Basın duyuruları
Home / TASFİYE KARARNAMESİ DAHİL 7161 SAYILI KANUNLA İHALE MEVZUATINA GETİRİLEN YENİLİKLER

TASFİYE KARARNAMESİ DAHİL 7161 SAYILI KANUNLA İHALE MEVZUATINA GETİRİLEN YENİLİKLER

Tasfiye Kararnamesi Dahil 7161 Sayılı Kanunla İhale Mevzuatına Getirilen Yenilikler

18.01.2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7161 sayılı Kanun 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda önemli değişiklikler yapmıştır.

7161 sayılı Kanunun 29. Maddesinde:

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden,” ibaresi ve fıkraya (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“z) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları,”

Düzenlemesini getirilerek  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3. maddesine ekleme yapılmıştır. İhale Kanunu kapsamı dışında kalan alımların düzenlendiği bu maddeye7161 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan kuruluşların yapacakları çay ve çay ürünleri alımı için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılacak alımlar İhale Kanunu dışına çıkarılmıştır.

7161 sayılı Kanunun 30. Maddesinde:

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler” ibaresi “veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler” şeklinde, üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur.”

“Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kurum yetkilidir. Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilir. Bu belgelerin, şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi hâlinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunludur.”

Düzenlemesiyle öncelikle “veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler” ibaresinin “veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler” şeklinde değiştirilmesiyle e-ihale sisteminin kullanılacak olması nedeniyle faturaların ciro olarak gösterilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Madde metnine eklenen diğer iki fıkralarında ise;

Başkasının iş deneyim belgesini kullanma halinde bu kişinin sözleşme aşamasında temsil etme ve yönetme yetkisinin olması zorunluluğunu getirmektedir. Devamında ise kamu görevlisi iken diplomasını iş deneyim anlamında firmaların hizmetine sunma dönemi sona erdirilmiştir. Kanun koyucunun iş deneyiminin firmaların yaptıkları işe etkili olmasını istediği açıkça anlaşılmaktadır. Son olarak da Kamu İhale Kurumuna bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirme yetkisi verilmiş bulunmaktadır.

7161 sayılı Kanunun 31. Maddesinde:

“4734 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve (y)” ibaresi “, (y) ve (z)” şeklinde değiştirilmiştir.”

Düzenlemesi 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesindeki değişiklik nedeniyle yapılmıştır. Buna göre 3. Maddenin ilgili fıkralarının uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlendiği için fıkralardaki değişiklik ek 11. Maddede de değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Maddeye göre çay ve çay ürünleri alımı için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılacak alımların usul ve esasları da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.

7161 sayılı Kanunun 32. Maddesinde:

“5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

düzenlemesi yapılmıştır.

Bu maddeye göre;

– 31.08.2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve 18.01.2019 tarihi itibariyle devam eden sözleşmelerde,

– İmalat girdilerindeki öngörülmeyen artışlar olması,

– Sözleşmenin tarafının en geç 19.03.2019 tarihine kadar yazılı olarak idareye başvurması,

-Hazine ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşünün bulunması durumunda:

Tasfiye edilip feshedilebilir ya da sözleşme devredilebilir.

-Sözleşmenin tarafının 19.03.2019 tarihine kadar yazılı olarak idareye başvurması durumunda sözleşmenin uzatılması yoluna da gidilebilecektir.

-Sözleşmenin tasfiyesi ve devri durumlarında yüklenici sadece imalata ilişkin giderlerini alabilecektir. Bu durumda teminatların ve sair vergi ödemelerinin geri alınması söz konusu olamayacaktır.

 

Call Now ButtonBize ulaşın