xxxx
Home / EK-O6 / Yapım Aşırı Düşük – EK-O.6 Satış Tutan Tespit Tutanağında Vergi Beyanname Dönemi Gösterilmemiş Olması

Yapım Aşırı Düşük – EK-O.6 Satış Tutan Tespit Tutanağında Vergi Beyanname Dönemi Gösterilmemiş Olması

  • Yapım İhalesi
  • Amortisman Ömrü Hesabı
  • ÖZELBSK.19-T1” Pozu
  • Alt Analiz Girdisinin Birim Fiyatı

Karar No              : 2019/MK-67

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/690996 ihale kayıt numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesine ilişkin olarak Durmaz Otomotiv Petrol Ürün. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1404 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Durmaz Otomotiv Petrol Ürün. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 09.01.2019 tarihli E:2018/2437 ve 2019/45 sayılı kararında “…Dava konusu Kurul Kararı’nın birinci iddiaya ilişkin değerlendirmesi yönünden; dava dosyasındaki belgelerden de anlaşılacağı üzere, amortisman ömrü hesabında söz konusu makinelerin model tarihinin değil (ekskavatör için 6 yıllık, konkasör için 15 yıllık amortisman ömrünün) istekli tarafından satın alınan tarih itibarıyla hesaplanması gerektiği sonucuna varılmakla, olayda ilgili makinelerin davacı şirket tarafından satın alındıkları tarih itibarıyla amortisman ömürlerini tamamlamadıkları anlaşıldığından (2012 model ekskavatör davacı şirket tarafından satın alındıkları tarih itibarıyla amortisman ömürlerini tamamlamadıkları anlaşıldığından (2012 model ekskavatör davacı şirket tarafından 03/08/2015 tarihinde satın alınmış, 19/08/2015 tarihinde kendi adına tescil edilmiştir, Konkasör ise ilk olarak yurt İçinde 22/08/1995 yılında el değiştirmiş, davacı şirket tarafından ise 01/05/2017 tarihinde satın alınmıştır.), amortisman ömrünü tamamlamış makine olarak yukarıda yer verilen yöntem ile katsayısının “0” olarak kabul edilmesinin uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu Kurul Kararı’nın birinci iddiaya ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

          Dava konusu Kurul Kararı’nın ikinci İddiaya ilişkin değerlendirmesi yönünden…  Olayda, davacı şirket tarafından teklif edilen “ÖZELBSK.19-T1” pozunda yer alan elyaf alt analiz girdisinin birim fiyatını tevsik etmek üzere 02.05.2018 tarih ve 01 sayılı EK-0.6 satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, söz konusu tutanak ekinde bu tutanağı imzalayan meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin bulunduğu, her sayfasının yetkili meslek mensubu (SMMM) tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, her sayfasında TÜRMOB kaşesinin de yer aldığı, “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri” başlıklı 3’üncü bölümünde geçici vergi beyanname döneminin “2017 yılı” olarak belirtildiği, ancak anılan tutanakta tutanağın hangi geçici vergi beyanname dönemi verileri esas alınarak düzenlendiği bilgisine yer verilmediği görülmüştür.

Buna göre, “SMA katkı maddesi (elyaf)” analiz girdisi için yapılan açıklama kapsamında sunulan 02.05.2018 tarih ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutan tespit tutanağında her ne kadar vergi beyanname dönemi gösterilmemiş ise de, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, dolayısıyla ihaleyi yapan idarece tamamlatılabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, dava konusu Kurul Kararı’nın bu iddiaya ilişkin kısmı yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 2. iddiaya ilişkin kısmının iptaline, dava konusu işlemin iddiaya ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddine…” gerekçesiyle dava konusu işlemin ikinci iddia yönünden iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1404 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 02.05.2018 tarih ve 01 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki vergi dönemine ilişkin bilginin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması yönünde idarece işlem tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Call Now ButtonBize ulaşın