Basın duyuruları
xxxx
Home / DİĞER HİZMETLER / Firmanın Faaliyet Alanı Dışında Bulunan Bir İhaleye Katılması Değerlendirme Dışı Kalmasına Sebep Olur

Firmanın Faaliyet Alanı Dışında Bulunan Bir İhaleye Katılması Değerlendirme Dışı Kalmasına Sebep Olur

 • Aşırı Düşük Teklif İncelemesi
 • Sınır Değerin Belirlenmesi
 • Firmanın Faaliyet Alanının İhale Konusunu Kapsaması
 • Teklif Alınan Firmanın Teklif Konusu Alanında Faaliyet Gösterme Zorunluluğu
 • Birden Fazla İhaleye İlişkin Olarak Tek Dilekçeyle Başvuruda Bulunulamayacağı
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No       : 2019/001

Gündem No       : 20

Karar Tarihi      : 03.01.2019

Karar No           : 2019/UH.I-14

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/517981 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Okul ve Mabetlerin Hijyenik Bakımı Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından 21.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Okul ve Mabetlerin Hijyenik Bakımı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Referans Temizlik Otomasyon Med. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 07.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2018 tarih ve 60232 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1806 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- İhale üzerinde bırakılan Ramazan Çapar’ın aşırı düşük teklif açıklaması ile ilgili olarak;

a- İdari Şartname’de işin kısmi zamanlı çalışılarak gerçekleştirileceğinin belirtildiği, “kısmi zamanlı çalışma” ifadesinin haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3’ü (30 saat) olması anlamına geldiği, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında çalışacak işçiler için tam zamanlı çalışma öngörüldüğü, dolayısıyla işçilik ücretleri ile ilgili savunmalarının ihale dokümanına ve mevzuata aykırı olduğu,

b- Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderinin teklif edilen bedelin %4’ü oranında hesaplanarak bulunamayacağı, söz konusu giderlerin ilgili mevzuatına göre hesaplanması gerektiği, 3885 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekinde yer alan (1) sayılı Tablo’da sözleşmelere ilişkin uygulanacak damga vergisi oranı binde 9,48 olarak, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarına ilişkin uygulanacak damga vergisi oranının ise binde 5,69 olarak belirtildiği, anılan istekli tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında sözleşme giderlerini oluşturan KİK payının, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderlerinin ayrı ayrı hesaplanarak açıklanması gerekirken ayrı ayrı açıklanmadığı, dolayısıyla açıklamanın mevzuata aykırı olduğu,

c- Açıklamaya esas fiyat tekliflerinin, fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alınmadığı ve gerçekçi belge ve kayıtlara dayanmadığı, buna bağlı olarak çok düşük fiyat teklifi verildiği, fiyat teklifindeki meslek mensubuna ait “ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığı” beyanının gerçek dışı olduğu,  bu hususta sahte ve yanıltıcı belge ile açıklama yapıldığı,

İhale dokümanın Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer verilen “Temizlik ve Sarf Malzeme Listesi” ile “Makine ve Teçhizat Listesi”nde yer alan toplam 68 kalem için piyasadan alınan fiyat tekliflerinin fiyat teklifine konu alanda faaliyet göstermeyen firmalardan alındığı, bu kalemlerin tamamının bir işletme tarafından gerçekleştirilmiş olmasının olanaksız olduğu, bu kalemlerin mükellefin yasal defterinde bulunması için aynı hizmeti daha önce sunmuş olması gerektiği, fiyat teklifi düzenleyen firmalardan Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca Ek-O.6 formları ve yasal defterlerin istenip incelenmesi durumunda haklı olduklarının ortaya çıkacağı,

d- Teknik Şartname’de belirtilen iskele, vinç ve aynı Şartname’nin 11’inci maddesinde belirtilen İş Güvenliği ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin gerçeği yansıtmadığı, anılan fiyat tekliflerinin 2018 yılı son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği, ihale tarihinin 21.11.2018 olduğu dolayısıyla esas alınacak son geçici vergi beyanname döneminin 2018 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül ayları olması gerektiği, fiyat teklifi alınan firmanın anılan vergi döneminde faaliyette bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği,

e- Malzemelerin ve personelin nakli için istenen araçlarla ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklamalarına esas fiyat tekliflerinin gerçeği yansıtmadığı, aracın tamir, bakım, muayene, yakıt gibi zorunlu giderleri için Kamu İhale Genel Tebliği’nde öngörülen şekilde açıklama yapılmadığı,

f- Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin maliyet veya satış tutarı tespit tutanaklarına dayalı olarak hazırlanmadığı, tutanakların talep edilmesi halinde bu tutanakların bazılarının hiç düzenlenmediği, mevzuata uygun hazırlanmadığı ve fiyat teklifi ile uyumlu olmadığının görüleceği,

g- Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin maliyet veya satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği, mevzuata uygun hazırlanmadığı ve fiyat teklifi ile uyumlu hazırlanmadığının görüleceği, fiyat tekliflerini veren firmanın yeni kurulmuş bir firma olduğu, tutanaklarda belirtilen ortalama birim fiyatları sağlamasının mümkün olamayacağı, faaliyet alanı içinde olmayan kalemler için fiyat teklifi verdiği, bahse konu Ek-O.5 ve Ek-O.6 belgelerinde yer alan meslek mensubuna ait uygunluk beyanının gerçeği yansıtmadığı,

h- Fiyat teklifini veren firmanın yeni kurulmuş bir firma olduğu, ihale tarihi dikkate alındığında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin 2018 yılı son geçici vergi beyanname dönemine ait olması gerekirken bu döneme ait olmadığı,

Fiyat teklifi veren firmaların tekliflerine ilişkin olarak “fiyat teklifi geçerlik” tarihinin de belirtilmesi gerektiği ancak anılan firmaların teklif geçerlik tarihlerini belirtmediği,

ı- Fiyat teklifi veren firmanın şahıs firması olduğu ve vergi dairesindeki ticaret unvanı ile fiyat teklifindeki kaşede yer alan unvanında farklılıklar olduğu, bu durumun Ticaret Kanunu’nun 39.1’inci maddesine aykırı olduğu,

2- Ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi olarak belirlenen Karaca Reklam Dan. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak;

a- Firmanın ihale konusu alanda (temizlik) faaliyet göstermediği, anılan firmanın ticaret sicil gazetesinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere girip taahhütte bulunabileceğinin belirtildiği ve şirketin amaç ve konusunun kapsamında “temizlik işi”nin yer almadığı, dolayısıyla anılan firmanın istekli sıfatını haiz olamayacağından teklifinin reddedilmesi gerektiği,

b- Firmanın teklif dosyası kapsamında “Pendik Hükümet Konağı’nın Temizlenmesi Hizmet Alımı”nın gerçekleştirilmesine ilişkin olarak iş deneyim belgesi sunduğu, anılan firmanın faaliyet alanı içerisinde olmadığı bir iş kapsamında aldığı iş deneyim belgesinin yok hükmünde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 8 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde 1 isteklinin teklifinin, sunduğu iş bitirme belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğunun tespit edildiği ve açıklama istenildiği, bu kapsamda 2 isteklinin açıklama sunmadığı, 1 isteklinin açıklamasının uygun olmadığı dolayısıyla ihalenin en düşük teklifi veren ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Ramazan Çapar üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’nun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. ” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

 1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.

78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: 2019 Yılı Okul ve Mabetlerin Hijyenik Bakımı Hizmeti Alımı
 2. b) Miktarı ve türü: Kısmi zamanlı çalışılarak 132 Adet Okul 274 Adet Mabet 15.000 Metrekare Halı 30.000 Metrekare İnşaat Sonrası Genel Temizlik Hizmeti Alımı – Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. c) Yapılacağı yer: Pendik İlçesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Teknik Şartname ve İdari Şartnamedeki tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “İşbu teknik şartname; Pendik İlçe sınırları içerisinde olup; okul binaları ile mabetlerin; (3/7/2005-5393/14 md.), hijyenik bakım hizmetinin gerçekleştirilmesi, muhtelif atık ve artıklardan arındırılması hizmetine ilişkin teknik, bazı idari detaylar ile kontrol ve muayene metotlarına ilişkin diğer hususları kapsamaktadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İşin Süresi, Teslimat ve Diğer Genel Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İşin süresi; 01.01.2019 ile 31.12.2019 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasındadır.

4.1. Hizmetin tüm kısımları işbu teknik şartnameye tümüyle uymak zorundadır. Benzeri ve muadili işler kabul edilmeyecektir.

4.2. İşbu hizmet kapsamında kullanılacak ihtiyaç duyulan ve gerekli görülen her türlü personel, makine, teçhizat, iskele, vinç ve tüketim malzemeleri de dâhil olmak üzere tüm hizmet bileşenleri yüklenici tarafından temin edilecek ve bedelleri teklif birim fiyatlara dâhil edilecektir.

4.3. Hizmetin görüleceği noktalara nakli de dâhil olmak üzere tüm ulaşım yükümlülüğü yükleniciye ait olup bu hususa ilişkin giderler teklif birim fiyatlara dâhil edilecektir.

4.4. Hizmette kullanılacak malzemelerin yükleme, boşaltma, nakliye, montaj ve demontaj işlemleri de dâhil olmak üzere hizmete ait tüm bileşenler yüklenici firma tarafından yapılacak ve giderleri birim fiyat teklif kalemlerine dâhil edilmek suretiyle yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Makine ve Teçhizata İlişkin Hususlar” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Ek 2 de tabloda belirtilen Okul veya Mabetlerde kullanılacak Makine ve Teçhizatlar işe başlama tarihi itibariyle, eksiksiz olarak Yayalar Mah. Ankara Cad. No:177 adresinde hazır bulundurulacaktır.

9.2. İş bu hizmet kapsamında kullanılmak üzere yüklenici tarafından temin edilecek makine ve teçhizatlar Ek-2 tabloda belirtilmiştir.

9.3.Yüklenici tarafından temin edilerek bu hizmet kapsamında kullanılacak tüm cihazların kullanım süresince/iş süresince olması muhtemel tüm arıza/bakım/onarım/sarf malzeme ihtiyaçları/giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup bu hususa ilişkin tüm giderler teklif birim fiyatlara dâhil kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Yüklenici işbu hizmet kapsamında her türlü çevresel tedbiri almakla yükümlüdür. İç cam temizliği ekibinin her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır. Taahhüdün yerine getirilmesi süresince vuku bulacak her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.

11.2. Yüklenici işin süresi içerisinde hiçbir uyarıya gerek yapılan veya yapılacak olan temizlik esnasında gerekli bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve önlemlerini çalışanlarına öğretmekle yükümlüdür.

Kişisel koruyucu ekip ve ekipmanları yüklenici temin ederek gerekli eğitimleri bilgilendirmeleri yaparak teslim ederek kullanım talimatlarını uygulatılmasını sağlayacaktır. Emniyet ve koruma önlemlerine ilişkin giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11.3. Yüklenici tarafından kullanılan veya getirilen alet, makine, cihaz vs. İş Güvenliği Yönetmeliklerine uygun olacaktır. Periyodik bakım onarımları yapıldığına dair geçerli evrakları sözleşme imzalandıktan sonra teslim edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Temizlik ve Sarf Malzeme Listesi” başlıklı 1 no’lu ekinde 58 kalem temizlik ve sarf malzeme listesine yer verildiği,

Anılan Şartname’nin “Makine ve Teçhizat Listesi” başlıklı 2 no’lu ekinde “1-Kuru Vakum Makinesi 5 Adet

2- İticili Yer Yıkama Otomatı (Akülü) 1 Adet

3- İticili Yer Yıkama Otomatı (Elektrikli) 1 Adet

4- Cila Makinesi (Dar Alan Yer Yıkama Makinesi ) 2 Adet

5- Halı Yıkama Makinesi 2 Adet

6- Halı Kurutma Makinesi(Fan) 4 Adet

7- Kombine Temizlik Seti (Su Tanklı ve Döner Fırçalı Zemin Yıkama Makinesi ile Jeneratörlü Köpük Cihazı) 1 Adet

8- Buhar Makinası(küçük) 2 Adet

9- Dik Konumlu Elektrikli Süpürge 1 Adet

10- Basınçlı Yıkama Makinesi 1 Adet” düzenlemesi yer almakta olup anılan cihazlara ilişkin ayrıntılı teknik özelliklere yer verildiği görülmüştür.

İhale İlanı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 13’üncü maddesinde “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemelerinden işin süresinin 01.01.2019 ile 31.12.2019 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında olduğu, hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan ve gerekli görülen her türlü personel, makine, teçhizat, iskele, vinç ve tüketim malzemeleri de dâhil olmak üzere tüm hizmet bileşenlerinin ve ulaşım yükümlülüğünün yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Anılan Şartname’nin ilgili kısımlarında 58 kalem temizlik ve sarf malzemesi ile işin ifasına esas oluşturacak farklı sayılarda 10 ayrı makine ve teçhizata ve bunların ayrıntılı asgari teknik özelliklerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihalede, iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmediği, personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı dolayısıyla yukarıda yer verilen mevzuat açıklamaları ve doküman düzenlemeleri dikkate alındığında ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı anlaşılmıştır.

İhale İlanı’nda teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38 inci maddesine göre açıklama isteneceğinin düzenleme altına alındığı, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında 4 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği, “İhale Komisyonu aşırı düşük tespit tutanağı”nda açıklama istenilecek 4 istekliye ve açıklama getirilmesi gereken hususlara yer verildiği görülmüştür. Bu kapsamda idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin Teknik Şartname’nin eki Ek-1’de belirtilen “temizlik ve sarf malzemesi giderleri”, aynı Şartname’nin eki Ek-2’de belirtilen “makine ve teçhizat giderleri” ve “işçilik giderleri” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde Ramazan Çapar’a 11.21.2018 tarihinde idarece önemli olduğu tespit edilen kalemlerin (temizlik malzemesi giderleri, makine ve teçhizat giderleri ve işçilik giderleri) yer aldığı aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının tebliğ edildiği ve anılan yazı ile istekliden açıklamanın 26.11.2018 tarihi saat 17.00`a kadar yazılı olarak yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından idareye sunulan 26.11.2018 tarihli aşırı düşük açıklama yazısının idare tarafından uygun bulunduğu, ihalenin Ramazan Çapar üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibinin ise Karaca Reklam Dan. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında, başvuruya konu hususlar bakımından yapılan inceleme neticesinde;

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (a) bölümüne ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

Anılan isteklinin işçilik giderlerine ilişkin olarak;

1 kişinin ekip sorumlusu olarak 12 ay çalıştırılacağının öngörüldüğü, bu kapsamda ödenecek ücretin brüt asgari ücretin %100 fazlası ile aylık 26 gün üzerinden, yemek bedeli (16 TL) ve yol bedelinin (16 TL) KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanarak toplam 74.477,28 TL (6.206,44 TL x 12 ay)  olarak,

1 kişinin şoför olarak 12 ay çalıştırılacağının öngörüldüğü, bu kapsamda ödenecek ücretin brüt asgari ücretin %50 fazlası ile aylık 26 gün üzerinden, yemek bedeli (16 TL) ve yol bedelinin (16 TL) KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanarak toplam 58.963,68 TL (4.913,64 TL x 12 ay) olarak,

7 kişinin personel olarak 12 ay çalıştırılacağının öngörüldüğü, bu kapsamda ödenecek ücretin brüt asgari ücretin %20 fazlası ile aylık 26 gün üzerinden, yemek bedeli (16 TL) ve yol bedelinin (16 TL) KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanarak toplam 347.589,48 TL (4.137,97 TL x 12 ay x 7 kişi) olmak üzere toplam işçilik maliyetinin 481.030,44 TL (74.477,28 TL + 58.963,68 TL + 4.137,97 TL) olarak hesaplandığı görülmüştür.

Yine işçilik giderlerine ilişkin olarak ulusal bayram ve genel tatil günleri (15,5 gün) için işçilik giderlerinin hesaplandığı, bu bağlamda;

1 ekip sorumlusu için 2.671,89 TL olmak üzere,

1 şoför için 2.003,84 TL olmak üzere,

7 personel için 11.221,07 TL olmak üzere toplam ulusal bayram ve genel tatil günleri işçilik maliyetinin 15.896,80 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat açıklamalarından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin işçiliğe ilişkin tekliflerini belirlerken sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünü kullanmalarının zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş kapsamında olmamasına rağmen anılan istekli tarafından işçilik giderlerinin Kik İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak, işçilerin mesai saatlerinin tamamını ihale konusu iş kapsamında harcadıkları varsayımı ile asgari işçilik maliyeti ve ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderlerinin hesaba katılarak belirlendiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (b), (d), (e) bölümlerine ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

İdare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin Teknik Şartname’nin eki Ek-1’de belirtilen temizlik malzemesi giderleri, aynı Şartname’nin eki Ek-2’de belirtilen makine ve teçhizat giderleri ve işçilik giderleri olarak belirtildiği, sözleşme giderlerinin (Kik payı, sözleşme ve ihale kararı damga vergileri),  iskele, vinç ve iş güvenliği ile ilgili giderlerin ve malzemelerin ve personelin nakli için istenen araçlara ait giderlerin idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, dolayısıyla isteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında başvuruya konu hususların açıklanmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (c), (f), (g), (h), (ı) bölümlerine ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına esas olan fiyat teklifleri ile ilgili olarak;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklanması istenilen temizlik ve sarf malzemesi giderleri ile makine ve teçhizat giderleri için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alma yoluna gidildiği, bu kapsamda;

Önemli teklif bileşeni olarak belirlenen temizlik-sarf malzemelerinden oluşan toplam 58 adet kalem için Bal Ticaret Kırtasiye Dan. Peyz. Hırd. Dem. Ürün. İnş. Hırdavat firmasından 15.11.2018 tarihli fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin anılan firma tarafından kaşelenip imzalandığı,

Anılan belgede “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.11.2018) tarih ve (53) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Belgenin meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve belgede TÜRMOB kaşesinin de yer aldığı anlaşılmıştır.

Bir diğer önemli teklif bileşeni olarak belirlenen makine ve teçhizat giderlerinden oluşan toplam 10 adet kalem için Bal Ticaret Kırtasiye Dan. Peyz. Hırd. Dem. Ürün. İnş. Hırdavat firmasından 15.11.2018 tarihli fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinin anılan firma tarafından kaşelenip imzalandığı,

Anılan belgede “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (15.11.2018) tarih ve (53) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Belgenin meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve belgede TÜRMOB kaşesinin de yer aldığı anlaşılmıştır.

Açıklama kapsamında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ndan alınan faaliyet belgesinin sunulduğu, anılan belgede ilgili meslek mensubuna ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

Diğer yandan, teklif alınan Bal Ticaret Kırtasiye Dan. Peyz. Hırd. Dem. Ürün. İnş. Hırdavat firmasına ait kaşede adı geçen Erdal BAL’a ait imza beyannamesinin de açıklama kapsamında sunulduğu ve imzaların aynı olduğu görülmüştür. Anılan firmanın gerçek kişi tacir olduğu, kaşede yer alan faaliyet alanları içerisinde ihale konusu işin yer almadığı (temizlik) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılan incelemede firmanın faaliyet alanına da ulaşılamadığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda 24.12.2018 tarihli yazı ile ilgili meslek mensubundan Bal Ticaret Kırtasiye Dan. Peyz. Hırd. Dem. Ürün. İnş. Hırdavat firmasının faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı (esnaf odası kayıt belgesi vb.) belgeler istenilmiştir. 26.12.2018 tarihli cevabi yazıda Erdal BAL’a ait bilgilerin yer aldığı ve faaliyet alanlarının “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)” olarak belirtildiği, dolayısıyla firmanın faaliyet alanları dâhilinde teklife konu işin yer almadığı, anılan şirketin işe başlama tarihinin ise 15.10.2018 tarihi olarak belirtildiği görülmüştür.

İhale konusu işin (temizlik) fiyat teklifini düzenleyen kişinin faaliyet alanı dâhilinde yer almaması hususunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamalarına aykırı olduğu, diğer taraftan anılan kişinin işe başlama tarihinin 15.10.2018 tarihi olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince Ek-O.5 ve Ek-O.6 tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğu, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihinin esas alındığı, somut olayda ihale tarihinin 21.11.2018 tarihi olduğu dolayısıyla ihale tarihi ve fiyat teklifini düzenleyen kişinin işe başlama tarihi dikkate alındığında alım/satım işlemine dayanak olan tutanakların düzenlenme tarihinin mevzuata uygun son veya bir önceki gecici vergi beyanname döneminde düzenlenmesinin fiilen mümkün olmadığı, tutanakların faaliyete başlama tarihi olan 15.10.2018 tarihinden sonra ve ihale tarihinin (21.11.2018) içinde bulunduğu geçici vergi beyanname döneminde düzenlenebileceği anlaşıldığından bahse konu fiyat teklifinin dayanaktan yoksun olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

a- İhalede ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi olarak belirlenen Karaca Reklam Dan. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 09.05.2011 tarih ve 7811 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde şirketin faaliyet alanlarının “İnşaat, Reklam ve Organizasyon ve Turizm” başlıkları altında toplandığı,

Aynı firmaya ait 27.04.2016 tarih ve 9063 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin faaliyet alanlarına yukarıda belirtilenlere ek olarak “Taşımacılık” işinin de eklendiği, son haliyle firmanın faaliyet alanları dâhilinde ihale konusu işin yer almadığı anlaşılmıştır.

29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun’un 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmünün getirildiği görülmektedir.

Dolayısıyla 6102 sayılı Kanunla ultra vires (yetki aşımı) ilkesinin kaldırılmasıyla ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan, ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesi uyarınca kanuni istisna niteliğindedir.

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan, ticaret sicil gazetesinde ilan edilen şirket ana sözleşmesinden, ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşılan Karaca Reklam Dan. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

b- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…(9) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü yer almaktadır.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi olarak belirlenen Karaca Reklam Dan. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Pendik Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Pendik Hükümet Konağı’nın Temizlenmesi Hizmeti Alımı işine ait iş bitirme belgesi sunulduğu, anılan işin sözleşme tarihinin 20.05.2016 olduğu, kabul tarihinin ise 10.05.2017 olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin şirketin faaliyet konusu dâhilinde olmayan bir iş kapsamında alındığı iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme neticesinde, başvuruya konu iş deneyim belgesinin başka bir ihalenin konusunu oluşturduğu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin ilgili hükmü gereğince aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuruda bulunulamayacağı hükmü gereğince iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ramazan Çapar’ın teklifinin reddedilmesi ve Karaca Reklam Dan. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın