Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Vekaletnamede Baro Pulunun Bulunmaması Ve Başvuru Harcının Yatırılmamış Olması

Vekaletnamede Baro Pulunun Bulunmaması Ve Başvuru Harcının Yatırılmamış Olması

Karar No              : 2021/UH.IV-1676

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/485702 İhale Kayıt Numaralı “4 Kısım Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı tarafından 20.08.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “4 Kısım Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.09.2021 tarih ve 40769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1468 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale komisyonu kararında kendilerinin ihale kapsamında geçici teminatlarının olmadığı belirtilerek elenmelerine itiraz ederek, elektronik ortamda e-teminata ilişkin gerekli kriterleri doldurdukları bu durumu yeterlik bilgileri tablosunda sundukları,

2) İhalenin e-teklif açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilere teklif edilen fiyatlar tutanağında (tüm kısımlar) ihaleye katılan firmaların isimlerinin, teklif ettiği fiyatların ve sundukları belgelerin uygun olup olmadığı bilgilerinin yer almadığı,

3) Şikâyete konu ihalede ihalenin yaklaşık maliyet üstü teklif sahibi istekli uhdesinde bırakılmasının Anayasa’nın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

4) İhale ihtiyaç listesinde yer alan araçların model yılının 2018 ve üzeri olarak belirlenmesinin rekabeti kısıtladığı ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde düzenlenen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.”  hükmüne,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

….

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinde “İtirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan “Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz.” hükmü gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, avukata verilen noter onaylı vekâletnamenin fotokopisinin başvuru dilekçesine eklendiği, anılan belgenin avukat tarafından imzalandığı ve aslına uygunluğunun onaylandığı, ancak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesi hükmü uyarınca vekâletnameye baro pulu yapıştırılmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince başvuruda bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. 

Başvuru sahibi tarafından başvuru süresi içerisinde giderilebilmesi için söz konusu eksiklikler Kurum’un internet adresi üzerinden yayımlanmış, ancak başvuru bedeline ilişkin eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 25.08.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 26.08.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 06.09.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27’nci maddesi hükmü uyarınca baro pulu eksikliğinin avukata tebligat çıkartılarak tamamlatılmasının istenmesinin sonuca etkisi olmayacağından, başvuru sahibi vekiline baro pulu eksikliğinin giderilmesi için ayrıca bir tebligat yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın