xxxx
Home / DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Kriterinin Tereddüt Oluşturması

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Kriterinin Tereddüt Oluşturması

Karar No              : 2019/MK-49

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/468717 İhale Kayıt Numaralı “2018/2019 Öğretim Yılı Hendek İlçesi Taşıma Kapsamındaki 518 Lise Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Malzeme Dâhil Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18.10.2018 tarihinde yapılan 2018/468717 İKN’li “2018/2019 Öğretim Yılı Hendek İlçesi Taşıma Kapsamındaki 518 Lise ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Malzeme Dâhil Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Ak Ay Tur. Nakl. Yemek. Akar. Or. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 21.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1967 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Adafer Catering Gıda Tarım Hayv. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 16.01.2019 tarihli, E:2018/2639, K:2019/57 sayılı kararında “…dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “en az birer çeşit yemek” ifadesinin kullanılmış olmasının, “3 ayrı ürettiği yemek” ifadesinden “3 parti üretim” yahut “3 farklı tarihte üretilmiş öğüne ilişkin yemekler” olarak kabul edilmesi halinde bir anlam ifade edebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, davacı tarafından 2018 yılına ait 4 farklı tarihteki öğün için ve her öğünde bulunan 3’er çeşit üretilen yemeğe ilişkin alınan toplam 12 adet mikrobiyolojik analiz raporunun sunulmuş olduğu görüldüğünden, dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde getirilen yeterlik kriterini sağladığına ilişkin tevsik edici belge sunduğunun kabulü gerektiği sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1967 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,  4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

aşırı düşük teklif

İhale Uhdesinde Kalma İhtimali Bulunmayan İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Gerek Olmadığı

İhale Uhdesinde Kalma İhtimali Bulunmayan İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Gerek Olmadığı

Call Now ButtonBize ulaşın