Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Bitirme Belgesinin EKAP Üzerinden Düzenlenerek Kayıt Altına Alınması Gerektiği

İş Bitirme Belgesinin EKAP Üzerinden Düzenlenerek Kayıt Altına Alınması Gerektiği

İş Bitirme Belgesinin EKAP Üzerinden Düzenlenerek Kayıt Altına Alınması Gerektiği

Karar No              : 2021/MK-34

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/543555 İhale Kayıt Numaralı “Gülhane Teknik Hizmetler 6 Kısım Yıllık Bakım Ve Arıza Onarım Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2018/543555 ihale kayıt numaralı “Gülhane Teknik Hizmetler 6 Kısım Yıllık Bakım ve Arıza Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İda Klima Isıtma Soğutma Müh. Otom. Taah. Dan. Enerji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.05.2019 tarihli ve 2019/UH.I-575 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Ekip Sıhhi Isıtma Soğ. ve Klima Tes. İnş. Eml. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 08.10.2019 tarihli ve E:2019/1291 sayılı kararı ile “…dava konusu Kamu İhale Kurulu Kararının, başvurucunun 1. iddiasına ilişkin kısmı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, başvurucunun 3. iddiasına ilişkin kısmının EKAP kaydının bulunmasına dair bölümü yönünden ise yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

nılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 14.11.2019 tarihli ve 2019/MK-315 sayılı  sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 08.05.2019 tarihli ve 2019/UH.I-575 sayılı kararının 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Ekip Sıhhi Isıtma Soğ. ve Klima Tes. İnş. Eml. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyiminin idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Daha sonra Ankara 9. İdare Mahkemesinin 19.11.2019 tarihli ve E:2019/1291, K:2019/2338 sayılı kararı ile “1) … sürenin son günü tatile denk geldiğinden başvuru tarihinin izleyen ilk iş gününe uzadığı iddiası yönünden;

… şikayet başvurusunun yasal süresi içinde yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının dava dışı başvurucunun bu husustaki iddiasının yerinde bulunduğuna ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

2) … iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunmadığı iddiası yönünden;

… uyuşmazlıkta, iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt altına alınması şartının aranamayacağı anlaşılmakla dava konusu işlemin başvurucunun bu hususa ilişkin iddiasının yerinde bulunduğuna ilişkin kısmında da hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesine yer verilmekle beraber, anılan kararın hüküm kısmında; “Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin başvurucunun 1. iddiasına ilişkin kısmı yönünden iptaline, davanın başvurucunun 3. iddiasının EKAP kaydının bulunmasına dair kısmının ise reddine …” karar verilmiştir.

Söz konusu kararın Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.02.2020 tarihli ve E:2019/4506, K:2020/382 sayılı kararı ile “ … gerekçe ile karar sonucu çelişkili şekilde karar verilmesinde usûl kurallarına uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “Mahkeme kararının Bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine” karar verilmiştir.

Daha sonra, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.06.2020 tarihli ve E:2020/992, K:2020/1082 sayılı kararı ile “… dava konusu işlemin başvurucunun 1. iddiasına ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, davanın başvurucunun 3. iddiasının EKAP kaydının bulunmasına dair kısmının ise iptaline” karar verilmiş, anılan kararın iptale ilişkin kısmının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.10.2020 tarihli ve E:2020/2337, K:2020/2399 sayılı kararı ile “… Bu itibarla, kamu kurumu olan Türksat A.Ş.’nin, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kuruluşu niteliğinde olduğu ve bu nedenle adı geçen kuruluş tarafından bedel içeren bir sözleşmeye dayalı olarak yaptırılan klima bakım ve onarımı hizmet alımı için iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, davacı tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla, Türksat A.Ş. tarafından düzenlenen 08/11/2016 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, belge düzenlenme tarihinin 31/08/2014’ten sonra olduğu, dava konusu ihale tarihinin 01/07/2016’dan sonra olduğu, söz konusu iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt altına alınması gerektiği, ancak sunulan belgenin EKAP üzerinden düzenlenmediği anlaşıldığından dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle “Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 11/06/2020 tarih ve E:2020/992, K:2020/1082 sayılı kararının dava konusu işlemin kısmen iptaline ilişkin kısmının Bozulmasına, Davanın Reddine” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.11.2019 tarihli ve 2019/MK-315 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 08.05.2019 tarihli ve 2019/UH.I-575 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın