xxxx
Home / TEBLİĞLER / 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ

YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE

UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

 

          Amaç ve kapsam

          MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları” (Esaslar) çerçevesinde 31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında fiilen kullanılan ve fiyatlarında beklenmeyen artış olan; düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasır çelik, köşebent, lama, sac, çelik boru, her çeşit profil demiri ile raya verilecek ilave fiyat farkının uygulanmasına açıklık getirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyat Farkı Verilmesinin Koşulları, Beklenmeyen Fiyat Artışı ve Uygulama Esasları

 

          Fiyat farkı verilmesinin koşulları

          MADDE 2 – (1) Esasların ekinde yayımlanan malzeme fiyatları esas alındığında ilave fiyat farkı verilecek malzemeler;

          – Düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ve hasır çelik,

          – Her çeşit profil demiri ve ray,

          – Köşebent, lama, sac ve çelik boru,

          olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

          (2) Esaslar kapsamında ilave fiyat farkı verilebilmesi için;

          a- Uygulama ayında kullanılan malzemenin fiyatında beklenmeyen bir artışın olması,

          b- Esasların 5 inci maddesi uyarınca yapılacak hesaplama sonucunda artı (+) bir değerin ortaya çıkması,

          koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

          (3) İlave fiyat farkı hesabı yapılmadan önce, imalatta kullanılan malzemenin cinsine göre 4 üncü maddede yer alan tablolarda belirtilen uygulama ayında beklenmeyen bir fiyat artışı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. İhalenin yapıldığı ay dikkate alınarak uygulama ayına ilişkin tabloda “Yok” olarak belirtilen aylar için ilave fiyat farkı hesabı yapılmayacaktır. Ancak, uygulama ayı itibariyle beklenmeyen bir fiyat artışı olmakla birlikte ilave fiyat farkı hesabı sonucunun eksi (-) çıkması halinde ilave fiyat farkı kesintisi yapılmayacaktır.

          Beklenmeyen fiyat artışı

          MADDE 3 – (1) Esaslar kapsamında ilave fiyat farkı verilebilmesi için, uygulama ayına (imalatın gerçekleştirildiği ay) ait fiyatın baz fiyata (ilgisine göre ihalenin yapıldığı ay veya Aralık 2007 fiyatı) göre artış oranı ile uygulama ayına (imalatın gerçekleştirildiği ay) ait 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki endeksin temel endekse (ilgisine göre ihale tarihi veya Aralık 2007) göre artış oranı arasındaki farkın 0,03’e eşit veya daha fazla olması gerekir.

          Beklenmeyen fiyat artışı hesabı

          MADDE 4 – (1) Uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olup olmadığı aşağıdaki yönteme göre hesaplanmıştır:

          Örnek 1: 2006 yılının Mayıs ayında ihalesi yapılan bir yapım işinde, düz ve nervürlü beton çelik çubuğu için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olup olmadığının hesabı:

 PİYASA FİYATINDAKİ ARTIŞ ORANI             ÜFE GENEL ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ ORANI

 

                Malzemenin Mayıs 2008 Fiyatı-

Beklenmeyen             Aralık 2007 Fiyatı                   ÜFE Genel (Mayıs2008-Aralık 2007) endeksi

Fiyat artışının => ————————————                       ——————————————————

Gerçekleştiği       Malzemenin Aralık fiyatı                ÜFE Genel Aralık 2007  endeksi

Ay

              ( 1479 –780 )                                                                       (163,93 – 144,57 )

Mayıs 2008 => —————— = 0,89                          Mayıs 2008 = ————————-= 0,13

                   780                                                                             144,57

          Beklenmeyen fiyat artışı = 0,89- 0,13 = 0,76 ≥ 0,03’ten daha büyük olduğu için ihalesi 2006 yılının Mayıs ayında yapılan söz konusu yapım işinde, uygulama ayı Mayıs 2008 tarihinde beklenmeyen fiyat artışı vardır.

          Örnek 2: 2008 yılının Ocak ayında ihalesi yapılan bir yapım işinde, düz ve nervürlü beton çelik çubuğu için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olup olmadığının hesabı:

PİYASA FİYATINDAKİ ARTIŞ ORANI            ÜFE GENEL ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ ORANI

 

Beklenmeyen       Malzemenin Mayıs Fiyatı-Ocak Fiyatı         ÜFE Genel (Mayıs-Ocak) endeksi

Fiyat artışının  => ———————————————          ——————————————-

Gerçekleştiği       Malzemenin Ocak(ihale tarihi) fiyatı                    ÜFE Genel Ocak ayı endeksi

Ay

                          ( 1479 – 843 )                                                                       ( 163,93 – 145,18 )

Mayıs 2008 =>  —————— = 0,75                                   Mayıs 2008 => ———————–= 0,13

                      843                                                                            145,18

          Beklenmeyen fiyat artışı = 0,75- 0,13 = 0,62 ≥ 0,03’ten daha büyük olduğu için ihalesi Ocak 2008 tarihinde yapılan söz konusu yapım işinde, uygulama ayı Mayıs 2008 tarihinde beklenmeyen fiyat artışı vardır.

          (2) Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan hesaplama sonucunda, aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışının aşağıdaki şekilde (Tablo-I, Tablo-II, Tablo-III) gerçekleştiği tespit edilmiştir. İdare tarafından tablolardaki (Tablo-I, Tablo-II, Tablo-III) ihalenin yapıldığı ay satırları esas alınarak, uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışının olup olmadığı tespit edilecek ve buna göre ilave fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağına karar verilecektir.

  1. a) Düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ve hasır çelik için aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışı;[1]

 

Aylar İtibariyle Beklenmeyen Fiyat Artışını Gösterir Tablo-I

İhalenin gerçekleştirildiği ay UYGULAMA AYLARI (2008)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
1/1/2008 tarihinden önce 0,077 0,093 0,350 0,446 0,762 0,861 0,978 0,389 0,116
2008 Ocak Yok 0,249 0,334 0,625 0,717 0,823 0,281 Yok
Şubat 0,226 0,308 0,587 0,675 0,778 0.256 Yok
Mart 0.057 0.275 0.344 0.423 Yok Yok
Nisan 0.197 0.260 0.331 Yok Yok
Mayıs 0.051 0.107 Yok Yok

 

 

  1. b) Her çeşit profil demiri ve ray için aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışı;

 

Aylar İtibariyle Beklenmeyen Fiyat Artışını Gösterir Tablo-II

İhalenin gerçekleştirildiği ay UYGULAMA AYLARI (2008)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
1/1/2008 tarihinden önce Yok Yok 0,121 0,158 0,393 0,448 0,521 0,410 0,360
2008 Ocak Yok 0,108 0,144 0,375 0,429 0,501 0,392 0,343
Şubat 0,088 0,121 0,344 0,395 0,464 0.360 0,313
Mart Yok 0.223 0.269 0.329 0.238 0,197
Nisan 0.183 0.226 0.282 0,198 0,159
Mayıs 0.035 0.080 Yok Yok

 

 

  1. c) Köşebent, lama, sac ve çelik boru için aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışı;

 

Aylar İtibariyle Beklenmeyen Fiyat Artışını Gösterir Tablo-III

İhalenin gerçekleştirildiği ay UYGULAMA AYLARI (2008)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
1/1/2008 tarihinden önce 0,056 0,263 0,473 0,690 0,684 0,825 0,756 0,730 0,580
2008 Ocak 0,194 0,391 0,593 0,586 0,719 0,653 0,630 0,489
Şubat 0,156 0,314 0,305 0,413 0,357 0.342 0,228
Mart 0.127 0.116 0.207 0.158 0.149 0,054
Nisan Yok 0.066 Yok Yok Yok
Mayıs 0.076 0,034 Yok Yok

 

 

          İlave fiyat farkı hesabı

          MADDE 5 – (1) Türk parası veya yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ilave fiyat farkı, “F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]” formülüne göre hesaplanır.

          (2) İlave fiyat farkı hesabında esas alınacak malzeme miktarı, işin onaylı projesine göre fiilen yapılan işin metrajı hesaplanarak tespit edilecektir. İşin projesinde belirtilen miktardan daha fazla malzeme kullanılması durumunda da işin projesine göre yapılması gereken miktar esas alınarak ilave fiyat farkı hesabı yapılır.

          (3) İlave fiyat farkı hesabında kullanılacak “1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları” aşağıdaki şekilde olup, hesaplama aşağıdaki yöntem kullanılarak  yapılacaktır.

ESASLARIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK TEFE ENDEKSLERİ
Aralık 2007 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
10415.76 10844.16 11554.76 13231.20 14769.24 15744.67 16530.17 16962.16 15250.37 13963.38

          Örnek-1) 1/1/2008 tarihinden önce ihale edilmiş bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ve hasır çeliğin fiyatlarında 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül uygulama aylarında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-I’de görülmektedir.

          Söz konusu işte, Haziran ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton nervürlü beton çelik çubuğu için ilave fiyat farkı;

          F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]

          F = (10 x 780) x [[(1559-780)/780] – [0,90 x (16530,17-10415,76)/10415,76]]

          F =  (7.800) x [[ 0,999] – [0,528]]

          F = (7.800) x [ 0,471]

          F =  3.673,80 TL’ olarak hesaplanmaktadır.

          (Değişik: 24/03/2009 – 27179 R.G./2 md.)

          Örnek-2) 2008 yılının Ocak ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan, “profil demiri ve ray” için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-II’de görülmektedir.

          Mayıs ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton profil demiri için ilave fiyat farkı;

          F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]

          F = (10 x 1011) x [[(1521-1011)/1011] – [0,90 x (15744,67-10415,76)/ 10415,76]]

          F = (10110) x [[0, 504] – [0,460]]

          F = (10110) x [0,044]

          F = 444,84 TL’ olarak hesaplanmaktadır.

          (Değişik: 24/03/2009 – 27179 R.G./2 md.)

          Örnek-3) 2008 yılının Mart ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan, “köşebent, lama, sac ve çelik boru” için, Temmuz 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-III’de görülmektedir.

          Temmuz ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton çelik boru için ilave fiyat farkı;

          F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0 ]]

          F = (10 x 1384) x [[(1719-1384)/ 1384] – [0,90 x (16962,16-11554,76)/ 11554,76]]

          F = (13840) x [[0, 242] – [0,421]]

          F = (13840) x [-0,179]

          F = -2477,36. TL’ olarak hesaplanmaktadır.

          Beklenmeyen fiyat artışı tanımına göre 2008 yılının Mart ayında gerçekleştirilen bir yapım işinin imalatında Temmuz 2008 uygulama ayında kullanılan “çelik boru”nun fiyatında beklenmeyen fiyat artışı olmakla birlikte, ilave fiyat farkı formülüne göre yapılan hesaplama sonucunda elde edilen değerin eksi (-) çıkması nedeniyle bu ayda kullanılan çelik boru için ilave fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır.

 

          Uygulama esasları

          MADDE 6 – (1) Yüklenicilerin, ilave fiyat farkından yararlanabilmesi için idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

          (2) İşin kesin kabulü yapılmış olsa dahi, imalatta kullanılan Esaslar kapsamındaki malzemeler için yüklenicinin talebi halinde ilave fiyat farkı hesabı yapılır.

          (3) İmalatta kullanılan malzemenin cinsine göre yukarıdaki beklenmeyen fiyat artışı tabloları dikkate alınarak; 31/5/2008 tarihinden önce ihale edilen yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında fiilen kullanılan her çap ve boyda düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, her ebat ve ağırlıkta hasır çelik, her ebatta köşebent, lama, her ebat ve kalınlıkta sac, her çap ve boyda çelik boru, her çeşit profil demiri ile ray için ilave fiyat farkı formülüne göre hesaplanacak tutar üzerinden yükleniciye ilave fiyat farkı verilmesi gerekmektedir.

          (4) Yapım işlerinde, 1/1/2008 tarihinden sonra iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan ve fiyatında beklenmeyen artış olan malzemelere ilave fiyat farkı verilmesi öngörüldüğünden, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki formüle göre yapılan hesaplama sonucunda ilave fiyat farkının artı (+) çıkması halinde yükleniciye ilave fiyat farkı verilir, eksi (-) çıkması durumunda, yükleniciye ödenecek hakedişten fiyat farkı kesintisi yapılmaz.

          (5) Sözleşmesinin normal süresi sona eren ancak idarenin izni ile cezalı çalışılmak üzere süre uzatımı verilen işlerde, sözleşme süresi içerisinde iş programına uygun olarak gerçekleştirilen imalatta kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilebilecek olup, işin cezalı çalışan kısmında gerçekleştirilen imalatta kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilmez.

          (6) Mücbir sebep veya idarenin kusuru nedeniyle süre uzatımı verilmiş ise, uzatılan süreye göre idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak Esaslarda yer alan hükümlere göre imalatta kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilir. Bu dönemdeki işlerde de yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle revize iş programına uyulmazsa Esasların 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

          (7) Esasların 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasına göre uygulama yapılabilmesi için artış veya azalış hesabının en geç 30/9/2008 tarihi itibariyle yapılmış olması gerekmekte olup, bu hükmün uygulamasında hakedişe esas miktarlar için uygulama ayına göre ilave fiyat farkı hesabı yapılır. İmalatta kullanılan malzeme miktarındaki artış veya azalış için ise kesin metraj sonucunda artış veya azalışın kesinleştirildiği ay esas alınarak aradaki fark miktar için ilave fiyat farkı hesabı yapılır. Bu durumda, ilave fiyat farkı öncelikle uygulama ayındaki miktarlar esas alınarak, daha sonra kesin metraj sonucunda oluşan fark miktar esas alınarak hesaplanır.

          Örneğin; 2008 yılının Ocak ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin Şubat ayında gerçekleştirilen imalatında kullanılan hakedişe esas nervürlü beton çelik çubuğunun miktarı 100 ton, Ağustos ayında yapılan kesin metraj sonucunda imalatta kullanılan nervürlü beton çelik çubuğunun miktarı ise 120 ton olarak tespit edilmiştir.

          Bu durumda, ilave fiyat farkı hesabı 100 ton nervürlü beton çelik çubuğu için uygulama ayı olan Şubat ayı itibariyle, 20 ton için ise metrajın kesinleştirildiği Ağustos ayı uygulama ayı gibi değerlendirilerek ilave fiyat farkı hesabı yapılır.

          (8) Yapım işinin kabulleri ve kesin hesabı yapılmış olsa dahi, idareye yazılı olarak başvuruda bulunan yükleniciye yukarıdaki esaslara göre ilave fiyat farkı verilir.

          Yürürlük

          MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

[1] 24/03/2009 tarihli ve 27179 sayılı R.G. de yayımlanan Tebliğin 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan “hasır çelik boru”

  ibaresi “hasır çelik” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Call Now ButtonBize ulaşın