Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Fiyat Dışı Unsur Kriteri Olarak Deneyim Puanlamasının Konulma Amacı Nedir?

Fiyat Dışı Unsur Kriteri Olarak Deneyim Puanlamasının Konulma Amacı Nedir?

Karar No              : 2021/UY.II-1654

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/308732 İhale Kayıt Numaralı “Mbb Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cd – Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (H O Merzeci – Nevit Kodallı Cd Kesişimi, Turgut Özal Bulvarı – H O Merzeci Bulv Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 12.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mbb Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cd – Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (H O Merzeci – Nevit Kodallı Cd Kesişimi, Turgut Özal Bulvarı – H O Merzeci Bulv Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak En-Ez İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 11.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.07.2021 tarih ve 30514 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1142 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı’nın 5’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verildiği, anılan düzenlemeler ile 19 puanlık “Deneyim Puanlaması”nın öngörüldüğü, puanlama gereğince belirli miktar ve tutarda iş deneyim belgesine sahip olan isteklilere puan verileceği düzenlenmiş olsa da, isteklilerin puan alabilmek için idareye sunacakları iş deneyim belgelerine sınırlama getirildiği, bu sınırlamanın ise hukuka aykırı olduğu, zeyilname öncesi ihale ilanı ve dokümanında “Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde ve Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan…” işlerden elde edilen belgelerin dikkate alınarak puanlamanın gerçekleştirileceğine yönelik düzenlemeye yer verilmişken gerçekleştirilen zeyilname ile “Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde ve” ibaresinin düzenlemelerden çıkarıldığı ve sadece kamuya ait idare sorumluluğundaki işlerden elde edilen iş deneyim belgelerinin puanlamada dikkate alınacağına yönelik düzenlemeye yer verildiği, yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgelerinin puanlamada istekliler tarafından kullanılamayacağı, yabancı isteklilerin ihaleye katılımı açık olmasına rağmen söz konusu düzenleme ile yabancı isteklilerin ihaleden fiyat dışı unsur puanı alımının önüne geçildiği ve rekabetin daraltıldığı, ihale dokümanı düzenlemelerinin birbiri ile çelişkili olduğu, fiyat dışı unsur deneyim puanlaması için kamuya ait idare sorumluluğunda bulunan işlere ilişkin deneyim belgesi sunulmasının istenmesi, ihaleye katılacak istekliler arasındaki rekabeti ve eşit muameleyi engelleyeceği gibi kamuya ait iş deneyimi bulunmayan isteklilerin fiyat dışı unsur puanlamasından puan alamamasından dolayı daha yüksek bedelle ihalenin sonuçlandırılması durumunun ortaya çıkabileceği, kamunun zarara uğrayacağı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” belirlenmesi başlıklı 61’inci maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde “53.3.1. Kanunun 40’ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: MBB Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cd – Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (H O Merzeci – Nevit Kodallı Cd Kesişimi , Turgut Özal Bulvarı ? H O Merzeci Bulv Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

497.342 TON BSK , 4.500 Dekar Sathi Kaplama , 195.000 TON Alttemel ve Temel , 229.250 Ton PlentMiks Karışımı ,302.500 m2 Kaldırım , 2 Adet Katlı Kavşak ,1 adet Köprü, Toprak İşleri, Sanat Yapıları.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Mersin İl Sınırları Dahilinde” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.a)İhale kayıt numarası: 2021/308732

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Siteler Mahallesi Makine İkmal Saha İçi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Kat:1 – AKDENİZ / MERSİN

ç) İhalenin yapılacağı adres: Siteler Mahallesi Makine İkmal Saha İçi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası Kat:1 – AKDENİZ / MERSİN

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 12.07.2021

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı/İhale Odası…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İş deneyiminde değerlendirilecek Benzer işlere dair tebliğ de yer alan A / V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90  – %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90  – %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

**A.2.2 Deneyim Puanlaması (DP) (19 Puan):

Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan Otoyol, Devlet Yolu, İl yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda vb. karşı yükleniminde bulunarak; ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış ve 7.5.1. maddesi kapsamında sunulan iş deneyim belgesine (7.5.1 maddesindeki iş deneyim belgesi Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan Otoyol, Devlet Yolu, İl yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda vb.ise) veya 7.5.1 maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı diğer iki (2) İş deneyim belgesinde aşağıdaki şartları sağladığı takdirde puan verilecektir.

7.5.1 maddesi kapsamında sunulan iş deneyim belgesi veya 7.5.1 maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı diğer iki (2) İş deneyim belgesinde aşağıda yer alan puan şartlarını sağlaması durumunda fiyat dışı unsur puanlamasında değerlendirmeye alınacaktır.

7.5.1 maddesi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinde aşağıda yer alan puan şartlarının yer almaması durumunda istekli tek bir sözleşme kapsamında yapılmış ve son 15 yıl içerisinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış başka iki (2) iş deneyim belgesi sunabilir. Sunulan bu belge fiyat dışı unsur puanlamasında değerlendirmeye alınacaktır.

Puanlamada iş deneyim belgelerindeki miktarlar toplanarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek A: 7.5.1 maddesi kapsamında sunulan  iş deneyim A.2.2.1. miktarı 100.000 Ton

Ek 1 nolu iş deneyim A.2.2.1. miktarı 200.000 Ton

Ek 2 nolu iş deneyim A.2.2.1. miktarı 180.000 Ton

7.5.1 maddesi kapsamındaki iş deneyim +Ek1+Ek2 nolu iş deneyim toplamı 480.000 Ton>245.000 Ton  olmasına rağmen A.2.2.1 den puan alamayacaktır.

Örnek B: 7.5.1 maddesi kapsamında sunulan  iş deneyim A.2.2.1. miktarı 100.000 Ton

Ek 1 nolu iş deneyim A.2.2.1. miktarı 200.000 Ton

Ek 2 nolu iş deneyim A.2.2.1. miktarı 300.000 Ton

Ek 2 nolu iş deneyimde 300.000 Ton>245.000 Ton  olması halinde A.2.2.1 den puan alacaktır.

A.2.2.1. Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan Otoyol, Devlet Yolu, İl yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda vb.; (245.000ton) ton ve üzeri Sıcak Asfalt Üretim serme ve sıkıştırma yapılmış ise; (7 PUAN)

A.2.2.2. Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan Otoyol, Devlet Yolu, İl yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda vb.; ( 2000 ) Dekar ve üzeri Sathi kaplama  (Tek kat, çift kat, Astarlı veya Astarsız) yapılmış ise; (5 PUAN)

A.2.2.3. Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan Otoyol, Devlet Yolu, İl yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda vb.; (110.000) ton ve üzerinde Plentmiks Alttemel veya Plentmiks Temel yapılmış ise;   (4 PUAN)         

A.2.2.4. Kamuya ait İdare sorumluluğunda bulunan Otoyol, Devlet Yolu, İl yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda vb. en az (75.000) m2 ve üzeri kaldırım kaplaması yapılmış ise; (3 Puan)

(A.2.2.1)-(A.2.2.2)-(A.2.2.3) MADDELERİNİN TEVSİKİ İÇİN GEREKEN BELGELER;

1- Puanlama için istenen tüm miktarlar bu idari şartnamenin 7.5.1 maddesi kapsamında sunulan iş deneyim belgesine veya sunulacak diğer iki(2) iş deneyim belgesine ait idare tarafından onaylanmış (iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından) yapılan işler listesi, hakediş ile tevsik edilecektir.

2- İsteklinin Ortak Girişim olması durumunda: Pilot ortak bu miktarların % 80’ini sağlamak zorundadır. Pilot ortak istenen miktarların (245.000 ton/2000 dekar/110.000 ton/75.000 m2) %80’ini sağlarsa puanların %80’ ini, %100’ünü sağlarsa puanların tamamını almış olur.

3-Özel Ortak/Ortaklar İse: Pilot ortağın % 80’ini sağladığı durumlarda kalan % 20 puanı alabilmek için istenen miktarın (245.000 ton/2000 dekar/110.000 ton/75.000 m2) %20’sini sağlamalıdır. Herhangi bir özel ortak %20’lik şartı sağlamadığı takdirde sadece pilot ortağın aldığı % 80’lik puan geçerli olacaktır. Özel ortak sayısı birden fazla ise ortakların miktarları toplanarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İhaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde istenen miktarlar sağlanması durumunda ortaklık oranına bakılmaksızın tam puan alacaklardır.

5-Bu hususun belgelendirilmesi için iş durum, iş denetleme, İş yönetme, iş bitirme belgeleri geçerli sayılacaktır.

A.3 Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı (1 PUAN):

A.3.1 İsteklinin Mersin il sınırları içerisinde Toplam Kapasitesi en az 320 ton/saat olan kurulu, kendi malı Asfalt Plentine sahip ise; (1 Puan)

İsteklilerin kendi malı olan Plentlerin tevsiki için;

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; Fatura, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

İstekliler istenen asfalt plentinin kurulum yeri ve kapasitesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu ile belgelendirecektir. Kapasite raporları ilan tarihinden sonra noter tarafından onaylanmış ve geçerlilik tarihi uygun olacaktır.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

Toplam Puan, teklif fiyatı puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETF X 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “MBB Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cd – Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (H O Merzeci – Nevit Kodallı Cd Kesişimi, Turgut Özal Bulvarı H O Merzeci Bulv Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşi” olduğu, ihalede 34 adet ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği, ihale dokümanında değişiklik yapılacağı gerekçesiyle idarece 09.07.2021 tarihinde ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde, idarelerin, anılan Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3’üncü maddesinde, fiyat dışı unsurların, anılan Kanun2un 5’inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerektiği,

Fiyat dışı unsur olarak niteliksel belirlemeler yapılabileceği, bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin 8’inci maddesi düzenlemeleri uyarınca ihalenin tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Şartname’nin 35’inci maddesinde, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Anılan Şartname’nin 35’inci maddesi düzenlemeleri incelendiğinde, istekliler tarafından sunulan tekliflerin değerlendirilmesinin “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda gerçekleştirileceği, her iki kısma ilişkin puanlamanın 50 tam puan üzerinden gerçekleştirileceği, “Kalite ve teknik değer nitelik” kısmında puanlamanın 3 başlık altında gerçekleştirileceği, bu başlıklardan ilkinin “İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması” olduğu ve başlığa ilişkin tam puanın 30 puan olduğu, ikinci başlığın “Deneyim Puanlaması” olduğu ve başlığa ilişkin tam puanın 19 puan olduğu, üçüncü başlığın “Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” olduğu ve başlığa ilişkin tam puanın 1 puan olduğu anlaşılmıştır.

“Deneyim Puanlaması” başlığı incelendiğinde, isteklilerin “deneyim puanlaması” başlıklı fiyat dışı unsurdan puan alabilmesi için kamuya ait idare sorumluluğunda bulunan otoyol, devlet yolu, il yolu, cadde, sokak ve bulvarlarda,

-245.000 ton ve üzeri Sıcak Asfalt Üretim serme ve sıkıştırma,

-2.000 Dekar ve üzeri Sathi kaplama  (Tek kat, çift kat, Astarlı veya Astarsız),

-110.000 ton ve üzerinde Plentmiks Alttemel veya Plentmiks Temel,

-En az 75.000 m² ve üzeri kaldırım kaplaması yapmış olması gerektiği ve kamuya karşı gerçekleştirdiği bahsi geçen işleri, İdari Şartname’nin 7.5.1 maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi veya yeterlik kriterinin sağlanmasına yönelik sunacağı iş deneyim belgesine ek olarak ihaleye sunacağı diğer iki iş deneyim belgesi ile tevsik etmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3.4’üncü maddesinde, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak isteklilerin kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasitesine ilişkin durumun yani isteklilerin ihale konusu alandaki yetkinliğinin fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceğine yönelik açıklamalara yer verildiği dikkate alındığında,

İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde “Deneyim Puanlaması” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur kriterlerinin, isteklilerin kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı üzerinden ihale konusu alandaki yetkinliğinin ortaya konulması ve ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak düzenlendiği ve yabancı isteklilerin ihaleden fiyat dışı unsur puanı alımının önüne geçilmesine engel nitelikte olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın