xxxx
Home / KİK KARARLARI / Kik Kararları

Kik Kararları

İçerikte neler var?

Kik Kararları

Karar No : 2019/UM.II-246

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/494444 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım Tıbbi Görüntüleme Cihazları Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 09.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kısım Tıbbi Görüntüleme Cihazları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Türk Philips Tic. A.Ş.nin 03.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2018 tarih ve 59283 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1787 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen İnter-Med Medikal Sist. Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin Teknik Şartname’nin 2.2.12’nci maddesindeki “Hasta siklusu belirtilecek; ardışık iki ekspojur arasındaki süre en fazla 12 saniye olacaktır. İmajın ekrana gelme süresi 5 saniyeyi geçmeyecektir.” düzenlemeyi teklife konu Carestream Drx-Evolutıon Plus model cihaz ile tamamen karşılayamaması sebebiyle ihale komisyonu kararına itirazda bulunulduğu, Carestream Drx-Evolutıon Plus model cihaza ait iki farklı dedektör tipinin bulunduğu, bu dedektörlerin sabit ve kablosuz tip dedektörler olduğu, sabit dedektörde ardışık iki ekspojur arasındaki süre 8 saniye iken kablosuz dedektörde bu sürenin 18 saniye olduğu, bu sebeple anılan düzenlemenin karşılanamadığının idareye bildirildiği, idarenin cevabında ise öngörüntüleme/önizleme sürelerinden bahsettiği, oysaki anılan Teknik Şartname düzenlemesindeki sürelerin diagnostik amaçlı son görüntü üzerinden talep edildiği, önizleme görüntüsünün diagnostik amaçlı son görüntü yerine geçmediği, itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan karşılaştırma tablosundan da görüleceği üzere Carestream Drx-Evolution Plus model cihazın “refreshment cycle” süresinin 18 saniye olduğu, Teknik Şartname’de ise ardışık iki ekspojur arasındaki sürenin en fazla 12 saniye olmasının istenildiği, bu nedenle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif ettiği ürünün anılan Teknik Şartname düzenlemesine uygun olmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 2 Kısım Tıbbi Görüntüleme Cihazları Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

2 Kısım Tıbbi Görüntüleme Cihazları Alımı
(1.Kısım Dijital Radyografi Sistemi 3 Adet
2. Kısım C Kollu Röntgen Cihazı 5 Adet )

2 Kısım Tıbbi Görüntüleme Cihazları Alımı (1.Kısım Dijital Radyografi Sistemi 3 Adet 2. Kısım C Kollu Röntgen Cihazı 5 Adet )

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Depo

d) Bu bent boş bırakılmıştır” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.6. Firmalar teklifle birlikte, şartname maddelerine TÜRKÇE ve şartnamedeki sıraya göre tam cümle cevap içeren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, katalog, KİK, giriş CD’si ve TİTUBB belgelerini verecektir. Ayrıca, TL bazında 10 yıl geçerli (her yıl bakım onarım anlaşması sırasında bir önceki yıla ait Yİ-ÜFE ortalamasına göre güncellenecek olan) yedek parça fiyat listesi verilmelidir. İhalede teklif edilen cihazların Kurumun istediği kalite ve uygunlukta olduğunu belirlemek için ihaleden sonra cihazları demo yapılması için Firmadan resmi yazı ile demo yapması istenebilir. İstekliler yazının tebliğini izleyen 15 iş günü içerisinde demo yapılacak cihazı, kurumun belirleyeceği teknik elemanlara getirmekle veya cihazın halihazırda kurulu ve çalışır durumda olduğu herhangi bir özel veya kamu hastanesinde demo yapmakla yükümlüdür…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale 2 kısımdan oluşmakta olup kısımlar arası kısmi teklife açıktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İstenilen Dokümanlar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. Sistemin kendisinin ve sistemle birlikte verilecek her türlü aksesuarın teknik özellikleri, marka ve modellerinin belirtildiği, cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebildiği orijinal teknik dokümanlar ihale dosyasına eklenecektir. Şartname maddelerine uygunluk sırayla ve Türkçe açıklama ile cevaplanacaktır.

2.7. Teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygunluğunu taahhüt etmek için teknik şartname maddelerine sırayla cevaplanmış “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve antetli kağıtta olacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde kendi teklif ettiği sistemi tanımlayacak şekilde cevaplanan maddelerin her biri için, yeterli bilginin bulunduğu orijinal katalog, broşür vb. dokümanlardaki sayfa numarası, paragraf ve satır bilgileri parantez içerisinde belirtilmelidir. Ayrıca bu özellikler orijinal katalog, broşür vb. üzerinde işaretlenmelidir. Bu belge ihale dosyasına eklenecektir…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Flat Panel Dijital Detektörler” başlıklı 2.2’nci maddesinde “… 2.2.1.Sistemde en az 2 adet dijital dedektör bulunacaktır.

Kik Kararları

2.2.3. Bu dedektörlerden en az 1 adeti kablosuz ve istendiğinde taşınabilir özellikte olacaktır.

2.2.12. Hasta siklusu belirtilecek; ardışık iki ekspojur arasındaki süre en fazla 12 saniye olacaktır, İmajın ekrana gelme süresi 5 saniyeyi geçmeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden yukarıda bahsedilen belgelerin istenebileceği, ihale konusu işin niteliğine göre sayılan bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilmesi gerektiği, diğer yandan, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgelerin istenildiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgeler üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin yapılabileceği anlaşılmıştır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler gereğince, isteklilerin, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve katalog sunması gerektiği, ayrıca idarece istenildiği takdirde, isteklilerden demonstrasyon yapılmasının talep edilebileceği ve yapılan değerlendirme sonucunda da Teknik Şartname’de istenilen düzenlemeleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin “Flat Panel Dijital Detektörler” başlıklı 2.2’nci maddesinden kurulacak sistemde en az iki adet dijital dedektör bulunması gerektiği, bu iki dedektörden en az bir adedinin de kablosuz olması gerektiği anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teklif edilen cihaza ilişkin olarak katalog ve teknik dokümanların sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin iddiasına ilişkin olarak değerlendirme yapılabilmesi amacıyla 14.01.2019 tarihli ve E.2019/1028 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş., Türk Philips Tic. A.Ş., Dijimed Bil. Çöz. Tic. ve San. A.Ş. ve Ge Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. tarafından teklif zarfında sunulan belgeler gönderilmek suretiyle teknik görüş talep edilmiştir.

Söz konusu kuruluştan gönderilen ve 04.02.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2019 tarihli ve E.1921 sayılı teknik görüş cevap yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan cihaz ile ilgili olarak “İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif edilen Carestream Drx-Evolutıon Plus model cihazının kablosuz dijital dedektörünün ön görüntüleme görüntü süresi <4sn içinde hazır olduğu, toplam devir süresi (işleme hızı) 20 sn olarak belirtilmektedir. Kablolu dedektör için ön görüntüleme görüntü süresi <3sn, toplam devir süresi (işleme hızı) 11 sn olarak belirtilmektedir. Bu bulgular ile cihaz teknik şartnamenin 2.2.12 numaralı maddesine uyumlu değildir.” açıklaması yer almaktadır.

Bahse konu akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüş çerçevesinde, İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan cihazın Teknik Şartname’nin 2.2.12’nci maddesine uyumlu olmadığı ve dolayısıyla İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Dijimed Bil. Çöz. Tic. ve San. A.Ş. tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teklif edilen cihaza ilişkin olarak katalog ve teknik dokümanların sunulduğu görülmüştür.

İncelenmekte olan iddia açısından değerlendirme yapılabilmesi amacıyla 14.01.2019 tarihli ve E.2019/1028 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan teklif zarfında sunulan belgeler gönderilmek suretiyle teknik görüş talep edilmiştir.

Söz konusu kuruluştan gönderilen ve 04.02.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2019 tarihli ve E.1921 sayılı teknik görüş cevap yazısında Dijimed Bil. Çöz. Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan cihaz ile ilgili olarak “Dijimed Bilişim Çözüm Tic. ve San. A.Ş. tarafından teklif edilen Shımadzu marka Radspeed Pro dijital radyografi sisteminin kablosuz dijital dedektörünün ön görüntüleme görüntü süresi 4sn içinde hazır olduğu, toplam devir süresi (işleme hızı) 15 sn olarak belirtilmektedir. Kablolu dedektör için ön görüntüleme görüntü süresi 6sn, toplam devir süresi (işleme hızı) 9 sn olarak belirtilmektedir. Bu bulgular ile cihaz teknik şartnamenin 2.2.12 numaralı maddesine uyumlu değildir.” açıklaması yer almaktadır.

Kik Kararları

Bahse konu akademik kuruluş tarafından gönderilen teknik görüş çerçevesinde, Dijimed Bil. Çöz. Tic. ve San. A.Ş. tarafından sunulan cihazın Teknik Şartname’nin 2.2.12’nci maddesine uyumlu olmadığı ve dolayısıyla Dijimed Bil. Çöz. Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İnter-Med Med. Sis. Turz. San. ve Tic. A.Ş. ile Dijimed Bil. Çöz. Tic. ve San. A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın