xxxx
Home / İhale Danışmanı / T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2021/MK-32

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/252406 İhale Kayıt Numaralı “Batman-Hasankeyf-Gerçüş-Midyat (Gap) Yolunda Km:71+500-77+000 (Midyat Güney Çevre Yolu Ve Bağlantı Yolları Dahil ) Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/252406 ihale kayıt numaralı “Batman-Hasankeyf-Gerçüş-Midyat (GAP) Yolunda Km:71+500-77+000 (Midyat Güney Çevre Yolu ve Bağlantı Yolları Dahil) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Deha Altyapı A.Ş. – Feza Taah. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1407 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Peknil İnş. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen “davanın reddine” kararının davacı tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.10.2020 tarih ve E:2020/354, K:2020/2491 sayılı kararında “…2. Mahkeme kararının, 3. İddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde; Aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerekmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin ortaklarından H.B.P.’nin T.C. kimlik numarasının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından, müdahil şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 3. iddia yönünden kabul edilerek düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, 3. iddia yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 24.10.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1407 sayılı kararının 3’üncü iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın