xxxx
Home / TEKLİF DOSYASI / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Ortaklarının TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarasını Belirtir Son Durumu Gösterir Belge Sunulmaması

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Ortaklarının TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarasını Belirtir Son Durumu Gösterir Belge Sunulmaması

Karar No              : 2019/UY.II-168

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/574475 İhale Kayıt Numaralı “Serenli (Tokat) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 12.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Serenli (Tokat) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğanay Ağır İş Makineleri Taahhüt Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 25.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2019 tarih ve 778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/25 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ortaklarının TC kimlik numarası/vergi kimlik numarasını belirtir son durumu gösterir belge sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgeleri sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin 7’nci fıkrasına aykırı olduğu, bu bilgilerin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden teyit edilebildiği, teklif dosyasında ilgili şirket ortağı ve yetkilisinin T.C. kimlik numarasının ve imza sirkülerinin yer aldığı, ayrıca anılan bilginin eksik olması durumunda dahi bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmaması sebebiyle tamamlatılmasının istenebileceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyuşmazlığa konu ihalenin İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 12.12.2018 tarihinde 13 isteklinin katılımıyla gerçekleştirilen “Serenli (Tokat) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” olduğu, 18.12.2018 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Doğanay Ağır İş Makineleri Taahhüt Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şirketin son durumu gösterir belgelerde ortaklık oranlarının belli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Yapılan sınır değer hesaplaması sonucunda sınır değerin altında kalan Mürsel Köse, İhsan Şahin-Hacı Ali Kaya İş Ortaklığı, Özfet İnşaat Turizm Gıda Sanayi Limited Şirketinin tekliflerinin İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi gereğince aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedildiği,

İhalenin sınır değerin üzerinde teklif sunan Kamil Yılmaz üzerinde bırakıldığı, Ercan Çelik’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

  1. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunludur….” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

18.12.2018 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında “…Bu açıklamalar uyarınca; ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelerin, tüzel kişi ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) ile teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerini göstermeleri gerekmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede ilan ve duyurusu 4 Mart 2017 tarihinden sonra olan bahse konu yapım işi için teklif veren isteklinin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken, tüzel kişi ortaklarının T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarasını belirten son durumu gösterir belge sunmadığı tespit edilmiş olup, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” değerlendirmesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 25.12.2018 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece istekliye “…Bu açıklamalar uyarınca; ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelerin, tüzel kişi ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) ile teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerini göstermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla sunulan teklif dosyasının herhangi bir yerinde “ortaklık oranları” bulunmadığı gerekçesiyle şikayet başvurunuz reddedilmiştir.” cevabının verildiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından;

28 Kasım 2018 tarihli ve 9712 sayılı ticaret sicil gazetesinin sunulduğu, gazetede “…ortak olan 11214054536 TC kimlik numaralı Abdülkadir Doğanay’ın aksi karar alınıncaya kadar şirket kaşesi altına atacağı imzalarıyla şirketi münferiden temsil ve ilzam etmelerine

   Oybirliği ile karar verilmiştir.” bilgisinin bulunduğu ancak gazetede şirket ortağı/ortaklarına ilişkin başka herhangi bir bilginin bulunmadığı,

Suruç Noterliği tarafından 18 Ağustos 2008 tarihli ve 03673 yevmiye numaralı olarak düzenlenen imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde “…Şirket ortaklarımız Abdülkadir Doğanay’ı şirket müdürü olarak atamışlardır…” ibaresinin yer aldığı ancak şirket ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler neticesinde başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinde şirketin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı ve teklif kapsamında bu hususları gösteren başka bir belgenin de sunulmadığı anlaşıldığından, idarece isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması şeklinde gerçekleştirilen işlemin mevzuata uygun olduğu ve dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin ortaklık oranlarının “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden teyit edilebildiği ve teklif dosyalarında ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir eksikliğinin bulunduğu durumda bu hususun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği iddiası bakımından yapılan incelemede;

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

 Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

  1. a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
  2. b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince işbu ihalede ihaleye katılan isteklilerin sundukları belgelerde ortaklarının ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve ortaklık oranları ile tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerini göstermeleri gerekmektedir.

Uyuşmazlığa konu işbu ihalede başvuru sahibi istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinin sadece yönetici değişikliği konulu olduğu, şirketin ortaklarının ad-soyadları, T.C. kimlik numaraları ve ortaklık oranlarını içeren bir gazete olmadığı anlaşılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden teyidi yapılabilen belgelerin aslının sunulması gerekmediğine ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgeleri sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin 7’nci fıkrasında yer alan mevzuat hükmünün, yeterlik kriteri olarak belirlendiği halde sunulmayan bir belgenin kamu kurum kuruluşunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği şeklinde anlaşılamayacağı, zira Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğünde “teyit” kelimesinin anlamının “gerçekleme” olduğu, diğer bir ifadeyle sunulan belgenin gerçek olup olmadığının kontrol edilmesi olduğu, bu çerçevede sunulmayan bir yeterlik belgesinin teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda başvuru sahibinin sundukları ticaret sicil gazetesinde bulunmayan bilgilerin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden teyit edilebileceği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca anılan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince teklif dosyasında sunulmayan bir yeterlik belgesinin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, söz konusu hususun sunulan belgelerdeki bilgi eksikliğinin bulunması durumunda mümkün olduğu anlaşıldığından isteklinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Call Now ButtonBize ulaşın