Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Geçici Teminat Mektuplarına İlişkin Ayırt Edici Numaraların Yeterlik Bilgileri Tablosunun İlgili Bölümünde Beyan Edilmiş Olması

Geçici Teminat Mektuplarına İlişkin Ayırt Edici Numaraların Yeterlik Bilgileri Tablosunun İlgili Bölümünde Beyan Edilmiş Olması

Geçici Teminat Mektuplarına İlişkin Ayırt Edici Numaraların Yeterlik Bilgileri Tablosunun İlgili Bölümünde Beyan Edilmiş Olması

Karar No              : 2021/UH.I-190

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/560233 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Canem Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 10.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2020 tarih ve 57791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2075 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Şikâyete konu ihalenin 1’inci kısmına ilişkin olarak; en düşük teklif sahibi olan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi, Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

Anılan istekliler tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırlarında geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin beyan edilmediği,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’nci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur…” hükmü

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale”  başlıklı 59/A maddesinde “…(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

İhale komisyonunun 07.12.2020 tarihli kararında, 30.11.2020 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alımı” ihalesinin 1’inci kısmına ilişkin olarak 19 istekli tarafından teklif verildiği; ihalenin Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0062-01603-01880651” olarak beyan edildiği,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0012-01551-MW003047” olarak beyan edildiği,

Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının özel ortağı Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “100000046627662” olarak beyan edildiği, aynı zamanda “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” satırında ise “QUICK SİGORTA A.Ş., 27.11.2020, 30.04.2021, 30000, 100000046627662” bilgilerine yer verildiği; anılan İş Ortaklığının diğer özel ortağı olan Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0032-00230-00006944” olarak beyan edildiği,

Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” satırında “Türkiye Halk Bankası A.Ş. Elazığ ŞB. 16.11.2020, 18.05.2021, 246.000,00 TL, 0331MW007200” bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektuplarına ilişkin ayırt edici numaraların yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında beyan edildiği; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde toplam teminat miktarının iş ortaklığını oluşturan ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabileceği düzenlendiğinden Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının özel ortakları tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektuplarına ilişkin ayırt edici numaraların yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın