Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şikâyet Başvurusunun Zorunlu İdari Başvuru Sürelerinin Durduğu Zaman Dilimi İçerisinde Gerçekleştirildiğinden Süresinde Olduğu

Şikâyet Başvurusunun Zorunlu İdari Başvuru Sürelerinin Durduğu Zaman Dilimi İçerisinde Gerçekleştirildiğinden Süresinde Olduğu

 Karar No            : 2020/MK-248

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183827 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 163 (Suşehri) Şube Şefliği, 164 (Erzincan) Şube Şefliği Ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/183827 ihale kayıt numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 163 (Suşehri) Şube Şefliği, 164 (Erzincan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kadir Petrol Ürünleri İnş. Taş.Hafr.Maden.San.ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.05.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-860 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Kadir Petrol Ürünleri İnş. Taş. Hafr. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24.06.2020 tarihli ve E:2020/952, K:2020/937 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 08.09.2020 tarihli ve E:2020/2108, K:2020/1972 sayılı kararında “…4734 sayılı Kanun’un 54. maddesi uyarınca şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarından olup, 7226 Kanun’un geçici 1. maddesine göre zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracaktır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalenin 05.05.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, davacı şirket tarafından ise ihale dokümanının 28.04.2020 tarihinde Ekap üzerinden indirildiği ve dokümana yönelik olarak 29.04.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikâyet başvurusunu esastan reddetmesi üzerine 11.05.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunun gerçekleştirildiği, davalı idare tarafından ise, şikâyet başvurusunun ihale tarihinden en az üç iş günü öncesi olan 28.04.2020 tarihine kadar yapılması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 29.04.2020 tarihinde yapıldığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Şikâyet başvurusunun ihale tarihinden en az üç iş günü öncesi olan 28.04.2020 Salı günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiğinden bahisle itirazen şikâyet başvurusu süre yönünden reddedilmiş ise de, davacı şirket tarafından şikâyet başvurusunun 29.04.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, bu tarihin ise 7226 sayılı Kanun uyarınca sürelerin durduğu son tarih olan 30.04.2020 tarihi öncesinde kaldığı, başka bir anlatımla, şikâyet başvurusunun zorunlu idari başvuru sürelerinin durduğu zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından, idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24.06.2020 tarihli ve E:2020/952, K:2020/937 sayılı kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 13.05.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-860 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın