xxxx
Home / KİK KARARLARI / Kik Kararları

Kik Kararları

Kik Kararları
Karar No              : 2016/UH.II-1533

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Cevdet Albayrak,

Atatürk Mah. Sedef Caddesi  Ata 3/3 Plaza Kat: 8 No: 71 Ataşehir/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü,

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07108 Kepez/ANTALYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/46881 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Alanya ve Kemer Tünellerinin 8 (Sekiz) Aylık Bakım, Onarım ve İşletilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 31.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Alanya ve Kemer Tünellerinin 8 (Sekiz) Aylık Bakım, Onarım ve İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Cevdet Albayrak’ın 14.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.04.2016 tarih ve 20775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı  tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/851 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Benzer iş tanımında yapım işlerinin de benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtilmesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu,

2) İhale dokümanında, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan iş olduğu şeklinde yapılan düzenlemelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine aykırı olduğu, İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, ihale konusu iste çalıştırılacak personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması gerektiği, ayrıca teknik şartnamede yapılan düzenlemeyle yüklenicinin ihale konusu işte çalıştıracağı personeli hafta tatili ve bayramda da çalıştıracağının düzenlendiği dikkate alındığında ihale konusu işlere ait yaklaşık maliyetin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması gerektiği,
3) İhale konusu işin kısımlarına ait ihale dokümanlarında özürlü işçi çalıştırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı,
4) İhale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin olarak yapılmış olan düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,
5) İhale konusu işe ait Özel Teknik Şartnamedeki “Sisteme sonradan eklenebilecek yeni ekipmanların servis, bakım ve onarım hizmetleri yüklenici tarafından yapılacaktır.” düzenlemesinin isteklilerde tereddüt yaratacak nitelikte olduğu,
6- İhale konusu işe ait ihale dokümanında bulunan ve idareye takdiren ceza belirleme yetkisi veren düzenlemenin kamu ihale mevzuatı ile genel hukuk prensiplerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihalede, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde işin adı “Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Alanya ve Kemer Tünellerinin 8 (Sekiz) Aylık Bakım, Onarım ve İşletilmesi İşi” şeklinde belirtilmiş,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde; “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
 2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…

İçerikte neler var?

Kik Kararları

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Tünel Yapım, Bakım, Onarım, İşletme işleridir…”düzenlemesine yer verilmiş, İhale İlanında da aynı hususlar ifade edilmiştir

Dolayısıyla, hizmet alımı olan başvuruya konu ihalede, ihaleye katılımda ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgelerinin sunulması istenildiği, bununla birlikte benzer iş belirlemesi kapsamında yapım işlerinin de sayıldığı görülmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer iş “ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile ” şeklinde,

İş deneyim belgesi “adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi” şeklinde tanımlanmış,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak hizmet alımlarıyla (işleriyle) ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmış,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan ilgili hükümler çerçevesinde, hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi sunulmasının istenilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Diğer yandan, bir yapım işi kapsamında hizmet alımıyla ilgili işlerin de gerçekleştirilebileceği, kaldı ki Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde benzer iş tanımının, hizmet işleri, yapım işleri gibi bir ayrıma gidilmeyerek genel bir ifadeyle ihale konusu iş veya işin bölümleriyle çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı ve iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların hesaplanarak değerlendirme yapılmasına imkân tanındığı hüküm altına alınmıştır.

Yapım işlerine ilişkin bir iş deneyim belgesiyle hizmet alımı ihalelerine katılmayı mümkün kılacak bir yorum benzer iş kavramıyla hedeflenen, ihale konusu işi baştan sona gerçekleştiren kişilere yaptırılması amacına daha uygun olacağı, tam tersi bir yorumun ise baştan sona inşa ettiği ve hizmete açılmış bir yapıyı gerçekleştiren isteklilerin ihalelere katılmasını engelleyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, ihale dokümanında yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgesi sunulmasına imkân tanındığı gerekçesiyle mevzuata aykırılık ortaya çıktığı sonucuna varılmasının yerinde olmayacağı açıktır.

Bu sebeple, başvuruya konu ihale dokümanındaki benzer iş belirlemesine ilişkin değerlendirmenin yukarıda bahsedilen “hizmet alımı ihalesine yapım işine ait bir iş deneyim belgesi ile katılıma imkân tanınması” hususundan ayrıca yapılması ve ihale konusu işin niteliğine göre benzer işin değerlendirilmesi gereklidir.

İhale konusu işe ait Özel Teknik Şartname’nin “Servis, Bakım, Onarım Hizmetlerinin Tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde  “Bu şartname kapsamında verilecek  hizmet 13.. Bölge Müdürlüğü; Alanya ve Kemer Tünelleri  bünyesinde bulunan tünellere ait sistemi, Trafik Kontrol Sistemi, Trafik Algılama Sistemi, Elektrifikasyon (A.G.-O.G.-Trafo merkezleri) ve Aydınlatma Sistemleri, Havalandırma, Radyo, Haberleşme, CCTV, VMS, VTS, Diesel-Elektrojen (Jeneratör) grupları, Kesintisiz güç kaynakları, Yangın söndürme sitemleri, Doğrusal Yangın Algılama sistemlerinin periyodik koruyucu  bakımının yapılması, arızaların giderilmesi ve sarf malzemelerinin takibinin yapılmasıdır. Tüm trafo, O.G. ve A.G. teçhizatları, jeneratör, harici aydınlatma armatürleri, kablo ve bağlantıların kontrol ve onarımı ve İşletilmesi bu şartname kapsamındadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale konusu iş içerisinde bakımı, onarımı ve işletilmesi hizmetleri verilecek olan sistemlerin karmaşık olarak nitelendirilebilecek ve uzmanlık gerektiren kısımlarının bulunduğu, ayrıca bu sistemlerin yapımı işlerinin, sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi için söz konusu olan nitelik ve büyüklük, gerçekleştirilme usulü, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık, personel ve organizasyon gerekleriyle benzerlik gösteren bölümler içerdiği, bu kapsamda idarece ilgili sistemlerin yapımı işlerini de içerecek şekilde belirlenmiş olan benzer işin, kavramın tanımına uygun şekilde ihale konusu işin bazı bölümleriyle yukarıda sayılan açılardan benzerlik taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan tünel yapımı işlerini gerçekleştiren ve yapıyı kullanıma açılması için her türlü sistemi kuran isteklilerin, tünel ve bahse konu yapı içinde yer alan sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi işlerini gerçekleştirebileceği, kaldı ki benzer iş tanımında tünel yapım işleri de eklenerek benzer iş tanımının genişletilmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti arttırıcı etkisinin olacağı da açıktır.

Sonuç olarak tünel yapımı işlerini gerçekleştiren ve yapıyı kullanıma açılması için her türlü sistemi kuran isteklilerin, tünel ve bahse konu yapı içinde yer alan sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi işlerine katılmasının engellenmesinin benzer iş kavramının amacına aykırılık teşkil edeceği hususları dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede işin niteliği gereği istisnai bir durum ortaya çıktığı ve iddiaya konu hususun benzer iş belirlemesinin mevzuata aykırı olduğu şeklinde bir netice doğurmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde işin adı “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.

İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Özel Teknik Şartname’nin “Şartnamenin Konusu ve Kapsamı:” başlıklı 1’inci maddesinde “…13.Bölge Müdürlüğü Antalya Tünellerinin ve müştemilatı tesislerde, teknik şartnameye uygun olarak belirtilen özelliklerdeki personel ve araç ile bakım, onarım, işletme işinin yürütülmesi bu şartnamenin konusudur.

Söz konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alım işi olup, Yüklenicinin çalıştıracağı tüm personel, yükleniciye ait mühendis tarafından çalıştırılacak olup, Tünel Bakım Onarım İşletme Şefi veya Denetim Görevlisi tarafından kontrol edilecektir. İdarenin iş yeri ve disiplin kurallarına aynen uyulacaktır…” düzenlemesi ve diğer bazı maddelerinde; “…Söz konusu ihale, personel çalıştırma esasına dayalı olmayıp…” düzenlemeleri yer almaktadır.

Özel Teknik Şartname’nin “ Yüklenicinin Asgari Çalıştırması Gereken Personel Ve Araçlar” başlıklı 9’uncu maddesinde; “

&Kik Kararları;

9.1 Yüklenicinin Çalıştırması Gereken Personellerin Asgari Özellikleri:

 

Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi:

Bu Mühendis, aynı zamanda Yüklenicinin şantiye şefi  olarak görev yapacaktır. Brüt Asgari ücretin %140 fazlası ödenecektir. 10 TL yemek ücreti ve 9 TL brüt yol bedeli ayrıca ödenecektir.

 

Scada sistemleri konusunda en az 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip, YG (Yüksek Gerilim) yetki belgeli, cinsiyeti erkek ise askerlik hizmeti yapmış veya muaf olacak Tercihen İngilizce bilecektir.

 

Bilgisayar paket yazılımları kullanabilmeli ve bilgisayar donanımı konusuna vakıf olacaktır

 

Sorumlu olduğu kesimdeki Scada Sistemi, Elektrifikasyon ve Aydınlatma Sistemleri, Havalandırma, Radyo, Haberleşme, CCTV, VMS, VTS, DieselElektrojen (Jeneratör) grupları, Kesintisiz güç kaynakları, Yangın söndürme sitemleri, Doğrusal Yangın Algılama, vb. otomasyon alt sistemlerinin Bakım, Onarım Trafik, İşaretleme arıza ile günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım servis ve onarım hizmetlerini (ilgili yasa, yönetmelikler ve tip formlara uygun olarak) yapılmasını sağlayacaktır.

Kik Kararları

Tünel Bakım İşletme El Kitabında bahsedilen hususlara da riayet ederek Günlük, haftalık, aylık ve yıllık servis, periyodik, normal bakım ve onarım hizmetlerine ait raporları tutacak ve bunlar hakkına İdareye bilgi verecektir. Arızalara gecikmeksizin ekibi ile müdahale edecektir.

 

Trafo ve enerji nakil hatlarındaki arızalarda, enerji kesme ve verme manevralarında elektrik mühendisleri mutlaka iş mahallinde bulunacaktır.

 

Saha Teknisyeni:

Brüt Asgari ücretin %80 fazlası ödenecektir. 10 TL yemek ücreti ve 9 TL brüt yol bedeli ayrıca ödenecektir.

 

Bu personeller taboda detayları belirtilen sayı ve vasıflarda olmak şartıyla;

 

Bu nedenle çalıştırılacak personel en az; Endüstri Meslek Lisesi Elektrik(EKAT belgesine sahip), Elektronik(Elektronik, Haberleşme veya Endüstriyel elektronik) ile Makine mezunu (Motor, Makine, Metal işleri, Tesviye veya Torna İşleri) mezunu olacak, tercihen B sınıfı sürücü belgesi sahibi olacak, erkek, askerlik hizmeti yapmış veya muaf olacak, her türlü hava ve arazi koşullarında İDARE’nin vereceği işleri yapabilecek ruh ve beden sağlığına sahip olacaktır.

 

Her vardiyada görev yapacak en az bir personel B sınıfı sürücü belgesine sahip olacak yüklenicinin tahsis edeceği sürücüsüz hizmet araçlarıyla iş yerlerine intikalleri sağlanacaktır. Bu hususlardaki her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır

 

Bu personelin en az 2 adedi(Alanya ve Kemer ayrı ayrı) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği “EKAT BELGESİ” sahibi olacaktır.

 

Saha Teknisyeni vardiya sistemine göre çalışacak olup, gündüz vardiyasında en az 2 kişi (1 tanesi Ekat Belgeli), diğer vardiyalarda en az 1 tane olacak şekilde çalıştırılacaktır.

 

Yukarıda istenilen mesleki eğitim dalları dışındaki herhangi bir branştan personel, Saha Teknisyeni olarak kesinlikle çalıştırılmayacaktır.

 

Yüklenici işe başlamadan önce görev alanına giren işlerle ilgili gerekli her türlü eğitimi verecektir.

 

Ekip çalışmasına yatkın olacaktır. Gerektiğinde ekibi sevk ve İdare edebilecek özelliklere sahip olacaktır.

 

Kontrol Odası Sistem Teknisyeni:

Bu personeller en az; Endüstri Meslek Lisesi bilgisayar, haberleşme, elektrik, elektronik bölümlerinden mezun olmuş veya yetkili kurum veya kuruluşlardan bilgisayar, haberleşme, elektrik, elektronik branşlarının herhangi birinden sertifikaya sahip lise mezunu olacaktır. Cinsiyeti erkek ise Askerlik hizmeti yapmış veya muaf olacak vardiyalı çalışmaya uygun, ekip çalışmasına yatkın ve yapacağı işle ilgili bedeni ve ruhi sağlığı yerinde olacaktır. Bu personellerden; en az bir yıllık büro deneyimine sahip ve bilgisayar office programlarını kullanabilen, resmi yazı hazırlama ve arşivleme işleri ile diğer büro hizmetlerini yapmak üzere asgari yüksekokul mezunu vasfına sahip1 personel büro elemanı olarak çalıştırılacaktır.

 

Personel vardiya sistemine göre çalışacak olup, her vardiyada en az 2 kişi olacak şekilde bulundurulacaktır.

 

Brüt Asgari ücretin % 50 fazlası ödenecektir. 10 TL yemek ücreti ve 9 TL brüt yol bedeli ayrıca ödenecektir.

 

Bakım İşçisi:

En az ilkokul mezunu, cinsiyeti erkek ise askerlik hizmeti yapmış veya muaf olacak, her türlü hava ve arazi koşullarında İDARE’ nin vereceği işleri yapabilecek ruh ve beden sağlığına sahip olacaktır.

 

Bakım işçileri, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü Alanya ve Kemer bakım tünelleri ağındaki tünellerde ve tünel yaklaşım yollarında ve işletme merkez ile alt merkezlerinde  İDARE’nin uygun göreceği tünel içi ve tünel dışında ve her türlü bakım, onarım, trafik ve genel hizmetleri yapacaklardır.

 

Bakım hizmetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 1998 yılı yayımı Bakım El Kitabı ile 2010 yılı yayımı Tünel Bakım İşletme El Kitabında belirtilen şekilde ve İDARE’ nin vereceği talimatlar doğrultusunda yapısal bakımların yapılmasını kapsar.

 

Yüklenici işe başlamadan önce yukarıda belirtilen yayımları İDARE’den temin ederek bakım işçilerine bu hususlarda eğitim verecektir.

 

Bakım işçileri, sürücülü çift kabinli pikaplar ile çalışma yerlerine götürülecek, kesinlikle bu araçlarda sürücü olarak kullanılmayacaklardır.

 

Denetim Görevlileri veya Tünel İşletme Şefi gerektiğinde, bakım ekiplerinin nerelerde ve hangi periyotlarda nasıl çalışmalar yapacağını yükleniciye bildirecektir.

 

Brüt Asgari ücretin % 40 fazlası ödenecektir. 10 TL yemek ücreti bedeli ayrıca ödenecektir.

 

Personel vardiya sistemine göre çalışacak olup, her vardiyada en az 2 kişi olacak şekilde bulundurulacaktır.

 

9-2         Yüklenicinin Çalıştırması Gereken Araçların Asgari Özellikleri:

 

Genel: Yüklenici; Asgari Çalıştırması Gereken Hizmet Araçlarının tamamını şartnameye uygun olarak temin etmeden işe başlatılmayacaktır.

 

9-2-1     Kombi Panel Tipi Araçların Çalıştırılması(12 saat/200 km. Sürücülü):

 

Bu araçlar;

 

1- Bu aracın kullanımı İDARE’nin tasarrufunda olacaktır.

 

2- 4 Kişilik, yandan camlı, sözleşme tarihinde 2012 model ve yukarısı olacaktır.

 

3-  Üzerinde Anons ve siren özelliğine sahip büyük boy sarı renkli ve sabit tepe lambası bulunacaktır.

 

4- 12 Saat ve günlük 200 km. görev yapacak olup fazla km. yaptırılmayacaktır. İlgili trafik mevzuatı, iş kanunu ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun çalışılacak olup bu konudaki her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ ye ait olacaktır. İDARE günlük 12 saati geçmemek üzere, günlük çalışma saatlerini düzenleme hakkına sahiptir.

 

5- Sürücü, kullandıkları araç cinsine uygun en az 5 yıllık (beş yılını doldurmuş) sürücü belgesine sahip olmaları şarttır.

 

6-  Aracın bakım, onarım,  Teknik ve yasal kontrolleri İdare ile mutabık kalınarak belirlenecek günlerde yapılacaktır.

 

7-  Kalorifer ve klima sistemleri bulunacaktır.

 

8-  Araçların uygunlukları Denetim Görevlilerince denetlenecek, uygun olup olmadıkları tutanak ile tespit edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Makine İkmal Başmühendisliğinden Araç Uygunluk Belgesi istenilecektir. Denetim Görevlilerinin uygun görmediği veya Makine İkmal Başmühendisliğinin uygunluk belgesi vermediği araçlar kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Bu durumdaki araçlar cezalar bölümünde belirtildiği şekilde cezai yaptırıma tabii tutulacaktır.

 

10- Araç tanımlarında, teklif edilen fiyatlarda ayrıca sürücü dikkate alınmaz. Sürücü, araç fiyatına dâhildir. Brüt Asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir. 10 TL yemek ücreti ve 9 TL brüt yol bedeli ayrıca ödenecektir.

 

9-2-2     Çift Kabinli Pikap Araçların Çalıştırılması(12 saat/200 km. Sürücülü):

 

Bu araçlar;

 

1- Bakım İşçilerinin çalışmalarını yürütecekleri işler için kullanılacaktır. Ayrıca İDARE personelinin ulaşımını da sağlayacaktır.

 

2- Çift Kabinli, taşıma kapasitesi 950 kg ve 4 kişi, sözleşme tarihinde model yılı 2012 ve üstü olacaktır.

 

3- İstiap haddi çerçevesinde Işıklı trafik römorku, Kompresör, jeneratör, Kamptır, vb. çekebilecek teknik donanım ve yasal çeki demirine sahip olacaktır.

 

4-  Üzerinde Anons ve siren özelliğine sahip büyük boy sarı renkli ve sabit tepe lambası bulunacaktır.

 

5- 12 saat ve günlük 200 km. görev yapacak olup fazla km. yaptırılmayacaktır. Araçlar fazla km. yaptığı takdirde ilave bedel ödenmeyecektir. İlgili trafik mevzuatı, iş kanunu ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun çalışılacak olup bu konudaki her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. İDARE günlük 12 saati geçmemek üzere, günlük çalışma saatlerini düzenleme hakkına sahiptir.

 

6-  Aracın bakım, onarım,  Teknik ve yasal kontrolleri İDARE ile mutabık kalınarak belirlenecek günlerde yapılacaktır.

 

7-  Kalorifer/klima sistemi bulunacak ve çalışır halde olacaktır.

 

8-  Araçlar üzerine, İDARE’nin uygun gördüğü bölümde reflektif malzeme ile logo/yazı yapıştırılacaktır.

 

9-  Araçların uygunlukları Denetim Görevlilerince denetlenecek, uygun olup olmadıkları tutanak ile tespit edilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Makine İkmal Başmühendisliğinden Araç Uygunluk Belgesi istenilecektir. Denetim Görevlilerince uygun görmediği veya Makine İkmal Başmühendisliğinin uygunluk belgesi vermediği araçlar kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Bu durumdaki araçlar cezalar bölümünde belirtildiği şekilde cezai yaptırıma tabii tutulacaktır.

 

10- İDARE elemanları, gerektiğinde bu araçlardan faydalanabilecektir

 

11- Araç tanımlarında, teklif edilen fiyatlarda ayrıca sürücü dikkate alınmaz. Sürücü, araç fiyatına dâhildir.

 

12- Sürücü, araç cinsine uygun en az 5 yıllık (beş yılını doldurmuş) sürücü belgesine sahip olacaktır. Brüt Asgari ücretin % 20 fazlası ödenecektir. 10 TL yemek ücreti ve 9 TL brüt yol bedeli ayrıca ödenecektir.

 

9-4 Tüm Yüklenici Personeli İle İlgili Genel Hususlar:

 

Yüklenici personelini; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar ile alt mevzuatlarında yer alan hükümler doğrultusunda çalıştırmakla yükümlüdür.

 

Yüklenici, ilgili tüm Kanunlar ve alt mevzuatlarında yer alan hükümlerin öngördüğü sorumlulukların yerine getirildiği hususunda İDARE’ ye Rapor halinde bilgi sunacaktır.

 

Yüklenici, çalıştıracağı personelinin, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan son  6 (Altı)  ay içinde alınmış ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık kurulu raporunu, Cumhuriyet Savcılığı’ndan son bir ay içinde alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair  sabıka kaydı,  adrese dayalı nüfus kayıt belgesi, Nüfus Cüzdanı suretini ve 2 (iki) Adet vesikalık renkli fotoğrafını (son 1(bir) yıl içinde çektirilmiş) dosya halinde İdareye teslim etmeden işe başlatılmayacaktır.

 

Yüklenici tarafından çalıştırılacak personel İdare personeli ile uyumlu çalışmak ve işyeri kurallarına uymak zorundadır.

 

Yüklenici, personelinin işyerlerine ulaşım ve yemek bedellerini nakdi olarak personeline ödeyecektir.

Yüklenici personeli hafta tatili ve bayram tatillerinde çalıştıracaktır. Bu çalışmalar Birim fiyata dahil olup Yüklenici bu çalışmalar için İdareden herhangi bir ek bedel talebinde bulunulmayacaktır. Yüklenici çalıştırdığı personelin fazla mesai ve bayram yevmiyesi ile ilgili kanuni haklarını karşılamakla yükümlüdür.

Yüklenici, personelinin sosyal güvenlik ve özlük haklarının karşılanmasından sorumludur.

Personelin herhangi bir mücbir sebeple işten ayrılması durumunda yüklenici, aynı vasıflara sahip başka bir personeli en 3 takvim günü içerisinde bulacak İdarenin Onayı ile çalıştırmaya başlayacaktır. Aksi halde eksik personel çalıştırmış kabul edilerek cezai işlem uygulanacaktır.

Yüklenici, personelinin, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kanun ve mevzuatlarda belirtilen her türlü önlemini almakla ve aldırmakla yükümlüdür. Yüklenici gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması veya diğer nedenlerden ötürü meydana gelebilecek bütün iş kazalarının sonuçlarından sorumludur. Yüklenici bu iş süresince İdare’ nin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği bütün zararları karşılamakla yükümlüdür. Bu husustaki bütün hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.

Yüklenici, çalışma şartlarına göre personelinin her türlü giyim ve koruyucu malzemesini temin edecek, personeline dağıtacak ve dağıtım belgesini İdare’ ye dosya halinde teslim edecektir. İdare’ den bu malzemelerin temini ile ilgili herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

İdare, yüklenici personelinin kişisel korunma araçlarından yetersiz veya eksik olanların değiştirilmesini veya yenisinin alınmasını isteyebilir. Yüklenici en geç 3(üç) gün içerisinde eksikleri gidermekle yükümlüdür. Aksi takdirde eksikleri tespit edilen personel çalıştırılmayacak, eksik eleman çalıştırmak sebebiyle de cezalar bölümünde belirtildiği şekilde cezai yaptırım uygulanacaktır…

…Yüklenici hizmetin ifası sırasında çalıştırdığı personelin ihmal, eksiklik, hata veya kastından İdare malına verilecek hasar ve zararın maddi sonuçlarından, üçüncü şahıslara ait araç, gereç, bina, arazi, her türlü alt ve üst yapı tesislerine zarar vermemek; can ve mal emniyeti açısından önem arz eden ve telafisi imkansız zarara sebebiyet vermemek için her türlü tedbiri alacaktır. Aksine davranışı nedeni ile ortaya çıkacak zarar ve ziyandan maddi ve hukuki olarak Yüklenici sorumludur…”düzenlemesine yer verilmiş, ihale İlanında da aynı hususlar ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden, ihale konusu işte çalıştırılması gereken asgari personel sayısına ihale dokümanında yer verildiği, söz konusu personele ödenmesi gereken ücretin, aylık brüt asgari ücretin yüzde fazlası olarak belirlendiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği açıktır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesinde yer alan açıklamaya göre ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmesinin ikinci koşulunun yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması gerektiği açıklanmış olup ihale işlem dosyası kapsamında yer alan yaklaşık maliyet ve eklerinden personel maliyetinin ihale konusu işin yaklaşık maliyet tutarının % 70’inin altında olduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespitler ışığında ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alım işi olduğu anlaşılmış ve iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72’nci ve 73’üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinde “İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde Özel Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Asgari Çalıştırması Gereken Personel ve Araçlar” başlıklı 9’uncu maddesine göre ihale konusu işte çalışacak personel sayısının 52 kişi olduğu ve işin Antalya il sınırları içinde yapılacağı, dolayısıyla aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü anlaşıldığından ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılmasına ilişkin düzenleme yapılmamış olmasının yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin 2’nci iddiası kapsamında yapılan incelemede, ihale konusu işte çalıştırılması gereken asgari personel sayısına ihale dokümanında yer verildiği, söz konusu personele ödenmesi gereken ücretin, aylık brüt asgari ücretin yüzde fazlası olarak belirlendiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüş olup,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesi “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aydır

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” şeklinde,

“İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesi “10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Alanya ve Kemer Grubu Tünelleri

10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 beş gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur. Ancak, işyeri teslim tutanağında, işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır.” şeklinde,

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesi “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği…” hükmü,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “ Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …

g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8’inci maddesinde “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Kanun maddeleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu işin sözleşmesinin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı verilecekse, fiyat farkı ne şekilde verileceğinin gerek İdari Şartnamede gerekse Sözleşme Tasarısında idarelerce düzenlemesinin zorunlu olduğu ve sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı tereddütte yer verilmeyecek şekilde hüküm altına alınmıştır.

İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde ihale konusu işin sözleşmesinin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmiş olup, yukarıda yer alan Kanun maddeleri uyarınca işi yürütecek yükleniciyle ihale dokümanında değişiklik yapılarak fiyat farkı ödenmesi mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı” 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Kanun maddesinde, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan isteklilerin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı amir hükmü yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin Sözleşme Tasarısında ihale konusu işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 8 ay olduğu ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (5) beş gün içinde işe başlanacağının düzenlendiği görülmüştür.

İhalenin 31.03.2016 tarihinde yapıldığı, sözleşmenin imzalanması için 4734 sayılı Kanunda beklenilmesi gereken yasal sürelerin ihaleye ilişkin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına göre değişiklik göstereceği, somut olayda Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihale konusu işin bitiş tarihinin 2017 yılına sarkacağı, bu durumda da ihaleye teklif veren isteklilerin 2016 ve 2017 yıllarında ne kadar süre çalışılacağının tespit edilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki, başvuru konusu ihaleye ilişkin Kurulca alınacak kararın tebliğ tarihine göre bile söz konusu yıllarda çalışılacak sürelerin değişiklik göstereceği açıktır.

Durum böyle iken, şikâyete konu ihalede fiyat farkı verilemeyeceğinden, 2017 yılında asgari ücrette yapılacak artışın da işi yapan yükleniciye ödenemeyeceği, bu durumda da ihaleye teklif veren isteklilerin 2017 yılında asgari ücrete gelecek artışları dikkate alarak teklif fiyatlarına oluştursalar dahi şikâyete konu ihalede 2016 ve 2017 yıllarında ne kadar süre çalışılacağı belli olmadığından, söz konusu isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesine göre tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Nitekim tüm bu belirsizliklerin önüne geçilebilmek için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinde “…İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur…” açıklaması yer verilerek, personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde ve sözleşme tasarılarında, fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

İdare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle mevzuata aykırı bir şekilde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ayrıca 4735 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağının hüküm altına alındığı, ihale dokümanında işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin sözleşmenin imzalandığı tarihe göre değişiklik göstereceği hususları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesine göre tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının tespitinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

 1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
 1. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur…” hükmü,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Fiyatı belli olmayan işlerde yeni birim fiyat tespiti” başlıklı 37’nci maddesinde “ İşin devamı sırasında, yapılması idarece istenen veya 53 üncü maddeye göre sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar;

 1. a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler,
 1. b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler,
 1. c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile personel ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler,
 1. d) İdarede ve diğer idarelerde mevcut rayiçler ile yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler,
 1. e) İdarece kabul edilmek şartıyla ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya meslek odasınca onaylanmış memleket rayiçleri, kullanılarak yukarıdaki öncelik sırasına göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur.

Fiyat tutanağının idarenin onayına sunulduğu tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde taraflar yeni birim fiyatlar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa bu hususta bir anlaşmazlık zaptı düzenlenerek taraflarca imzalanır ve konu sözleşmedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlere göre çözümlenir. Ancak bu süre içinde yüklenici, idare tarafından tespit edilen birim fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

 1. a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,
 1. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenir.” düzenlemesi,

Özel Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Yerine Getireceği Diğer Hususlar:” başlıklı 9.7’inci maddesinde; “Sisteme sonradan eklenebilecek yeni ekipmanların servis, bakım ve onarım hizmetleri yüklenici tarafından yapılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından başvuru sahibinin 5’inci iddiasının “…İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde de işin yapılacağı yerin görülebileceği ve bu konuda idarenin her türlü destek ve yardımını alabileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla isteklilerin basiretli tacir davranışı sergileyip sisteme sonradan eklenebilecek yeni ekipmanlara, servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin öngörülerde bulunarak teklif bedellerini buna göre oluşturmaları gerektiği…” denilerek reddedildiği anlaşılmıştır.

Ancak, 4735 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde, bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemeyeceği, ayrıca anılan Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ve ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği ve bahse konu Kanun’un yorum ve uygulanmasında bu prensibin göz önünde bulundurulacağı hüküm altına alınmıştır.

4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde hizmet alımı sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan işin ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği hüküm altına alınmış olup, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin başlıklı maddesinde de yapılması idarece istenen veya anılan Kanun maddesine göre sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların nasıl hesaplanacağı açıklanmış ve tarafların yeni birim fiyatlar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa bu hususta bir anlaşmazlık zaptı düzenlenerek taraflarca imzalanacağı, ayrıca konunun sözleşmedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlerine göre çözümleneceği, ancak bu süre içinde yüklenici, idare tarafından tespit edilen birim fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Durum böyle iken idarece Özel Teknik Şartnamede yapılan düzenlemeyle sisteme sonradan eklenebilecek yeni ekipmanların servis, bakım ve onarım hizmetlerini yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uygun olarak yükleniciye yaptırabileceği, dolayısıyla ihaleye katılan isteklilerin teklif bedellerini oluştururken söz konusu maliyeti dikkate almasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde ve Özel Teknik Şartname’nin “Cezai Hükümler” başlıklı 12’nci maddesinde 16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

Personelin herhangi bir nedenle (Yasal İzin hariç)işe gelmemesi durumunda yedek personel çalıştırılmaması, personelin tanımlarında belirtilen görevlerin dışında çalıştırılması, şartnamede, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer tüm kanunlar ile alt mevzuatlarına göre olması gereken belgelere sahip olmaması, mesai dışında sistemde oluşacak arıza durumunda çağrıldığı halde gelmediği durumlarında yükleniciden, gelmeyen her bir personel için, eksik personel çalıştırılması sebebiyle tutanak tutulacak her bir tutanak karşılığında ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/300?üne denk gelen miktar beher gün için para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

Yükleniciye, personelinin şartnamede belirtilen iş güvenliği ve işçi sağlığı, trafik güvenliği, işyeri kurallarına riayetsizlik, eğitim ve sahip olması gereken belgelerin eksik olması vb. sebepler ile tutulacak tutanağa istinaden, her bir tutanak başına ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/300?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

Personel işe geldiği halde, İdare tarafından verilen işi aksatması, ihmal etmesi, olumsuzluklara sebebiyet vermesi vb. gibi durumlarda tutanak tutulacak, eksik personel çalıştırmak sebebiyle tutulacak her bir tutanak karşılığı ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/300?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

Yüklenici tarafından çalıştırılacak personel; İdare personeli ile uyumlu çalışmak, işyeri kurallarına ve düzenine uymak zorundadır. İdarenin bu sebeplerden herhangi birini veya tamamını öne sürerek, Yüklenici personel veya personellerinin işten çıkarılmasını talep etmesi halinde, Yüklenici firma; işten çıkarılması talep edilen kişi veya kişilerin firmaya tebliğ edilmesinden itibaren 4857 İş kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda tüm yasal işlemleri tamamlayarak İdarenin bu talebini yerine getirmek zorundadır. Söz konusu yasal süreleri Yüklenici yazılı olarak idareye bildirilecek bu sürenin sonunda bu kişi/kişiler çalışmıyor kabul edileceklerdir .Bu çalışmıyor kabul edilen personeller için eksik personel çalıştırılması sebebiyle tutanak tutulacak ve eksik personel çalıştırılan her gün karşılığında ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/300?üne denk gelen miktar beher gün için para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

Sistemlerde meydana gelen ve parça ihtiyacı olmadığı halde giderilemeyen, zamanında bakım yapılmadığı için araçların arızalanması sebebiyle zamanında müdahale edilemeyen, araç, onarım cihazı, alet, avadanlık ve donanımların olmamasından dolayı veya mücbir olmayan sebeplerden dolayı arızalara 2 saat içinde müdahale edilmediğinin tespit edilmesi ve tutanak tutulması halinde ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/200?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

Yüklenicinin ihale süresi boyunca İşyerinde bulundurmakla yükümlü olduğu bakım-onarım alet ve cihazları, avadanlık ve donanımlar, ekipmanlar, güvenlik malzemeleri ile ilgili eksikliği sebebiyle işin aksadığının tespit edilmesi durumunda tutanak tutulacak ve her tutanak için ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/300?ü kadar ceza kesilecektir

Yüklenicinin, asgari bulundurması gereken araçların eksik olması, göreve gelmemesi, aracın gerek trafik kanun ve ilgili mevzuatı gerekse şartnamelerdeki yeterliliklerini kaybetmiş olması, amacı dışında kullanılması, acil durumlarda çağırıldı zaman, gelmesi gereken zamanda gelmemesi, bakımlarının gerekçesiz olarak zamanında yapılmaması, sürücüsünün olmaması veya bu şartnamede yetki verilmemiş personele sürücülük yaptırılması v.b. sebeplerden dolayı tutanak tutulması halinde her bir tutanak karşılığı eksik araç çalıştırılmış kabul edilecek ve ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/200?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

Sistem Odası Kontrol Teknisyeni olarak görev yapacak personellerin görev tanımlarında belirtildiği üzere Karşılaşılan olumsuzluklarda, görevlerini ihmal eden personelin yol açacağı her türlü olumsuzluk sebebiyle oluşacak zarar ve ziyandan Yüklenici sorumlu olacak, ayrıca olumsuzluk sebebiyle tutanak tutulması halinde her bir tutanak karşılığı ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/100?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilir.

İdarece yükleniciye zimmet karşılığı verilen trafik işaret levhaları çalışmaların tamamlanmasını müteakip sağlam olarak iade edilmediği taktirde, bedelleri İdare ambar kayıt ve bedelleri esas alınarak düzenlenecek tutanak ile ilk hakedişten ceza olarak kesilecektir.

Acil olarak yapılması gereken başka işlerin olması durumu veya İdarece onaylanmış iş programı durumu hariç; Yükleniciye İdare tarafından gerekli görülerek verilen işlerin yapılmaması veya çeşitli bahanelerle savsaklanarak geç yapılması halinde tutanak tutulacak ve tutulan her tutanak için ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/200?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilecektir.

 

İdarece onaylanmış iş programına düzenli bir şekilde uyulmaması ve idarenin uyarılarının dikkate alınmaması halinde tutanak tutulacak ve tutulan her tutanak için ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/200?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilecektir.

 

İş güvenliği ile ilgili eksikliklerden dolayı İdarenin işin durdurulmasını istemesi halinde, Yüklenici iş güvenliği ile ilgili eksiklikleri en geç 1 saat içerisinde tamamlayarak işe başlamak zorundadır. Bir saatlik süreye rağmen iş güvenliği eksikliklerinin devam etmesi halinde tutanak tutulacak olup, tutulan her tutanak için ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/200?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilecektir.

 

Tünel içerisinde meydana gelen trafikle ilgili problemlere (kaza, arızalı araç, yola malzeme düşmesi, araç durması, duman, vb.) acil olarak müdahale edilmemesi veya keyfi olarak geç müdahale ederek trafik güvenliğinde tehlikeli sonuçlar meydana gelmesinin tespiti halinde tutanak tutulacak olup, tutulan her tutanak için ilgili işletmeye ait aylık teklif bedelinin 1/200?üne denk gelen miktar para cezası olarak uygulanacaktır. Söz konusu ceza, ait olduğu ayın hakedişinden kesilecektir.

 

İşin yürütülmesi esnasında kullanılacak olan her türlü haberleşme cihazı masrafları teklif edilen fiyata dahildir. İş Güvenliği ve trafik güvenliği masrafları birim fiyatlara dahildir. Trafik işaretlemesinin hatalı veya eksik yapılmasından, bakım ve koruma noksanlığından dolayı meydana gelebilecek her türlü kaza veya zarar ziyandan Yüklenici sorumludur.

 

Trafik İşaretlemesinin yapılmaması, trafik emniyeti ve can güvenliği tedbirlerinin şifahi veya yazılı ihtara rağmen en geç 1 saat içerisinde alınmaması durumunda, İdare elemanları tarafından bu hususta tutanak tutulacak, tutulan her bir tutanağa istinaden aylık teklif bedelinin 1\200 ü kadar ceza uygulanacaktır.

 

Tüm cezai hükümler İdarenin hizmetin aksadığına karar vermesi durumunda tutanak tutularak, yükleniciye yazılı olarak bildirim ve başka bir ihtara gerek kalmaksızın uygulanacaktır. Sözleşme süresi içinde uygulanan toplam 5 (beş) cezadan sonra uygulanacak cezalar 2 katı olacak veya İdare isterse ceza ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Cezalar uygulanacak ilk hakedişten, hakediş olmadığı veya yetmediği takdirde kesin teminatından kesilecektir.

 

İDARE; Cezalar bölümünde belirtilmeyen hususlarda, Meydana gelen aksaklıklarla ilgili tutanak tutma ve varsa maddi zararların bedeli ile birlikte bu bölümde belirtilen oranları geçmemek üzere cezai işlem uygulama hakkına sahiptir…” düzenlemeleri yer almaktadır

 

Yapılan inceleme sonucunda “İdare; Cezalar bölümünde belirtilmeyen hususlarda, Meydana gelen aksaklıklarla ilgili tutanak tutma ve varsa maddi zararların bedeli ile birlikte bu bölümde belirtilen oranları geçmemek üzere cezai işlem uygulama hakkına sahiptir.” düzenlemesinin amacının yüklenici tarafından işin kusursuz ve tam olarak ifasını sağlamak olduğu, yükleniciye uygulanacak azami ceza oranlarının belli olduğu, kaldı ki bu düzenlemenin teklif verme aşamasında herhangi bir isteklinin lehine ya da aleyhine bir durum oluşturmadığı ve teklif vermeye engel olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın