Basın duyuruları
xxxx
Home / 4734 SAYILI KANUN 11 (g) / İhalede Değerlendirme Dışı Bırakılma – Terör Örgütleriyle İltisak ve İrtibat

İhalede Değerlendirme Dışı Bırakılma – Terör Örgütleriyle İltisak ve İrtibat

  • Terör Örgütleriyle İrtibat ve İltisak İddiasının Mahkemece Araştırılması Gerektiği
  • İstekli Hakkında Devam Eden Soruşturma Bulunup Bulunmadığı
  • 4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin (g) Bendi

Karar No              : 2019/MK-72

BAŞVURU SAHİBİ:

Befat İnş.Maden.Gıd.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.-Mermer Petrol Ürünleri Mad.İnş.Turz.Taah.İth.İhr.San. Ve Tic Ltd.Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muş Özel İdaresi

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/514020 İhale Kayıt Numaralı “Muş Merkez 16 Derslikli İmam Hatip Lisesi Binası + 120 Kişilik Erkek Ve 120 Kişilik Kız Öğrenci Pansiyon Binası + Spor Salonu Yapımı + Zemin İyileştirme Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Muş Özel İdaresi tarafından yapılan  2017/514020 ihale kayıt numaralı “Muş Merkez 16 Derslikli İmam Hatip Lisesi Binası + 120 Kişilik Erkek ve 120 Kişilik Kız Öğrenci Pansiyon Binası + Spor Salonu Yapımı + Zemin İyileştirme ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Befat İnş. Mad. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mermer Pet. Ür. Mad. İnş. Turz. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.03.2018 tarihli ve 2018/UY.I-599 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Befat İnş. Mad. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mermer Pet. Ür. Mad. İnş. Turz. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 21.05.2018 tarihli E:2018/768, K: 2018/1038 sayılı kararı ile “Davanın reddine…” karar verilmiştir.

Bunun üzerine davacı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 08.01.2019 tarihli ve E:2018/3318, K: 2019/52 sayılı kararla “…Bitlis Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve E.1537 sayılı yazısında; Yüksel Dağ isimli şirket ortağının Bitlis Sanayici ve İşadamları Derneğine 22.12.2006 tarihinde üyelik kaydının yapıldığı ve 30.08.2015 tarihinde bu kaydın silindiği, derneğe verilmiş bir üyelik dilekçisinin, fotoğrafın, kimlik fotokopisinin, yatırmış olduğu aidatın ve imzanın bulunmadığı hususları belirtilmiş, Dairemiz 22.10.2018 tarihli ara kararında Bitlis Valiliğince verilen cevapta ise, Yüksel Dağ’ın Bitlis Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin 30.12.2012 tarihli genel kurul toplantısına dair hazirun cetvelinde imzasının bulunduğu belirtilmiş, ancak aynı cetvelde Yüksel Dağ’ın isminin iki kez yazıldığı, ön sayfada imzası varken arka sayfada imzasının bulunmadığı, ayrıca davacılar tarafından ara kararına verilen cevapta da imzanın Yüksel Dağ’a ait olmadığı ifade edilmiş, Befat şirketi yetkilisi olan Yüksel Dağ’ın imza sirkülerinde attığı imzalar ile 30.11.2012 tarihli genel kurul toplantısındaki imzanın birbirini tutmadığı görülmüştür.

Öte yandan Yüksel Dağ hakkında, Bitlis Sanayici ve İşadamları Derneği’ne üye olduğu iddiasıyla yürütülen herhangi bir soruşturma dosyası bulunmadığı, Bitlis Valiliği İl Sivil Toplumda İlişkiler Müdürlüğünün 26.12.2018 tarihli ve E.10069 sayılı yazısında belirtilmiştir.

Bu durumda, Befat şirket yetkilisi Yüksel Dağ’ın, kapatılan Bitlis Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne ilişkin üyelik dilekçesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, yatırdığı aidat ve imzasının bulunmadığı ve hakkında yürütülen adli bir soruşturmanın olmadığı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle…Ankara 17. İdare Mahkemesinin 21.05.2018 tarihli ve E:2018/768, K:2018/1038 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.03.2018 tarihli ve 2018/UY.I-599 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Call Now ButtonBize ulaşın