Basın duyuruları
xxxx
Home / İHALENİN İPTALİ / İhalenin İdare Tarafından İptal Edilirken Gerekçelendirilmemiş Olması

İhalenin İdare Tarafından İptal Edilirken Gerekçelendirilmemiş Olması

Karar No              : 2020/MK-196

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/406580 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Lojistik Merkezi Ve Osb Demiryolu Bağlantısı İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2017/406580 ihale kayıt numaralı “Karaman Lojistik Merkezi ve Osb Demiryolu Bağlantısı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Ataray Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Gökalp Proje Müş. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1312 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ataray Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Gökalp Proje Müş. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 09.07.2020 tarihli ve E:2020/703, K: 2020/1899 sayılı kararında “…T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 03/10/2017 tarihinde Karaman Lojistik Merkezi ve OSB Demiryolu Bağlantısı İnşaatı Yapım İşi’ne ilişkin olarak ihaleye çıkıldığı, idareye yapılan şikâyet ve Kurul’a yapılan itirazen şikâyet başvuruları neticesinde ihalenin sonuçlandırılmasının ihale tarihine göre yaklaşık iki yıl uzadığı, ayrıca yaklaşık maliyet hesaplanırken D101 (Güzergâh ve Ariyet Kazıları) iş kalemindeki KN01 (Kazının Depoya Nakli) girdisi 12 km olarak alınmışken, isteklilerden talep edilen aşırı düşük teklif açıklamalarında aynı mesafenin 2 km olarak alındığı gerekçeleriyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği, buna karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda Kurul tarafından tesis edilen dava konusu 09/10/2019 tarih ve 2019/UY.I-1312 sayılı işlemle KN01 girdisine ilişkin belirtilen sebebin ihalenin iptali için bir gerekçe teşkil edemeyeceği, fakat yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi gerekçesi ile idare tarafından ihalenin iptal edilebileceğine karar verildiği anlaşılmıştır.

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin gösterdiği yaklaşık maliyetin, artan imalat girdileri sonucunda yükseldiği gerekçesi geçmiş tarihte yapılmış ve teklif alınmış ihale bedelleri karşısında idarenin kullanacağı kamu kaynağı yönünden olumsuz değil, aksine olumlu bir gösterge olduğu, ihalenin daha sonra yeniden gerçekleştirilmesi hâlinde tamamlanan ihale sonucundan daha yüksek maliyetle karşılanabileceği, nitekim dava dosyasında sunulan 2020 yılı Yatırım Programı’nda Karaman Lojistik Merkezi için 172.815.000-TL bütçe ayrıldığı, yeni bir ihale gerçekleştirilmesi hâlinde ise her durumda ihalenin mevcut ihaleden daha geç sonuçlanacağı, mevcut ihaleye ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık öne sürülmediği, öte yandan, hem anılan yatırım planı hem de ihalenin iptaline karar verilen ihale komisyon kararında idarenin ihale konusu işi gerçekleştirme iradesinin devam ettiği, bir başka ifadeyle, idarenin ihale konusu işi yapmaktan vazgeçmediği görülmektedir.

Bunun yanında, davacı tarafından Dairemizin 21/04/2020 tarihli ara kararına verilen cevaptan, idarenin işi yapma iradesinin devam ettiği, hem İdari Şartname’de hem de Sözleşme Tasarısı’nda fiyat farkı uygulamasının yer aldığı, dolayısıyla imalat girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle davacının mağdur olmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davalı idare tarafından ihalenin iptal edilmesine ilişkin makul ve meşru sebepler sunulmadığından ihalenin karara bağlanması aşamasında hukuken geçerli kabul edilebilecek somut gerekçeler ortaya konulmadan tesis edilen ihalenin iptali işlemine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 09.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1312 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin iptali kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

İhalede Geçerli Tek Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması  – Aşırı Düşük Teklifin Kabul Edilmemesi – İhalenin İptali

Karar No              : 2019/MK-202 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/152464 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Ağına Dahil Finike-Antalya-Alanya, …

Call Now ButtonBize ulaşın