, motorinin litre/kg yoğunluğunun 0,845 alınarak kg fiyatının (4,35/0,845) 5,15 TL olarak belirlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesinde yer alan “… İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. ” açıklaması uyarınca 5,15 x 0,90= 4,64 TL tutarına ulaşıldığı anlaşılmış olup, motorin fiyatına ilişkin açıklamalarda bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan anılan İş Ortaklığı tarafından motorin fiyatının kg biriminden tevsik edildiği ve motorin yoğunluğunun 0.845 litre/kg olarak alındığı görülmüş olup, motorinin litreden kilograma dönüşümünde kullanılan katsayıların 0.820 kg/l ~ 0.845 kg/l arasında değiştiği ve anılan iş ortaklığı tarafından kullanılan katsayının belirlenen aralık içinde olduğu anlaşıldığından, 0.845 katsayısının kullanılarak hesaplama yapılmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle reddedildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesi uyarınca yapılan hesaplamanın uygun olduğu, dolayısıyla dava konusu kararda bu iddia yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacı tarafın iki iddiası yönünden hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin uygulanması halinde ihaleye ilişkin iş ve işlemler devam edeceğinden, telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır…” gerekçesiyle davacı tarafın 1. ve 2. iddiası yönünden açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği sonucuna varılan dava konusu kararın, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 3. iddia yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.09.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1748 sayılı kararının 1’inci ve 2’nci iddialara ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Alpyol İnş. Enerji Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Özceylan Dayanıklı Tüketim Mad. Otomotiv Petrol İnş. Nak. ve Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın