xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Dokümanlar Arasındaki Farklı İş Deneyim Belge Oranlarının Zeyilname İle Eşitlenmesi

Dokümanlar Arasındaki Farklı İş Deneyim Belge Oranlarının Zeyilname İle Eşitlenmesi

Karar No              : 2021/UH.II-1682

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/312628 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş Makinası Kiralama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Diyarbakır Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 19.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç ve İş Makinası Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Çağrı Temizlik Medikal Güv. Hiz. Müh. Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. nin 06.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 26.07.2021 tarih ve 33366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1258 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale İlanı ile İdari Şartname’de isteklilerden iş deneyimini tevsiken istenen oran teklif edilen bedelin %25’i iken Teknik Şartname’de bu oranın %50 olmasının tereddüt oluşturduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “ … İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sözleşmenin yürütülmesindeki mesleki ve teknik yükümlülükler” başlıklı 77’nci maddesinde “77.1. İdarelerce sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler ancak teknik şartnamede yapılabilecek ve bu kapsamda yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiği teknik şartnamede açıkça düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

…” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında Taah. edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

08.06.2021 tarihinde yayımlanan Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler İle Yüklenicinin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinin 18’nci alt maddesinde “Yüklenici son beş yıl içinde kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız kabul edilen ihale konusu hizmet alımı ve benzer nitelikteki alımlar ile ilgili belgeler (iş deneyim belgesi %50) getirmek zorundadır.” şeklinde yer alan düzenlemenin 08.07.2021 tarihinde yayımlanan zeyilname ile “Yüklenici son beş yıl içinde kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız kabul edilen ihale konusu hizmet alımı ve benzer nitelikteki alımlar ile ilgili belgeler (iş deneyim belgesi %25) getirmek zorundadır.” şeklinde değiştirildiği görülmüştür.

İhale İlanı ile İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. 08.06.2021 tarihinde yayımlanan Teknik Şartname’de yer alan iş deneyim belge oranı (%50) , İdari Şartname ve İhale İlanı’nda yer alan iş deneyim belge oranından (%25) farklı olsa da 08.07.2021 tarihinde yayımlanan zeyilname ile değiştirildiği ve oran farklılığının da ortadan kalktığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın