Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İş Deneyim Belgesinin Güncellenmiş Tutarlarının Asgari Oranları Karşılaması Gerekmektedir

İş Deneyim Belgesinin Güncellenmiş Tutarlarının Asgari Oranları Karşılaması Gerekmektedir

Karar No              : 2021/UY.I-1546

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/664205 İhale Kayıt Numaralı “Kemer Adalet Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 04.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kemer Adalet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Koçoğlu Mekanik Tesisat İnş. Çevre Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.06.2021 tarih ve 29337 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1098 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olmadığı, yapılacak ayrıştırma işlemi sonucunda İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer alan asgari kriterleri karşılanmayacağı,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan B grubu işler incelendiğinde;

B.I grubu işlerinde;

1.Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri,

B.II grubu işlerinde;

1.Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.(5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı),

B.III grubu işlerinde;

1.BII. Grup işler

2.BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işlerine yer verildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Ancak anılan grupların veya herhangi bir işin bakım, onarım, tadilat, yıkım, ikmal, deprem güçlendirme, v.b. işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisi veya Mimar” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Tebliğ maddeleri ile İdari Şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik için B.III grubuna giren işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin sunulabileceği, anılan iş grubu incelendiğinde genel olarak bina yapım işlerinin tümünün belirlendiği, ancak anılan işlere ait bakım, onarım, tadilat, yıkım, ikmal, deprem güçlendirme işlerine ait deneyimlerin mevcut ihalede yeterli bulunmayacağı, bunun dışında inşaat mühendisliği veya mimarlık mezuniyet belgelerinin de iş deneyimini tevsik için sunulabileceği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, kendilerine ait 2017/331746-2299706-1-1 no.lu EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin yeterlik değerlendirilmesinde esas alınmasının talep edildiği, anılan belgenin 2017/331746 İKN’li Kırıkkale/Delice Açık Ceza İnfaz Kurumu Yapım İşi’ne ilişkin olduğu, belge içeriğinde uygulanan yapı tekniği kısmında “Betonarme Karkas, B.III. Üst Yapı Bina İşleri Grubu” ifadesinin yer aldığı, belge tutarının 21.577.139,83 TL olduğu tespit edilmiş olup İdari Şartname’nin ilgili maddesinde B.III grubu işlerin benzer iş olarak belirlenmiş olması dolayısıyla da belgenin konusunun benzer işler kapsamında değerlendirilebileceği, herhangi bir ayrıştırmaya gerek bulunmadığı, güncellenmiş belge tutarının asgari kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ada Yapı Taah. Tes. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, kendilerine ait 2014/66489-1057664-2-2 no’lu EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin yeterlik değerlendirilmesinde esas alınmasının talep edildiği, anılan belgenin 2014/66489 İKN’li “Adalet Bakanlığı Sincan Ek Bina Yapım İşi’ne ilişkin düzenlendiği, belge içeriğinde uygulanan yapı tekniği kısmında “BETONARME – KARKAS (20.497,95 M2)

Belgeye Konu İşin Esaslı Unsuru:

B III. Üst Yapı Bina İşleri Grubu” ifadesinin yer aldığı, belge tutarının 19.994.915,50 TL olduğu tespit edilmiş olup İdari Şartname’nin ilgili maddesinde B.III grubu işlerin benzer iş olarak belirlenmiş olması dolayısıyla da belgenin konusunun benzer işler kapsamında değerlendirilebileceği, herhangi bir ayrıştırmaya gerek bulunmadığı, güncellenmiş belge tutarının asgari kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

Anılan iki istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin incelenmesi sonucunda iki işi deneyim belgesinin de B.III grubu işler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve güncellenmiş tutarlarının asgari oranları karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın