xxxx
Home / DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA / İhale Uhdesinde Kalma İhtimali Bulunmayan İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Gerek Olmadığı

İhale Uhdesinde Kalma İhtimali Bulunmayan İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Gerek Olmadığı

Karar No              : 2021/MK-298

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/22224 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Hes İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi İle 3 Yıl Süreli Genel Temizlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/22224 ihale kayıt numaralı “Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi ile 3 Yıl Süreli Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak, Oben Danışmanlık Bilgi İşl. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.06.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1114 sayılı karar ile “…Bu itibarla, söz konusu iş deneyim belgesine konu işte Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için belirlenen kriterlerin tamamının sağlanmadığı, personel maliyetinin işin toplam maliyetinin %70’inin altında olduğu, bu nedenle söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı tespit edilmiş olup benzer işe uygun olmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, her ne kadar şikâyete konu belgeyi beyan eden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de söz konusu isteklinin, ihale üzerinde bırakılan istekli ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olma olasılığı bulunmadığından bu aşamada düzeltici işlem belirlenmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Oben Danışmanlık Bilgi İşl. Eğ. İnş. Tem. Yem. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.07.2021 tarihli ve E: 2021/1162, K: 2021/1331 sayılı kararında “Bu durumda; şikâyete konu belgeyi beyan eden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken, davalı idarece söz konusu isteklinin, ihale üzerinde bırakılan istekli ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olma olasılığı bulunmadığından bu aşamada düzeltici işlem belirlenmesine gerek olmadığı gerekçesiyle başvurusunun reddine karar verilmiş ise de; yukarıda metnine yer verilen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 54 üncü maddesinde Kurumun verebileceği kararların açıkça sayıldığı, bu kapsamda sayılan kararlardan olmayan ”düzeltici işlem belirlenmesine” gerek olmadığından bahisle başvurunun reddine dair dava konusu işlemin bu kısmında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacı şirketin 2. maddede özetlenen iddia yönünden iptaline, davacı şirketin 1 numaralı başlık altında özetlenen iddiası yönünden ise davanın reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 02.06.2021 tarihli ve 2021/UH.I-1114 sayılı kararının “Sonuç olarak, her ne kadar şikâyete konu belgeyi beyan eden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de söz konusu isteklinin, ihale üzerinde bırakılan istekli ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olma olasılığı bulunmadığından bu aşamada düzeltici işlem belirlenmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.” kısmının ve karar sonucunun iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Alsan Akaryakıt Temi Hizm. Taşımacılık Spor İnş. San ve Tic. A.Ş.- Köktürk Filo Kiralama Tem. Tur. İnş. Dış Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Ticaretin Terkedilmesi Suçu

T.C. YARGITAY CEZA DAİRESİ 2016/8672 2018/8955 17.9.2018 * TACİRİN TİCARETİ TERKİ ( Öncelikle Borçlu Ticaret …

Call Now ButtonBize ulaşın