Basın duyuruları
xxxx
Home / DAVADAN FERAGAT / Davadan Feragat Üzerine Kamu İhale Kurumunun Vereceği Karar

Davadan Feragat Üzerine Kamu İhale Kurumunun Vereceği Karar

  • İtirazen Şİkayet Başvurusunun Reddi
  • İdare Mahkemesinin Kurul Kararının İptali ve Yürütmesini Durdurması
  • Danıştay’ın Feragat Üzerine Vereceği Karar
  • Feragatin Yürüyen Davaya Etkisi
  • Feragat Üzerine Kurul Tarafından Verilecek Karar

Karar No              : 2019/MK-76

BAŞVURU SAHİBİ:

Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/319732 İhale Kayıt Numaralı “2 Yıllık Malzeme Dahil Yemek Ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/319732 ihale kayıt numaralı “2 Yıllık Malzeme Dahil Yemek ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.09.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1652 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Elpa Temizlik Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 27.11.2018 tarihli E:2018/210, K:2018/523 sayılı kararında “…Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin 3. (a), (b), (d), 5 ve 6. kısımlarının iptaline, 1, 2, 3. (c), (e), 4,6 ve 7. kısımları yönünden davanın reddine,” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen 27.12.2018 tarih ve 2018/MK-429 sayılı Kurul Kararında “1- Kamu İhale Kurulunun 12.09.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1652 sayılı kararının 3 (a), (b), (d), 5 ve 6’ncı iddialarına ilişkin değerlendirmelerinin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Bu defa temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.01.2019 tarih ve E:2019/55, K:2019/85 sayılı kararında “..Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı şirket yetkilisi tarafından verilen ve 20/12/2018 tarihinde İdare Mahkemesi kaydına giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşıldığından, anılan dilekçe uyarınca feragat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle;

1 ) Dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurması nedeniyle Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 27/11/2018 tarih ve E:2018/210, K:2018/523 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca bozulmasına,

2 ) Feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına.” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 27.12.2018 tarih ve 2018/MK-429 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 12.09.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1652 sayılı Kurul kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yeterlik Kriteri – Rekabeti Engelleyici Nitelik – İsteklinin İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yeni İddiada Bulunması – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-167 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/192538 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü …

Call Now ButtonBize ulaşın