Basın duyuruları
xxxx
Home / İDARİ ŞARTNAME / Teknik Şartnamede Yer Verilen İdari Şartnamede Düzenlenmeyen Belgelerin Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeterlik Kriteri Olarak Dikkate Alınır Mı?

Teknik Şartnamede Yer Verilen İdari Şartnamede Düzenlenmeyen Belgelerin Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeterlik Kriteri Olarak Dikkate Alınır Mı?

Karar No              : 2021/UH.I-1637

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/353124 İhale Kayıt Numaralı “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Yerinde Destek Bakım Onarım Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

S.B.Ü. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 19.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Yerinde Destek Bakım Onarım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İsmail Yiğit’in 26.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.08.2021 tarih ve 35889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1316 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilebilmesi için İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer alması gerektiği, İdari Şartname’nin söz konusu maddesinde ise herhangi bir belgenin belirtilmediği, bu durumda ihaleye katılan isteklilerin Teknik Şartname’de belirtilen belgeleri ibraz etmemeleri halinde herhangi bir işlem yapılamayacağı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2015/17 sayılı genelgeye göre istekliler, SBYS üreticisi ise KTS’de kayıtlı olduklarına dair belgeyi, SBYS bayisi olması durumunda ise;

a. SBYS üreticisinin KTS’de kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b. SBYS üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel , iştirak yetki belgesini,

c. SBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda SBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini, ihale dosyasında ibraz etmelidirler.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “Teknik şartnamede belirtilen tüm hususlara riayet edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Genel Koşullar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.16 İhale tarihinde Bakanlık kayıt tescil sisteminde SBYS aktif listesinde bulunmalıdır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Destek Hizmetleri” başlıklı 9’uncu maddesinde “…9.1 İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm(versiyon) bilgilerini sunacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Eğitim Hizmetleri” başlıklı 11’inci maddesinde “…11.2. Yüklenici, eğitim için önerdiği eğitim planlarını, günlük eğitim çizelgelerini, eğitimi alacak adayların başarı düzeylerini değerlendirecek plan ve prosedürleri ve eğitmen listelerini kapsayacak bir Eğitim Planını teklifinde sunmalıdır. Bu plan üzerinde idare değişiklik isteme hakkına sahiptir. Eğitimin tarif edilen çizelgeye ve Yüklenici tarafından sunulan plana uygun olarak yürütüldüğü İdare tarafından denetlenecektir…” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Uygulama Yazılımları” başlıklı 12’nci maddesinde “…12.1. Uygulama yazılımı istemci/sunucu (client/server), web tabanlı, akıllı istemci (smart client), zengin istemci (rich client) veya bunları içeren hibrit mimariye sahip olabilir. Yüklenici firma teklif ettiği mimariyi teklifinde belirtmelidir  …” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Bakım Onarım Teknik Destek Hizmetleri” başlıklı 23’üncü maddesinde “…23.6.10 Yüklenicinin yazılım güncellemelerini uygularken yazılım test senaryosu olmalıdır. Yüklenici bu test senaryosunu idarenin onayıyla uygulayacaktır.…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Hizmet seviyesi ve cezai şartlar” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.18 İstekliler, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini idareye sunacaktır.

25.19 Teklif edilen çözümlerde oluşacak problemlerin destek merkezlerine nasıl bildirileceği bunun için kurulmuş veya kurulacak destek organizasyonun yapısı (çalışma saatleri, destek eleman sayısı,) açıklanmalıdır. Bildirilen problemlerin İdare tarafından takip edilip edilemediği ve geri bildirimlerin nasıl yapıldığı açıklanmalıdır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Olağanüstü durumlar” başlıklı 26’ncı maddesinde “İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb.) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca belirtmelidir. İlgili planın idarece onaylanmasından sonra bu plan doğrultusunda İdare gerekli donanım ve yazılımları temin edecektir.

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) hastane içerisinde ve idarenin belirlediği dış lokasyondaki sunucu/sunucularda Active Standby modunda barındırılmalıdır. Bu sunucuya/sunuculara veriler asenkron bir şekilde idarenin belirleyeceği periyotlarda yedeklenmelidir. Herhangi bir felaket durumunda sistemin bu sunucular üzerinden devam edebilmesi için gerekli ayarlamalar firma tarafından yapılmalıdır. İşle ilgili donanım, yazılım, lisans ve altyapı temininden idare sorumludur” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Yazılım Lisans ve Kullanım Hakları” başlıklı 27’nci maddesinde “…27.3 Yüklenicinin sektörden çekilmiş olması durumunda lisans bedeli ödenmiş olan yazılımların amacına uygun olarak kullanımına devam edilebilmesi ve sistemin idamesi için açık, anlaşılır ve uygulanabilir bir çözüm önerisini Teklif ekinde sunmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin (h) bendinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin düzenlendiği, anılan Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgelerin “Belirtilmemiştir” şeklinde ve 7.5.5’inci maddesinde ise İdari Şartname ile Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin belirtilmediği, ancak 7.5.5’inci maddede bu Şartname ile 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlemesinin yer aldığı, diğer taraftan İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde Teknik Şartname’de belirtilen tüm hususlara riayet edileceğinin belirtildiği; fakat yukarıda aktarılan Teknik Şartname’de yer alan belgelerin İdari Şartname’de belirtilmediği,

Bu itibarla, Teknik Şartname’de yer verilmekle birlikte İdari Şartname’de düzenlenmeyen belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlendiği ve isteklilerin sadece İdari Şartname’de istenilen belgeleri sunmalarının yeterli olduğu, ayrıca idarelerin yeterlik kriteri belirleme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu ve yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen belgelerin sözleşme aşamasında isteneceği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Malzemelerin Teknik Şartnameyi Karşılamaması

Karar No              : 2019/UM.I-345 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/204187 İhale Kayıt Numaralı “Merkezi Depo 78 Kalem …

Call Now ButtonBize ulaşın