Basın duyuruları
xxxx
Home / Hakediş Ödemesi / Keşif Artışı İle Hakedişe Dahil Edilen 1 Adet Mini Kaldırım Süpürge Aracının 2 No.Lu Hakedişe Fiyatı Belli Olmamasına Rağmen Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 Nci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeler Çerçevesinde Yapılması Gerekirken Böyle Yapılmayarak Hakediş Ödemesine Günlük TL/Gün Üzerinden Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması Neticesinde Kamu Zararına Sebep Olunması

Keşif Artışı İle Hakedişe Dahil Edilen 1 Adet Mini Kaldırım Süpürge Aracının 2 No.Lu Hakedişe Fiyatı Belli Olmamasına Rağmen Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 Nci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeler Çerçevesinde Yapılması Gerekirken Böyle Yapılmayarak Hakediş Ödemesine Günlük TL/Gün Üzerinden Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması Neticesinde Kamu Zararına Sebep Olunması

Yılı          2018

Dairesi  5

Karar No              400

İlam No                45

Tutanak Tarihi   12.11.2019

Yeni birim fiyat tespiti

……………. Şti. …………… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ……….ay süreli ……….Belediyesi ………… işinde keşif artışı ile hakedişe dahil edilen 1 Adet mini kaldırım süpürge aracının 2 no.lu hakedişe fiyatı belli olmamasına rağmen fiyatı belli olmayan işlerde yeni birim fiyat tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 nci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekirken böyle yapılmayarak hakediş ödemesine günlük ……….. TL/Gün üzerinden dahil edilerek ödemede bulunulması neticesinde ….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin, “Fiyatı belli olmayan işlerde yeni birim fiyat tespiti” başlıklı 37 nci Maddesinde; “İşin devamı sırasında, yapılması idarece istenen veya 53 üncü maddeye göre sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak, yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar;

  1. a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler,
  2. b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler,

……., kullanılarak ekonomik olarak en uygun olana göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur.

Fiyat tutanağının idarenin onayına sunulduğu tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde taraflar yeni birim fiyatlar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa bu hususta bir anlaşmazlık zaptı düzenlenerek taraflarca imzalanır ve konu sözleşmedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlere göre çözümlenir. Ancak bu süre içinde yüklenici, idare tarafından tespit edilen birim fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır.

İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz,” hükmü yer almaktadır.

Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler varken yeni fiyat yapmak mümkün değildir. Müteahhidin teklifinde asgari 9 m³ kapasiteli süpürge aracı için …….TL/Gün fiyat teklifi bulunmaktadır. Keşif artışı yoluyla hakedişe dahil edilen mini kaldırım süpürge aracının bu aracın fiyatından yararlanılarak yeni birim fiyat oluşturulması gerekmektedir. Buna göre teklif edilen birim fiyatın yarısı olarak kabul etmek mümkün olabilecektir. Oysa hiçbir yeni fiyat araştırması yapılmadan hakedişe ………..TL /GÜN olarak dahil etmek mümkün değildir.

Yapılan incelemede; müteahhidin teklifinde 15 m³ sıkıştırmalı çöp kamyonunun günlük ücreti …………TL/GÜN iken 2 no.lu hakedişte keşif artışı oluru ile alınan bir adet mini kaldırım süpürge aracının günlük ücretinin …………TL/GÜN olarak belirlenip ödeme yapıldığı, bu tutarın ise 3 no.lu hakedişte ………….TL/GÜN olarak düzeltildiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla; ………………. Şti. ve ……………. Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ……….. ay süreli ………….Belediyesi …………… işinde keşif artışı ile hakedişe dahil edilen 1 Adet mini kaldırım süpürge aracının 2 no.lu hakedişe fiyatı belli olmamasına rağmen fiyatı belli olmayan işlerde yeni birim fiyat tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 nci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekirken böyle yapılmayarak hakediş ödemesine günlük ………… TL/Gün üzerinden dahil edilerek ödemede bulunulması neticesinde oluşan ………….TL kamu zararının Gerçekleştirme Görevlisi ………….., Harcama Yetkilisi …………. ile Diğer Sorumlu …………’a

müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması

Kamu İdaresi Türü          Özel İdareler Yılı          2015 Dairesi  1 Dosya No            41901 Tutanak No        45311 …

Call Now ButtonBize ulaşın