xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İş Deneyim Belgesi Düzenleyen Firmanın İstekli Firma İle İrtibatlı Olması Durumunda Değerlendirme Dışı Bırakılması

İş Deneyim Belgesi Düzenleyen Firmanın İstekli Firma İle İrtibatlı Olması Durumunda Değerlendirme Dışı Bırakılması

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/629308 İhale Kayıt Numaralı “Cenaze Defin ve Taziye Hizmetleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kilis Belediye Başkanlığı tarafından 18.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Cenaze Defin ve Taziye Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Piruz Sağ. Hiz. İnş. Teks. Kuy. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2021 tarih ve 1453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/81-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında yalnızca faturaların beyan edildiği, sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler ile sözleşmenin beyan edilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, her ne kadar idare tarafından bahse konu istekli tarafından sunulan sözleşmenin incelenmesi neticesinde ilgili işte personel çalıştırılacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığı ve dolayısıyla anılan istekli tarafından SGK kayıt belgelerinin beyan edilmesinin gerekmediği ifade edilmişse de sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun sözleşme içeriğine değil sözleşme konusu işin niteliğine bakılarak değerlendirilmesi gerektiği; idarenin, söz konusu istekli tarafından SGK kayıt belgesi beyan edilmesine gerek olmadığı yönündeki kararını, sözleşme konusu işin tam zamanlı çalışma gerektirmemesi, sözleşme konusu işte çalıştırılacak personelin belirli bir sayıda olmaması ile personelin o işe özgülenmemesi hususlarını göz önünde bulundurarak vermesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’inci maddesinde salt “personel çalıştırılan işler” şeklinde yer alan ifadeye aykırı olduğu, sözleşme konusu iş kapsamında tek bir personel tam veya kısmi zamanlı olarak çalıştırılmış olsa dahi o işin “personel çalıştırılan işler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bahse konu istekli tarafından sunulan faturanın, organizasyonda kullanılacak malzemelerin alımına ilişkin olan ve ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması gerektiği,

3) İdarece söz konusu istekli tarafından sunulan sözleşmelerin incelenmesi neticesinde SGK kayıt belgelerinin beyan edilmesinin gerekmediği şeklindeki değerlendirmenin gerçek ve geçerli olmayan sözleşme ve faturalar üzerinden yapılamayacağı, şöyle ki; bahse konu istekli tarafından sunulan faturaya konu işin yüklenicisi olan FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kurucusunun, o işin işvereni olan Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş. olduğu, Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin kurucusu ve kuruluş sırasındaki tek ortağının ise İbrahim Günay olduğu, bu bağlamda her iki tüzel kişiliğin kurucusunun da aynı gerçek kişi olduğu, ayrıca her iki tüzel kişiliğin de aynı tarihlerde aynı adreslerde faaliyetlerini yürüttüğü, ortakları arasında akrabalık ilişkisi olduğu, dolayısıyla söz konusu tüzel kişilikler arasında organik bağ bulunduğu, ayrıca sözleşmede işveren olarak belirtilen Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin sözleşme konusu alanda faaliyet göstermediği, bu nedenle söz konusu iş kapsamında herhangi bir hizmet alımı yapmasının mümkün olmadığı, ayrıca anılan isteklinin, imzaladığı sözleşmeye ait damga vergisini ödediğine ilişkin herhangi bir belge sunmadığı, sözleşmeyi imzalayan tüzel kişilerin fatura düzenlendikten sonra iade faturası düzenlemek veya düzeltme beyannamesi vermek suretiyle damga vergisi ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırarak faturayı iptal ettikleri, anılan nedenlerle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturanın uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak alınan 25.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı Piruz Sağ. Hiz. İnş. Teks. Kuy. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 04.01.2021 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 04.01.2021 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 11.01.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

Kurul tarafından alınan 10.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-355 sayılı karar ile FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Zigana Mak. İnş. Gıd. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, söz konusu isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği,

Davacı Piruz Sağ. Hiz. İnş. Teks. Kuy. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 14.04.2021 tarihli ve E:2021/341, K:2021/748 sayılı kararı ile dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verildiği,

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine alınan 30.06.2021 tarihli ve 2021/MK-269 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 10.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-355 sayılı kararının, başvuru sahibinin 3’üncü iddiası için yapılan değerlendirmeye ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının esasının incelenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu Kurul kararı üzerine esas incelemesi başvuru sahibinin 3’üncü iddiası ile sınırlı yapılmış olup başvuru sahibinin anılan iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesinde “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmü,

Borçlar Kanunu’nun 1’inci maddesinde “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

…7.5.1…İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından EKAP üzerinden kaydedilen Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” kısmında Günpark İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile bahse konu istekli arasında 01.03.2018 tarihinde düzenlenen sözleşmenin beyan edildiği, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen isteklilere, beyan ettikleri bilgileri tevsik edici belgelerin sunulmasını talep eden 22.12.2020 tarihli ve 177 sayılı, 22.12.2020 tarihli ve 178 sayılı yazıların gönderildiği, bahse konu talep üzerine FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sözleşme ile bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen SMMM onaylı faturanın sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu istekli tarafından sunulan sözleşmede “İşveren Firma: Günpark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Kavaklı Mah. Hale Sok. No:24 Beylikdüzü/İstanbul

Yüklenici Firma: FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Hürriyet Blv. Yakuplu Merkez Mah. Skyport Residance No: 1 Kat: 20 Daire:175 Beylikdüzü/İstanbul…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgeler, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak düzenlenebilir. Doktrinde, sözleşmeye ilişkin yapılmış farklı tanımlamalar vardır. Yapılan bir tanımlamada sözleşme “Genellikle birbirinden farklı menfaat ve amaçlarla hareket eden kişiler arasında hukuki bir sonuç doğurmak ve özellikle bir borç ilişkisi kurmak, mevcut borçta değişiklik yapmak, ya da onu büsbütün ortadan kaldırmak için yapılan anlaşma” olarak, yine başka bir tanımlamada ise “Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla (icap ve kabulle) oluşan çok yanlı bir hukuki işlem” olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda iş deneyimini gösteren sözleşmelerin yüklenici ile işveren arasında imzalanmış olması ve sözleşmede tarafların hak ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekmektedir. Dolayısıyla bir sözleşmede işveren ile yüklenicinin aynı kişi olması, tarafların bulunmadığı anlamına gelmekte, bu şekilde düzenlenen bir belge de sözleşme niteliği taşımamaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan sorgulama neticesinde; FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak yayımlanan 05.06.2015 tarihli ve 8835 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…01.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Adres: Yakuplu Merkez Mah. 63. Sok. No: 16/2 Beylikdüzü/İstanbul

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Ortak Kuruluş: Günpak Temizlik Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Yakuplu Merkez Mah. 63. Sok. No: 16/2 Beylikdüzü/İstanbul…” ifadelerine,

Söz konusu Gazetenin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde “Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Temizlik

Otomasyon

İnşaat…” ifadelerine,

Aynı Gazetenin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinde “…Şirketin sermayesi 12.000 paya ayrılmış 300.000,00 Türk Lirası olup, bunun; 12.000 paya karşılık olan 300.000,00 Türk Lirası, Günpak Tem. Hiz. Bilg. İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tamamen taahhüt edilmiştir…” ifadelerine,

Anılan Gazetenin “Şirketin İdaresi” başlıklı 8’inci maddesinde “Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için İbrahim Günay şirket müdürü olarak seçilmiştir.

İlk 10 yıl için Günpak Tem. Hiz. Bilg. İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişilik şirket müdürü olarak seçilmiştir.

…İbrahim Günay, bu tüzel kişilik adına hareket edecektir. Yetki Şekli: Münferiden temsile yetkilidir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Bahse konu istekliye ilişkin olarak yayımlanan 04.09.2015 tarihli ve 8899 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…31.08.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi;  Skyport Residance Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No: 1 Daire: 112 Beylikdüzü/İstanbul adresine nakledilmiş olup bu adreste faaliyetine devam etmektedir…” ifadeleri,

17.06.2016 tarihli ve 9099 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “13.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

1-Şirket ortağı Günpak Tem. Hiz. Bilg. İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tür değişikliği nedeniyle Günpak Tem. Hiz. Bilg. İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş. unvanını almıştır…” ifadeleri,

17.10.2016 tarihli ve 9177 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…11.10.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi;  Skyport Residance Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No: 1 Daire: 175 Beylikdüzü/İstanbul adresine nakledilmiş olup bu adreste faaliyetine devam etmektedir…” ifadeleri,

10.01.2018 tarihli ve 9491 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…04.01.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

1-Şirket hissedarlarından Günpak Tem. Hiz. Bilg. İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş., şirkette mevcut…hissesini…şirket dışından Marmara Mah. Önder Cad. No: 5G/3 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden…Muhammed Günay’a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3-Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4-Şirket müdürlüğüne aksi bir karar alınana kadar…Muhammed Günay atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile sınırsız temsil ve yönetim hakkını haiz müdür olarak seçilmiştir…” ifadeleri,

16.01.2018 tarihli ve 9495 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “10.01.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi…Kavaklı Mah. Hale Sok. No:24/2/4 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşınmıştır…” ifadeleri,

08.04.2019 tarihli ve 9804 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…02.04.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Şirket ortaklarından…Muhammed Günay…40.000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile…Züleyha Girdap’a devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Züleyha Girdap…

…Züleyha Girdap aksi karar alınıncaya kadar müdür olarak seçilmiştir.

Daha önceden müdür görevi olan…Muhammed Günay’ın önceki bu görevi sona ermiştir.” ifadeleri,

17.04.2020 tarihli ve 10061 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…15.04.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirketin merkezi…Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. Skyport Residance Apt. No: 1/217 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşınmıştır…” ifadeleri,

24.11.2020 tarihli ve 10209 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “23.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket ortaklarından…Züleyha Girdap…40000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile…Furkan Günay’a devretmiştir.

Şirket tek ortaklı bir limited şirketidir.

…Furkan Günay, aksi karar alınıncaya kadar müdür olarak seçilmiştir.

Daha önceden müdür görevi olan…Züleyha Girdap’ın önceki bu görevi sona ermiştir…” ifadeleri yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmede işveren olarak belirtilen Günpark İnş. San ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak yayımlanan 20.12.2017 tarihli ve 9477 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…14.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aşağıda adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucu: Gülümser Keskin

Amaç ve Konu

1-İç ve dış mekân çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği…

5-Endüstriyel büro otomasyon yazılım ve donanım…

6-Her türlü inşaat taahhüt işleri

Şirketin merkezi İstanbul ili Beylikdüzü ilçesidir. Adresi; Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. No:1/175 Beylikdüzü/İstanbul’dur…

Şirketin sermayesi, beheri 10,00 Türk Lirasına karşılık gelen 20.000 paya ayrılmış toplam 200.000,00 Türk Lirası değerindedir…

Beheri 10,00 Türk Lirası değerinde 20.000 adet paya karşılık gelen 200.000,00 Türk Lirası, Gülümser Keskin tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir…

İlk yönetim kurulu üyesi 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir:

…Gülümser Keskin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir…” ifadelerine,

16.01.2018 tarihli ve 9495 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “10.01.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi…Kavaklı Mah. Hale Sok. No: 24/2/4 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşınmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddiasına konu olan Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye (eski adı Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) ilişkin olarak yayımlanan 03.06.2004 tarihli ve 6063 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “28.05.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında…bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1

Kurucunun adı soyadı: İbrahim Günay

Sıra No: 2

Züleyha Günay

Şirketin merkezi İstanbul ili Bahçelievler ilçesindedir. Adresi; Yenibosna Hürriyet Mah. Mahmutbey Cad. No: 17/37 Bahçelievler/İstanbul’dur…

İlk 10 yıl için İbrahim Günay şirket müdürü seçilmiştir…” ifadeleri,

22.04.2010 tarihli ve 7549 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…16.04.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

…Şirket merkezini Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Blv. No: 75/11 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşımaya karar vermişler ve taşımışlardır…” ifadeleri,

17.04.2013 tarihli ve 8302 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…11.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi; Merkez Mah. 63. Sok. No: 16/2 Yakuplu Beylikdüzü/İstanbul adresine nakledilmiş…” ifadeleri,

02.09.2015 tarihli ve 8897 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…27.08.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi; Skyport Residance Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No: 1 Daire: 112 Beylikdüzü/İstanbul adresine nakledilmiş olup…” ifadeleri,

07.12.2015 tarihli ve 8962 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1-…İç mekân ve dış çevre temizliği…

5-Endüstriyel büro otomasyon…

6-Her türlü inşaat taahhüt işleri…” ifadeleri,

06.10.2016 tarihli ve 9179 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…30.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket merkez adresi; Skyport Residance Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No: 1 Daire: 175 Beylikdüzü/İstanbul adresine nakledilmiş…” ifadeleri,

01.08.2018 tarihli ve 9633 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…26.07.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

…Şirketin merkezi…Kavaklı Mah. Hale Sok. No:24/1/5 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşınmıştır…” ifadeleri,

17.01.2020 tarihli ve 9996 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde “…13.01.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirketin merkezi…Yakuplu Mah. 27. Sok. İnşaat Apt. No: 5/1/8 Beylikdüzü/İstanbul adresine taşınmıştır.” ifadeleri yer almaktadır. 

Tüm bu tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir:

“Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. No: 1/175 Beylikdüzü/İstanbul” adresinin belirli tarihler arasında yukarıda bahsi geçen üç tüzel kişiliğin de (FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Günpark İnş. San ve Tic. A.Ş. ile Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş.) şirket merkezi adresi olduğu ve FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet alanlarının tamamının Günpark İnş. San ve Tic. A.Ş. ile Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin de faaliyet alanı olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibinin iddiasına konu olan Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde; FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kurucusunun ve kurulduğu tarihteki tek ortağının Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kurulduğu tarihteki müdürünün ise Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kurucu ortağı ve müdürü olan “36*********” T.C. kimlik numaralı İbrahim Günay olduğu, Ayrıca FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin çeşitli tarihlerdeki ortaklarının Günay soy ismini taşıdığı (12********* T.C. kimlik numaralı Muhammed Günay, Furkan Günay…), çeşitli zaman aralıklarında şirket müdürlerinin aynı kişi olduğu, bahse konu tüzel kişiliklerin ortak iş kollarında faaliyet gösterdiği, şirket merkezi adreslerinin 01.06.2015 ile 27.08.2015 tarihleri arasında “Yakuplu Merkez Mah. 63. Sok. No: 16/2 Beylikdüzü/İstanbul”, 31.08.2015 ile 30.09.2016 tarihleri arasında ise “Skyport Residance Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No: 1 Daire: 112 Beylikdüzü/İstanbul” olmak üzere aynı olduğu, bu bağlamda her iki tüzel kişilik arasında organik bağ bulunduğunun açık olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiasına konu olan Günpak Tem. Hizm. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösterir belgeler kapsamında sunulan sözleşmeye konu işin işvereni Günpark İnş. San ve Tic. A.Ş.nin arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde;  söz konusu tüzel kişiliklerin şirket merkezlerinin çeşitli zamanlarda aynı adreste bulunduğu, bunun yanı sıra her iki tüzel kişiliğin de ortak iş kollarında faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösterir belgeler kapsamında sunulan sözleşmeye konu işin yüklenicisi FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile işvereni Günpark İnş. San ve Tic. A.Ş.nin arasındaki ilişkinin incelenmesi neticesinde ise; söz konusu tüzel kişiliklerin şirket merkezlerinin, sözleşmenin imzalandığı tarih olan 01.03.2018 tarihi de dâhil olmak üzere çeşitli zaman aralıklarında aynı adreste bulunduğu, bunun yanı sıra her iki tüzel kişiliğin de ortak iş kollarında faaliyet gösterdiği, sözleşmenin imzalandığı tarihte şirket merkezlerinin aynı adreste olmasına rağmen bahse konu sözleşmede, yüklenici firmanın şirket merkezi adresi olarak eski şirket merkezi adreslerinden biri olan “Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Blv. Skyport Residance No:1/175 Beylikdüzü/İstanbul” adresinin belirtildiği anlaşılmış olup, tüm bu tespitler bir arada değerlendirildiğinde, aynı amaç ve iradeye sahip gerçek kişilerin farklı unvanlı tüzel kişilikler arkasına saklanmak suretiyle hareket ettiği, Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesinde yer alan dürüstlük ilkesinin zedelendiği ve tüzel kişilik yapısının haklarının kötüye kullanıldığı hususlarında kuvvetli kanı oluştuğu, bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini gösterir belgeler kapsamında sunulan sözleşmenin, aynı amaç ve iradeye sahip kişiler tarafından düzenlendiği, bu şekilde düzenlenen bir belgenin ise taraflarının bulunmaması nedeniyle sözleşme niteliği taşımadığı anlaşıldığından, bahse konu sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak tek kalem şeklinde düzenlenerek sunulan 1.000.000,00 TL tutarındaki faturanın iş deneyimini gösterir belgeler kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilememiştir.

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekteyse de başvuru sahibi Piruz Sağ. Hiz. İnş. Teks. Kuy. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 11.01.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinin incelenmesi neticesinde Kurulca alınan 10.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-355 sayılı karar ile hali hazırda FSM Tem. Bilgi İşlm. Otomsyn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin zaten değerlendirme dışı kaldığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın