Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük değerlendirme / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Karşı İtirazen Şikayet Başvurusunun, Kurumun İhale Komisyonlarının Yerine Geçip, Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlemleri Baştan Sona Yeniden İnceleme Talebi Doğrultusunda Olamayacağı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Karşı İtirazen Şikayet Başvurusunun, Kurumun İhale Komisyonlarının Yerine Geçip, Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlemleri Baştan Sona Yeniden İnceleme Talebi Doğrultusunda Olamayacağı

Karar No              : 2019/UY.I-799

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/152786 İhale Kayıt Numaralı “2019 Çelik Vanaların Temizlik ve Boyama İmalatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) tarafından 25.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Çelik Vanaların Temizlik Ve Boyama İmalatı” ihalesine ilişkin olarak Ramazan Metin Kalyoncu’nun 30.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.06.2019 tarih ve 24894 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/634 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye yaptıkları şikayet başvurusunun reddedildiği, ancak İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi doğrultusunda izlenecek yolun 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile belirlendiği, bu doğrultuda aşırı düşük teklif sahibi isteklinin işi yapabileceğinin tespitinin tamamen teknik bilgi ve tevsik edici belgeler ile aydınlatılmış maliyet analizlerine dayalı olduğu, isteklinin yaparım demesinin duygusallığına veya vermiş olduğu teklifin düşük olması gibi bahanelere yer olmadığı, anılan mevzuatta teklifin hangi şartlar altında geçerli bir teklif olarak kabul edilebilir olduğu ayrıntıları ile düzenlenmiş olup, şikayet hakkının kötüye kullanıldığı ve ihale sürecinin sekteye uğratıldığı şeklindeki isnadın kabul edilebilir olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru yolları” başlıklı 4’ üncü maddesinin 2 ve 3’üncü fıkralarında şikayet ve itirazen şikayet kavramları “(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvuru…

(3) İtirazen şikayet:

  1. a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,
  2. b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,
  3. c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kuruma yapılan başvuru…” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

  1. a) Adı:2019 Çelik Vanaların Temizlik ve Boyama İmalatı
  2. b) Yatırım proje no’su/kodu:
  3. c) Miktarı (fiziki) ve türü:

80 Adet Vana Odasında Temizlik ve Boyama Yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:İstanbul

  1. d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 25.04.2019 gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 13 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 isteklinin teklifinin ise aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, aşırı düşük teklif sahibi istekli Ali Karakuş tarafından sunulan açıklamaların uygun görüldüğü ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ramazan Metin Kalyoncu’nun ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına yönelik bazı iddialara yer verilmiş olup, idare tarafından gönderilen şikayete cevap yazısında ise sunulan açıklamaların uygun olduğunun ifade edilerek şikayet hakkının kötüye kullanıldığı belirtilmiştir.

Kamu ihale mevzuatında şikayet ve itirazen şikayet kavramlarının farklı başvuru yolları olarak tanımlandığı, şikayet başvurusunda ve itirazen şikayet başvurusunda aranacak hususların ayrı ayrı belirtildiği ve idarece gerçekleştirilen ihale işlemleri için mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde şikayet ve itirazen şikayet hakkının kullanılabileceği bilinmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesi incelendiğinde, başvuruda bulunulan hususların somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu açıklamalara yönelik hangi unsurların hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, sadece idarenin şikayete cevap yazısında belirtilen ifadelerin kabul edilebilir olmadığının belirtildiği, ancak idarenin şikayete cevap yazısında yer alan ifadelerin başvuru sahibi açısından itirazen şikayet hakkını kullanma noktasında herhangi bir hak ve menfaat kaybına yol açmayacağı, kaldı ki idarenin şikayet başvurusunu zımnen de reddedebileceği dikkate alındığında uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bulunan Kurumun itirazen şikayete konu edilmeyen hususlar bakımından ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme görevinin bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın