Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ücretlendirme Sistemindeki Belirsizliğin 4734 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Saydamlık İlkesi İle Bağdaşmadığı

Ücretlendirme Sistemindeki Belirsizliğin 4734 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Saydamlık İlkesi İle Bağdaşmadığı

Karar No              : 2020/MK-23

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/316163 ihale kayıt numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” ihalesine ilişkin olarak, Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.10.2019 tarihli ve 2019/UH.II-1281 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 26.12.2019 tarihli E:2019/2065, K: 2019/2657 sayılı kararında “…2-Teknik Şartname’nin “Tasarım ile İlgili Genel Sartlar” başlıklı 15’inci maddesinde yer alan “…15.8.2. Teklif edilen tüm sistem bileşenlerinin renkleri ile ilgili ise başlamadan önce İDARE’nin yazılı onayı alınacaktır. Renkleri için İDARE’nin yazılı onayı alınmamış ürünler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yönünden;

15- Teknik Şartname’nin “Validatör Kurulumu ve Montajı”başlıklı 9.19’uncu maddesinde “…9.19.2.Gittigin kadar öde sistemi veya artı para sistemi veya sözleşme süresi içinde İDARE tarafından talep edilebilecek yeni bir ücretlendirme modelinin uygulanabilmesi için validatörlerin birbirlerine bağlanması, ücret hesaplaması, kişi tanımlaması vb. herhangi bir is için gerekli ek donanımlar YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir…” düzenlemesi yönünden;

İdareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta ve uyuşmazlığa konu kurul kararında söz konusu sistem bileşenlerinin sayısına ve detayına Teknik Şartnamenin 5. maddesinde yer verildiği ve davacının iddialarının teklif hazırlama noktasında engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle başvuruların reddine karar verilmiş ise de anılan düzenlemede yer verilen sistem bileşenlerinin halihazırda uygulanan ücretlendirme modelinin uygulanabilmesi kapsamında istenen bileşenlere yönelik olduğu, uyuşmazlığa konu düzenlemede ise herhangi bir sınırlama koyulmaksızın idarece yeni sistem bileşenlerinin kullanımını zorunlu kılan farklı bir ücretlendirme sisteminin uygulanmasının istenilebileceğine yönelik bir düzenleme içerdiği, bu düzenleme uyarınca da yeni ücretlendirme modelinin uygulanabilmesi için gerekli sistem bileşenlerinin yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanmasının öngörüldüğü, bu durumun gerçekleşmesi durumunda da yüklenicinin önceden belirlenmesi mümkün olmayan bir taahhüt altına gireceğinden dolayı anılan ihale kapsamında sunulan teklif fiyatının kamu aleyhine olacak şekilde olumsuz etkilenebileceği, yine ücretlendirme sistemindeki belirsizliğin 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen saydamlık ilkesi ile de bağdaşmadığı değerlendirildiğinden bu madde yönünden yapılan başvurunun reddine ilişkin kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın