Basın duyuruları
xxxx
Home / DİĞER HİZMETLER / İhale Hukukunda İstekli & Yüklenici Farkı

İhale Hukukunda İstekli & Yüklenici Farkı

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • İstekli ve Yüklenici Farkı
  • Zarf Açma ve Kontrol Tutanağı
  • Yetkili Servis Elemanlarının İletişim Bilgilerini Gösteren Belge

Karar No              : 2019/UH.I-135

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/585942 İhale Kayıt Numaralı “2019 Fotokopi Çekim ve Yazıcı Çıktısı Hizmet Alım İhalesi”

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çekirge Devlet Hastanesi tarafından 06.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Fotokopi Çekim ve Yazıcı Çıktısı Hizmet Alım İhalesi”ne ilişkin olarak MS E.C.S. Elektronik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2019 tarih ve 589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 07.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile, ihalenin Elektroser Büro Makinaları Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, kendilerinin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında, Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde istenilen belgeyi sunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “ … Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

  …

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, … İfade eder.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. …” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Arıza Dahil Müdahale Süresi ve İşleyişi” başlıklı 6’ncı maddesinde “… 6.3 Yüklenici idareye yetkili servis elemanların iletişim bilgilerini teklifle birlikte teslim etmelidir. Yüklenici arızalarla ve siparişlerle ilgili en az 2 mail adresi, 1 sabit telefon, 2 GSM telefon verecek arıza ve isteklerle ilgili iş akışı buradan sağlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda yetkili servis elemanlarının iletişim bilgilerine ilişkin bir sütun açılmadığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde, istekli tarafından teklifi kapsamında sunulması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde ise, yüklenici tarafından yetkili servis elemanlarının iletişim bilgilerinin, teklifle birlikte idareye sunulması gerektiğinin düzenlendiği görülmüş olup, “istekli” kavramının hizmet alımı ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu, “yüklenici” kavramının ise üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade ettiği, dolayısıyla anılan düzenlemede “yüklenici” ifadesi kullanıldığı, ayrıca belgenin niteliği de dikkate alındığında, söz konusu belgenin teklif verme aşamasından daha sonraki bir süreç olan sözleşme aşamasında sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, Teknik Şartname’nin 6.3.’üncü maddesinde istenilen yetkili servis elemanlarının iletişim bilgilerini gösteren belgenin, teklif dosyası kapsamında sunulması gereken bir belge olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın