xxxx
Home / TAKDİR YETKİSİ / Teknik Görüşe Başvurmada İdarenin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi

Teknik Görüşe Başvurmada İdarenin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi

Karar No              : 2019/MK-51

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/340487 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Ledli Sinyal Verici Üniteleri (Hermetik Led Diyotlu) Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/340487 ihale kayıt numaralı “Muhtelif Ledli Sinyal Verici Üniteleri (Hermetik Led Diyotlu) Alımı” ihalesine ilişkin olarak İztra Trafik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.10.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1809 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Kavrakoğlu İnş. ve Dış. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 31.12.2018 tarihli E: 2018/2129, K: 2018/2617 sayılı kararı ile “…Her ne kadar, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. ” hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddialarla ilgili olarak teknik görüşe başvurulması noktasında Kurumun takdir yetkisi bulunduğu açık ise de; test raporunda belirtilen gerilim değer aralığı ve akım değerlerine göre, gerilim değer aralığında yer alan değerlerin seçimine göre güç tüketiminin 8 wattın üstüne çıkacağı; örneğin; 502756-01/01 numaralı test raporu incelendiğinde, gerilim değerinin 196-253 aralığında olduğu, gerilim 200 volt olduğunda güç tüketiminin 8 watt olacağı (200*0,04=8 W), 210 volt olduğunda ise 8,4 watt olacağı (210*0,04=8,4 W), 502756-01/02 numaralı test raporunda güç tüketiminin “5/9 W” şeklinde gösterildiği, böylece Teknik Şartname’nin “Elektriksel ve Elektronik Özellikler” başlıklı D bölümünün 6’ncı maddesinin karşılanmadığı yönündeki tespit ve değerlendirmelerin, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlar içerdiği, bu durumun ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulmasını gerekli kıldığı; bu nedenle de Kurum tarafından, sırf güç tüketiminin (P=V*I) formülü kullanılarak hesaplanabileceğinden bahisle başkaca herhangi bir teknik veri dikkate alınmaksızın yapılan hesaplama ve değerlendirme neticesinde tesis olunan işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.10.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1809 sayılı kararının İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince sunulan belgelere yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince sunulan belgelere yönelik iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif
Call Now ButtonBize ulaşın