xxxx
Home / İhale Avukatı / İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması Durumuna Dair Kik Kararı

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması Durumuna Dair Kik Kararı

İptal Kararının Şikayet Başvurusu Üzerine Alınmaması Durumuna Dair  Kik Kararı

Karar No              : 2020/UY.IV-1447

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/367324 İhale Kayıt Numaralı “154 Kv Yeni Merzifon Tm İrtibat Hatları Fesih Sonrası Bakiye İşleri Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “154 Kv Yeni Merzifon Tm İrtibat Hatları Fesih Sonrası Bakiye İşleri Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.08.2020 tarih ve 37576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1304 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön incleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak yapılan puanlama sonucu tekliflerinin en yüksek puana sahip olduğu, ancak idarenin İdari Şartname’nin KTNP tablosunda yer alan kalem sıralaması ile birim fiyat teklif cetvelindeki kalem sıralaması arasındaki farklılık öne sürülerek ihalenin iptal edildiği, iptal işleminin yerinde olmadığı, tekliflerinin yaklaşık maliyete oranla avantajlı teklif olduğu, ihalede eşit şatlarda rekabet ortamının gerçekleştiği dikkate alındığında iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmüne,

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İdareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında “(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

  1. a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.
  2. b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, söz konusu ihalenin 07.08.2020 tarihinde idare tarafından iptal edildiği, alınan kararda iptal gerekçesinin “İhalenin puanlama sistemine göre neticelendirilmesi gerektiği göz önüne alındığında İdaremizce dokümanların hazırlanması esnasında İdari Şartname ile Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde yer alan sıralamanın farklılık oluşturduğu; bu hususun isteklileri, tekliflerini hazırlama aşamasında tereddüte düşürdüğü veya yanlış fiyat aralığı belirlenmesine yol açtığı, tekliflerin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır. Bu aşamada en düşük fiyat teklifi ile ikinci teklif arasında 121.000.00 TL İdaremiz aleyhine fiyat farkı olduğu, söz konusu ihalenin bu şekilde sonuçlandırılmasının ise 121.000.00 TL tutarında kamu zararına yol açabileceği gibi bu aşamada İdari Şartname’nin KTNP tablosunda yer alan kalem sıralaması ile Birim Fiyat Teklif Cetveli’ndeki kalem sıralamasının arasındaki farklılığın düzeltilmesine imkan bulunmadığı anlaşılmakta olup ihalenin yeniden yapılması amacıyla iptal edilmesi hususu Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiş ve Kamu İhale Kanununun 37. Maddesi kapsamında İhale Yetkilisinin onayına sunulmasına  Oybirliğince karar verilmiştir” olarak belirtildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 25.08.2020 tarihli ve E.293955 sayılı yazıdan ise iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un yukarıda atıf yapılan 56’ncı maddesi kapsamında, başvuru konusu hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

çıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması Şekil Esaslarına Uygun Değildir

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması Şekil Esaslarına Uygun Değildir

Call Now ButtonBize ulaşın