Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kamu İhale Kurulunun Kendisine Yapılan Başvuruları İnceleyip Başvurular Hakkında Yine Maddede Belirtilen Kararlardan Birinin Verilmesi Gerekirken, Uyuşmazlık Konusu Kurallar İncelenmeden Başvurunun Reddedilmesi

Kamu İhale Kurulunun Kendisine Yapılan Başvuruları İnceleyip Başvurular Hakkında Yine Maddede Belirtilen Kararlardan Birinin Verilmesi Gerekirken, Uyuşmazlık Konusu Kurallar İncelenmeden Başvurunun Reddedilmesi

Karar No              : 2020/MK-23

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/316163 ihale kayıt numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” ihalesine ilişkin olarak, Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.10.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1281 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 26.12.2019 tarihli E:2019/2065, K: 2019/2657 sayılı kararında “…2-Teknik Şartname’nin “Tasarım ile İlgili Genel Sartlar” başlıklı 15’inci maddesinde yer alan “…15.8.2. Teklif edilen tüm sistem bileşenlerinin renkleri ile ilgili ise başlamadan önce İDARE’nin yazılı onayı alınacaktır. Renkleri için İDARE’nin yazılı onayı alınmamış ürünler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yönünden;

18- Teknik Şartnamenin “Yazılımların Test Edilmesi ve Devreye Alınması” başlıklı 14.4 maddesinde yer alan 14.4.13. maddesi ve “Validatör Garanti ve Teknik Destek Şartları” başlıklı 16.3 maddesinde yer alan 16.3.5 maddesi yönünden;

Bakılan davada, davacı tarafından is bu bent altında zikredilen düzenlemeler yönünden hukuka aykırılık iddiası ile davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de davalı idarece anılan düzenlemeler uyarınca bir inceleme yapılıp karar verilmediği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca Kamu İhale Kurulunun kendisine yapılan başvuruları inceleyip başvurular hakkında yine maddede belirtilen kararlardan birinin verilmesi gerekirken, uyuşmazlık konusu kurallar incelenmeden başvurunun reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. İş bu sebeple zikredilen düzenlemeler yönünden yapılan başvurunun reddine dair dava konusu kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın