xxxx
Home / İhale Danışmanı / İkramiye Ve Bayram Yardımı Ödemelerine, Sözleşme Ve Genel Giderler İle Yüklenici Karının İlave Edilmesi Sonucu Kamu Zararına Neden Olunması – Sayıştay Kararı

İkramiye Ve Bayram Yardımı Ödemelerine, Sözleşme Ve Genel Giderler İle Yüklenici Karının İlave Edilmesi Sonucu Kamu Zararına Neden Olunması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018

Dairesi  6

Karar No              700

İlam No                21

Tutanak Tarihi   14.11.2019

İkramiye ve Bayram Ödemelerinin Hatalı Belirlenmesi

Belediye şirketi olan …. A.Ş.’nde işçi statüsünde olup, …. Belediyesinde hizmet işlerinde çalışan personel için bahsi geçen Şirkete yapılan ikramiye ve bayram yardımı ödemelerine %4 sözleşme ve genel giderler ile %3 yüklenici karının ilave edildiği görülmüştür.

24.12.2017 tarih 30280 sayılı 696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanların belediye şirketlerine işçi statüsüne geçirilmesi ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu kapsamda da, …. Belediyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işlerinde çalıştırılan personel, Belediyenin şirketi olan …. A.Ş.’nde işçi statüsüne geçirilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28.04.2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İdare tarafından şirkete personel gideri için yapılacak aylık ödemelerin toplamı, hizmet alımı sözleşmesinde öngörülen işçi ücretleri esas alınarak hesaplanan;

  1. a) Asgari İşçilik maliyeti,
  2. b) Asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler,
  3. c) İşçilikle bağlantılı ayni giderler,

ç) Asgari işçilik maliyeti ve işçilikle bağlantılı ayni giderler toplamı üzerinden %7’ye kadar belirlenecek kâr,

dâhil işçilik giderleri toplamını aşamaz. İşçi ücretlerinin tespitinde asgari ücrette meydana gelen artışlar dikkate alınır. Asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile işçilikle bağlantılı ayni giderler ve kâr oranı, kamu ihale mevzuatı esas alınarak belirlenir.” denilmek suretiyle, Belediye tarafından şirkete personel gideri olarak yapılacak ödemenin hangi giderlerden oluşacağı, bu giderlere sözleşme gideri ve genel giderler ile kar olarak eklenecek oranlar belirlenmiştir.

Belirtildiği üzere burada dikkat edilmesi gereken husus;

%4 sözleşme giderleri ve genel giderlerin asgari işçilik maliyetine,

%7’ye kadar belirlenecek karın sadece asgari işçilik maliyeti ve işçilikle bağlantılı ayni giderler toplamına,

eklenmesidir.

Söz konusu düzenlemeye rağmen, işçiler için şirkete “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri” gereğince ödenen “bayram yardımı” ve “ikramiye” ödemelerine, %4 sözleşme giderleri ve genel giderler ile %3 yüklenici karı eklenerek ödemede bulunulmuştur.

“Bayram yardımı” ve “ikramiye” asgari işçilik maliyetine dahil olmadığından, yukarıda bahsedilen mevzuat hükmü uyarınca işçilere ödenmek üzere bu şirkete yapılan bu ödemelere %4 sözleşme giderleri ve genel giderler ile %3 yüklenici karı eklenmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, ikramiye ve bayram yardımı ödemelerine, sözleşme ve genel giderler ile yüklenici karının ilave edilmesi sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak kamu zararı tutarı …. TL’nin ….. TL’si …. tarih ve …. no’lu, …. TL’si …. tarih ve …. no’lu makbuzlarıyla ahizi ….. A.Ş.’den tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın