xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İstekli Teklifinin Sınır Değerin Altında Olması Sebebiyle Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmeksizin Reddedilmesi Gerektiği

İstekli Teklifinin Sınır Değerin Altında Olması Sebebiyle Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmeksizin Reddedilmesi Gerektiği

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No 2019/001
Gündem No 19
Karar Tarihi 03.01.2019
Karar No 2019/UH.I-13

BAŞVURU SAHİBİ:

Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/516821 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerde Kullanmak Üzere Radyolink-Fiber Metro Ethernet Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerde Kullanmak Üzere Radyolink-Fiber Metro Ethernet Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketinin 29.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2018 tarih ve 59720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1792 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Tekliflerinin sınır değerin altında kalması nedeniyle reddedilmesinin uygun olmadığı, sınır değerin altında kalan isteklilerin daha düşük teklif verdikleri göz önüne alındığında, ihale üzerine bırakılan istekliye yüksek miktarda ödeme yapılacağı ve bunun kamu zararına neden olacağı, ihalede rekabetin oluşmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği, yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda ihale komisyonu kararının Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İhale komisyon kararının standart forma uygun olmadığı, kararda yaklaşık maliyete ve sınır değere yer verilmediği, böylece kendileri dahil teklifleri reddedilen isteklilerin karara karşı itiraz haklarının ellerinden alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “… Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 58’inci maddesinin birinci fıkrasında “(1) Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur. …” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “ 79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanmak üzere Radyolink-Fiber Metro Ethernet Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

24 Ay Radyolink-Fiber Metro Ethernet Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Kuruluşları” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu bağlamda yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları dikkate alınarak sınır değerin hesaplanması gerektiği, personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmayan şikâyete konu ethernet hizmeti alımı ihalesinde sınır değer hesaplanırken ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklifleri ve ihale konusu iş için belirlenen sınır değer katsayısının dikkate alınması ve anılan Tebliğ maddesinde yer alan sınır değer formülünün kullanılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

16.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Alfa İletişim Hizmetleri Paz. Tic. A.Ş.nin teklifinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, ihalenin Ttnet A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde, sınır değerin hesaplanmasına yönelik EKAP sisteminin kullanıldığına ve 233.185,73 TL olarak belirlendiğine yönelik belgeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak www.ekap.kik.gov.tr adresinde yer alan sınır değer hesaplama modülü marifetiyle yapılan hesaplama sonucunda şikâyete konu ihalede sınır değerin idare tarafından tespit edilen ile aynı olduğu görülmüştür.

 

Sonuç olarak, ihaleye ait İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesinde, teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, anılan Kanun’un 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedileceğine dair düzenleme bulunduğu dikkate alındığında, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Alfa İletişim Hizmetleri Paz. Tic. A.Ş.nin teklifinin sınır değerin altında olması sebebiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedilmesi gerektiği, idare tarafından yapılan işlemin yerinde ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin beşinci fıkrasında “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasında “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki “İhale komisyonu kararı” başlıklı KİK018.0/H no’lu standart formun (4) numaralı dipnotunda 19.07.2018 yürürlük tarihli değişiklikle yaklaşık maliyeti ve sınır değeri gösteren kısımların ihale komisyon kararına eklendiği, ayrıca ihale komisyonunun çalışmasının başından itibaren yapılan işlemler ile kararın gerekçesinin ayrıntılı bir şekilde açıklanacağı, karara karşı oy kullanan üye bulunması halinde, karşı oy gerekçesinin burada belirtileceği, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunuyor ise değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin de belirtileceği, bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptaline karar verilmesi halinde, tekliflerin reddedilme gerekçelerine de yer verileceği açıklaması bulunmaktadır.

 

19.11.2018 tarihli ihale komisyon kararında KİK018.0/H no’lu standart formda yer alan yaklaşık maliyetin ve sınır değer hesabı kısımlarının bulunmadığı, ancak değerlendirme kısmında yaklaşık maliyetin açıklandığına ve sınır değer hesabı üzerinden tekliflerin değerlendirmesinin yapıldığına ilişkin bilgilere yer verdiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, ihale komisyon kararının standart forma uygun olmadığı görülmekle birlikte, değerlendirme kısmında başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi gerekçesinin açıkça belirtildiği, kararda yaklaşık maliyete ve sınır değere yer verilmemesinin ihale komisyon kararına ilişkin esasa etkili bir sonuç doğurmadığı, başvuru sahibinin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabildiği, somut durumda kesinleşen ihale kararına ilişkin ihale komisyonu kararının veya ihalenin iptalini gerektirecek bir hususun bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın