Basın duyuruları
xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / İhalenin İptali Halinde Dahi İhale Sürecine Ait Başvuruların Kurum Tarafından Sonuçlandırılmasının Gerektiği

İhalenin İptali Halinde Dahi İhale Sürecine Ait Başvuruların Kurum Tarafından Sonuçlandırılmasının Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-47

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/452155 İhale Kayıt Numaralı “V Bölge ( Kırıkhan-Hassa İlçeleri ) İçin 2018-2019 Yılları İçerisinde “Sayaç Okuma , İhbarname Dağıtımı, Bilgisayar Yazılım Donanım Destek Hizmeti, Sayaç Sökme- Takma, Mühürleme , Kaçak Su Tespit Takip Ve Bildirimi Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2017/452155 ihale kayıt numaralı “V. Bölge (Kırıkhan-Hassa İlçeleri) İçin 2018-2019 Yılları İçerisinde “Sayaç Okuma, İhbarname Dağıtımı,  Bilgisayar Yazılım Donanım Destek Hizmeti, Sayaç Sökme-Takma, Mühürleme, Kaçak Su Tespit Takip ve Bildirimi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Assos Sosyal Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.-Ruber Sos. Hiz. Pey. İnş. Otom. Per. Tek. Des. ve İşl. Hizm.  Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 04.01.2018 tarihli ve 2018/UH.I-74 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Assos Sosyal Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.-Ruber Sos. Hiz. Pey. İnş. Otom. Per. Tek. Des. ve İşl. Hizm.  Taah. Nak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurulunun 04.01.2018 tarihli ve 2018/UH.I-74 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi’nin 04.04.2018 tarih ve E:2018/416, K:2018/769 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine, davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.

Temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.11.2018 tarih ve E:2018/2684, K:2018/3073 sayılı kararı ile “…Kamu İhale Kurulu’nun, ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından incelemekle görevli ve yetkili olduğu; bu bağlamda, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihale makamı tarafından yapılan işlemlere karşı, istekli veya istekli olabilecekler tarafından, anılan Kanun hükümlerinde öngörülen usullere göre ihaleyi yapan idareye yapılacak şikâyet başvurusundan sonra, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği; Kamu İhale Kurulu tarafından da, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açılarından inceleme yapılacağı kuşkusuzdur.

Dava konusu Kurul kararında, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihalenin iptal edildiği ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı gerekçesiyle başvuru hakkında karar verilmesine gerek olmadığından başvurunun reddine karar verilmiş ise de, Kurul kararına dayanak alınan ihalenin iptaline ilişkin kararın ihaleyi gerçekleştiren idarece tesis edilen idari bir işlem olduğu, idari bir davaya konu edilerek iptal edilebileceği, bu doğrultuda ihale sürecinin kaldığı yerden devam edeceği bir durumda, Kurul tarafından, itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen hususlar incelenerek karar verilmesi gerektiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine gerek olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.01.2018 tarihli ve 2018/UH.I-74 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi Karar No              : 2020/UH.IV-1337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/293349 İhale …

Call Now ButtonBize ulaşın