Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Başvuru Sahibinin Bahse Konu İddiasında Hangi Maliyet Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabına Dahil Edilmediğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmediği

Başvuru Sahibinin Bahse Konu İddiasında Hangi Maliyet Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabına Dahil Edilmediğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmediği

Başvuru Sahibinin Bahse Konu İddiasında Hangi Maliyet Kalemlerinin Yaklaşık Maliyet Hesabına Dahil Edilmediğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmediği

Karar No              : 2021/UH.I-190

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/560233 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Canem Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 10.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2020 tarih ve 57791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2075 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) İhale dokümanında zeyilnameyle yapılan değişikliklerin yaklaşık maliyet tutarını etkilemesine rağmen yaklaşık maliyet tutarının güncellenmediği, ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini zeyilname ile değişen ihale dokümanına göre hazırladığı dolayısıyla tüm isteklilerin teklif bedellerinin yükseldiği ve yaklaşık maliyet tutarının düşük kaldığı, bu nedenle sınır değerin altında kalması gereken tekliflerinin sınır değerin üzerinde kaldığı, yaklaşık maliyet güncellendiği takdirde sınır değerin altında kalan teklif sahiplerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunamayacakları için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği aksi takdirde ihalenin iptal edilmesi gerektiği, yaklaşık maliyet üzerinde etkili olan zeyilname değişikliklerinin bir kısmının şu şekilde olduğu;

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

 1. b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

Esas alınır.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

 1. a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar göserilir.
 2. b) Birim fiyata dahil olan mliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

eyilname öncesine ait İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkındaki 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre fiyat farkı verilecektir. Ancak; Hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar gereğince, haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanmayacak personel varsa fiyat farkı verilmeyecektir.

Yükleniciye bunun dışında malzeme, ekipman, gıda ürünleri ve herhangi bir girdi için fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin zeyilname ile değiştirilen “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkındaki 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre fiyat farkı verilecektir.

Yükleniciye bunun dışında malzeme, ekipman, gıda ürünleri ve herhangi bir girdi için fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartname’nin “Personel Çalışma Esasları” başlıklı 12’nci maddesinde “…Yüklenici Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alarak çalıştıracağı işçilerin haftalık çalışma süresini İş Kanunu kapsamında her işçiyi 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacak ve bir suretini Kontrol Teşkilatına verecektir. Yüklenici Kontrol Teşkilatına bildirmiş olduğu yerlerdeki işçi sayısını değiştiremez…” düzenlemesi,

Zeyilname öncesine ait Teknik Şartname’de “SÜT-SÜT ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KASE YOĞURT (200 GR):

 • Yoğurtlar, Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)(Yeni) belirtilen hükümlere uygun olmalıdır
 • Yoğurtlar günlük olacaktır. Miktarı 200gr 16vakumlu tam yağlı olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan tek kullanımlık plastik içerisinde ve kapaklar folyo kapak olacaktır.

 • Yoğurtlar tam yağlı olacaktır, yağ oranı %4(m/v)‘ten az olmayacaktır. Kuru madde oranı %17 (m/v) PH 4, Asitlik (Laktik asit cinsinden) en az %0,6 (m/v)en çok %1,6(m/v) olmalıdır

AÇIK TAM YAĞLI YOĞURT:

 • Yoğurt kapları 5 kg. veya 10 kg lık geri dönüşümsüz, temiz, ağzı tüzük kapsamına uygun, vakumlu olarak kapatılmış ambalajlarda olacaktır.

 • Süt yağı miktarı tam yağlı yoğurtta en az %3,8 olacaktır. Yoğurtların içinde süt yağından başka yağ bulunmayacaktır. Yağsız kuru madde miktarı tüm yoğurt tipleri için 100gr da en az 15gr olacaktır.
 • Yoğurtlarda titre edilebilir asitlik; laktik asit cinsinden kütlece %0,8 den az, %1,6 dan çok olmayacaktır.
 • Yoğurtlarda peroksidiz testi negatif olacak, jelatin, nişasta gibi kıvam verici maddeler (süt tozu hariç) bulunmayacaktır. Yoğurtlarda Arsenik, Antiman, Cıva gibi insan sağlığına zararlı tehlikeli toksin maddeler bulunmayacaktır. G.M. T.’e(49.madde)göre süttozu katılabilir.
 • Yoğurtlarda patojen mikroorganizma E coli ve toksinleri bulunmayacaktır. Yoğurtların 1gr da 10’dan çok Koliform bakteri 100’den çok Maya ve Küf bulunmayacaktır.

200ML’LİK PAKET AYRAN:

 • Ayranlar Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)(Yeni) belirtilen hükümlere uygun olmalıdır
 • Ayran günlük olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan tek kullanımlık plastik içerisinde getirilecektir. Miktarı 200 ml olacaktır.
 • Pastörize sütten imal edilmiş olacaktır.
 • Ayranların kaplarında veya kapaklarında tuzlu veya tuzsuz olduğu imal ve son kullanım tarihi, özellikleri, firma adı, varsa tescilli markası, ağırlığı, açık ve okunaklı olarak yazılı olacaktır. Yemeklik tuz en çok %1(m/v)oranında kullanılmış olmalıdır.
 • Ayranlar tam yağlı olacaktır, yağ oranı en az %2 (m/v)olacaktır. Kuru madde oranı en az %6 (m/v) olacaktır. PH 3,8–4,3 olmalıdır. Asitlik (Laktik asit cinsinden) en az %0,6 (m/v)en çok %1,6(m/v) olmalıdır. Gözle görülebilir kirlilik belirtisi olmamalıdır. Tabi sayılmayan tat koku aroma hissedilmemeli, homojen olmalıdır. Ayranlar istenildiğinde tuzsuz olarak getirilecektir…” düzenlemesi,

Zeyilname sonrasına ait Teknik Şartname’de “SÜT-SÜT ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KASE YOĞURT (200 GR):

 • Yoğurtlar, Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)(Yeni) belirtilen hükümlere uygun olmalıdır
 • Yoğurtlar günlük olacaktır. Miktarı 200gr 16vakumlu tam yağlı olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan tek kullanımlık plastik içerisinde ve kapaklar folyo kapak olacaktır.

 • Yoğurtlar tam yağlı olacaktır, yağ oranı %4(m/v)‘ten az olmayacaktır. Kuru madde oranı %17 (m/v) PH 4, Asitlik (Laktik asit cinsinden) en az %0,6 (m/v)en çok %1,6(m/v) olmalıdır

AÇIK TAM YAĞLI YOĞURT:

 • Yoğurt kapları 5 kg. veya 10 kg lık geri dönüşümsüz, temiz, ağzı tüzük kapsamına uygun, vakumlu olarak kapatılmış ambalajlarda olacaktır.
 • Kendine has kokuda ve kendine has hafif ekşimsi veya tatlımsı tatta olacaktır. Yoğurtlar alkolümsü, yanık, vb. kokuda olmayacak ekşi, acı, küfümsü, sabunumsu yanık vb. yabancı tatta olmayacaktır.
 • Süt yağı miktarı tam yağlı yoğurtta en az %3,8 olacaktır. Yoğurtların içinde süt yağından başka yağ bulunmayacaktır. Yağsız kuru madde miktarı tüm yoğurt tipleri için 100gr da en az 15gr olacaktır.
 • Yoğurtlarda titre edilebilir asitlik; laktik asit cinsinden kütlece %0,8 den az, %1,6 dan çok olmayacaktır.
 • Yoğurtlarda peroksidiz testi negatif olacak, jelatin, nişasta gibi kıvam verici maddeler (süt tozu hariç) bulunmayacaktır. Yoğurtlarda Arsenik, Antiman, Cıva gibi insan sağlığına zararlı tehlikeli toksin maddeler bulunmayacaktır. G.M. T.’e(49.madde)göre süttozu katılabilir.
 • Yoğurtlarda patojen mikroorganizma E coli ve toksinleri bulunmayacaktır. Yoğurtların 1gr da 10’dan çok Koliform bakteri 100’den çok Maya ve Küf bulunmayacaktır.

200ML’LİK PAKET AYRAN

:

 • Ayranlar Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)(Yeni) belirtilen hükümlere uygun olmalıdır
 • Ayran günlük olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan tek kullanımlık plastik içerisinde getirilecektir. Miktarı 200 ml olacaktır.
 • Pastörize sütten imal edilmiş olacaktır.
 • Ayranların kaplarında veya kapaklarında tuzlu veya tuzsuz olduğu imal ve son kullanım tarihi, özellikleri, firma adı, varsa tescilli markası, ağırlığı, açık ve okunaklı olarak yazılı olacaktır. Yemeklik tuz en çok %1(m/v)oranında kullanılmış olmalıdır.
 • Yağ oranı en az %2 (m/v)olacaktır. Kuru madde oranı en az %6 (m/v) olacaktır. PH 3,8–4,3 olmalıdır. Asitlik (Laktik asit cinsinden) en az %0,6 (m/v)en çok %1,6(m/v) olmalıdır. Gözle görülebilir kirlilik belirtisi olmamalıdır. Tabi sayılmayan tat koku aroma hissedilmemeli, homojen olmalıdır. Ayranlar istenildiğinde tuzsuz olarak getirilecektir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapılan incelemede, 9 kısımdan oluşan ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak ihaleyi yapan idarece daha önce gerçekleştirilmiş aynı işlerdeki fiyatların kullanılması ve piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalamasının alınması suretiyle 17.955.586,94 TL olarak, 1’inci kısmın yaklaşık maliyetinin ise 9.603.281,88 TL olarak hesaplandığı, ihalenin 1’inci kısmında; normal kahvaltı, diyet kahvaltı, normal yemek, diyet yemek ve ara öğün olmak üzere 5 adet iş kalemi bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak 20.11.2020 tarihinde zeyilname yapıldığı, anılan zeyilname ile ihale tarihinin 30.11.2020 tarihine ertelendiği ve İdari Şartname’nin 46.1.1’inci maddesinde yer alan “…haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanmayacak personel varsa fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesinin kaldırıldığı ve fiyat farkı verilmeyecek bu personele sonradan fiyat farkı verilmesini mümkün kılan değişikliğin yapıldığı tespit edilmiştir.

Teknik Şartname’de, ayran ve yoğurt girdilerinin yağ oranlarında ve gramajlarında ise değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı ve İdari Şartname’nin 46.1.1’inci maddesinde yer alan “…haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanmayacak personel varsa fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesinin zeyilname ile kaldırıldığı, ancak ihale dokümanında haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanmayacak personele dair düzenleme bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Söz konusu ihalenin 1’inci kısım yaklaşık maliyetinin; normal kahvaltı (192.400 öğün), diyet kahvaltı (100.000 öğün), normal yemek (732.000 öğün), diyet yemek (155.000 öğün) ve ara öğün (180.000 öğün) olmak üzere 5 adet iş kalemi üzerinden, idarece daha önce gerçekleştirilmiş aynı işlerdeki fiyatların kullanılması ve piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalamasının alınması suretiyle 9.603.281,88 TL olarak hesaplandığı görülmüş olup,  başvuru sahibinin bahse konu iddiasında hangi maliyet kalemlerinin yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmediğinin açık bir şekilde belirtilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın