xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İstekliler Tarafından Numune Teslimi Esnasında Uluslararası EN40-6 Veya Dengi Standarda Yönelik Belgenin Sunulmadığı İddiası

İstekliler Tarafından Numune Teslimi Esnasında Uluslararası EN40-6 Veya Dengi Standarda Yönelik Belgenin Sunulmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UM.I-1701

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/300882 İhale Kayıt Numaralı “TEDAŞ Tip Proje Onaylı Alüminyum Çift Konsollu Aydınlatma Direği Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Edirne Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 12.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TEDAŞ Tip Proje Onaylı Alüminyum Çift Konsollu Aydınlatma Direği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Haköz Mühendislik Otomasyon İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 09.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2021 tarih ve 38217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1371 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin numunesi için değerlendirme yapılmadığı gibi, anılan istekli tarafından sunulan EN40-6 belgesinin de mevzuata uygun olmadığı, adı geçen belgenin Türk Standartları ve Avrupa Standartları kapsamında olmadığı ve ayrıca idarece istenen yeterlik kriterlerine de uygun olmadığı, dolayısıyla kapsamının yanlış olduğu, bahse konu hususa ilişkin idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu EN40-6 belgesinin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verildiği ve bu nedenle söz konusu belgenin geçerli olduğuna karar verildiği, ancak sunulan belge TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olsa dahi anılan belgenin Türk Standartları ve Avrupa Standartları kapsamında olmadığı, bu belgenin kapsamına ilişkin olarak Türk Standartları Enstitüsünden bilgi edinilmesi gerektiği, idarenin söz konusu iddiayı karşılamadığı, sonuç olarak tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ’in ekinde yer alan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Uyumlaştırılmış Standartlar’da TS EN 40-6 standardına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6.

İstekliler 1 adet numuneyi ihale tarihinden 01.07.2021 mesai bitimine kadar Edirne Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün deposuna teslim edeceklerdir. Numune Teslim Tutanağı Teklif zarfı içinde sunulacaktır. Numune getirmeyen Teslim tutanağını sunmayan ve numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Numune Teslimi Esnasında Sunulacak Belgeler

3- Uluslararası EN40-6 veya dengi standarda yönelik belge Numune tesliminde İDARE’ ye sunulacaktır.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Malzemelere Ait Teknik Özellikler” başlıklı maddesinde “2-Uluslararası EN40-6 veya dengi standarda göre üretilmiş, Akredite kuruluş tarafından kontrol edilerek belgelendirilmiş ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından tip proje onayı yapılmış olmalıdır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Yüklenicinin Aydınlatma Direği Numune Teslimi Esnasında Sunacağı Belgeler” başlıklı 8’inci maddesinde “…3- Uluslararası EN40-6 veya dengi standarda yönelik belge Numune tesliminde İDARE’ye sunulacaktır.

…” düzenlemesi yapılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Ekaldes Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından teklif dosyasında sunulan numune teslim tutanağında numune teslimi esnasında sunulacak belgeler kapsamında “EN40-6 veya dengi belge”ye yer verildiği tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin numune teslimi esnasında idareye sunmuş olduğu “Performansın Değişmezliği Sertifikası”nın BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Ekaldes Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına düzenlendiği ve belge üzerinde TÜRKAK (TS EN ISO/IEC 17065 AB-0028-U) logosunun ve “EN 40-6 Alüminyum Aydınlatma Direkleri” ifadesinin yer aldığı ve anılan belgenin “EN40-6 2002” standardını ihtiva ettiği görülmüştür.

“EN40-6 2002” standardına ilişkin belgeyi düzenleyen BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin, Türk Akreditasyon Kurumunun internet sitesi üzerinden teyit edilebildiği tespit edilmiştir.

İdari Şartname’de yer verilen düzenlemeden, istekliler tarafından numune teslimi esnasında uluslararası EN40-6 veya dengi standarda yönelik belgenin sunulması gerektiği anlaşılmış olup Teknik Şartname’de ise EN40-6 standardıyla ilgili olarak uluslararası EN40-6 veya dengi standarda göre üretilmiş ve akredite kuruluş tarafından kontrol edilerek belgelendirilmiş bir belgenin sunulacağına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgenin “EN40-6 2002” standardını taşıdığı ve bu hususun TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından belgelendirildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın