xxxx
Home / ÇALIŞILMAYAN SÜRE / İhale Dokümanını Şikayetin Süresinde Yapılması Gerektiği

İhale Dokümanını Şikayetin Süresinde Yapılması Gerektiği

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar No              : 2018/UY.II-728

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/55444 İhale Kayıt Numaralı “Balıkesir İli Muhtelif Mahalle Cadde ve Sokaklarının Sathi Kaplama, Bsk ve Tretuvar Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 12.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Balıkesir İli Muhtelif Mahalle Cadde ve Sokaklarının Sathi Kaplama, Bsk ve Tretuvar Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Güneş Asfalt Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 06.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.03.2018 tarih ve 18328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/461 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İşin süresinin 210 takvim günü olarak belirlendiği, 210 takvim gününden çalışılmayan günler olan cumartesi ve pazar günleri ve resmi tatil günleri çıkarılırsa geriye 142 iş günü kaldığı, yüklenici tarafından yer tesliminden sonra şantiyenin kurulumu, kazı, imalat, plent gibi çeşitli sebeplerle başka kurumlardan alınacak izinler de nazara alındığında 142 günlük süre içerisinde ihale konusu işin yapılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla işin takvim günü olarak değil iş günü olarak belirlenmesinin hem yükleniciyi hem de idareyi sorumluluktan kurtarabileceği,

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

                İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

                Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,… izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

                Başvuruya konu ihaleye ait ilanın 09.02.2018 tarihinde, düzeltme ilanının ise 16.02.2018 yayınlandığı, söz konusu ilanın 4.3.2’nci maddesinde isteklinin kendi malı olması istenilen makine, teçhizat ve ekipmanın isimleri ve istenilen makinalara ilişkin model yılları ve özellikleri bilgisinin yer aldığı, yine aynı ilanın 2’nci maddesinin (ç) bendinde ihale konusu işin süresinin yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günü olarak belirtildiği görülmüş olup, başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu iddialara ilişkin olarak 06.03.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

                Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddialarının ihale ilanı ve düzeltme ilanında yer alan düzenlemelere yönelik olduğu, dolayısıyla şikâyete konu işlemin farkına varılması gereken tarihin, ihale ilanına yansıyan hususlar için 09.02.2018 ve düzeltme ilanına yansıyan hususlar için ise düzeltme ilanının yayınlandığı tarih olan 16.02.2018 olduğu, başvuru sahibinin ilana yansıyan hususlar bakımından anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde en geç 19.02.2018 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 06.03.2018 tarihinde başvuruda bulunduğu, bunun da Kanun’un ve Yönetmelik’in yukarıda anılan hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bahse konu 1 ve 2’nci iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın