Basın duyuruları
xxxx
Home / KİK KARARLARI / Kısmi Kabul Olmayan ve Geçici Kabulü Yapılmayan İhalenin İş Deneyim Belgesi Olarak Alt Yüklenici Tarafından Kullanılması

Kısmi Kabul Olmayan ve Geçici Kabulü Yapılmayan İhalenin İş Deneyim Belgesi Olarak Alt Yüklenici Tarafından Kullanılması

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar No              : 2018/UY.II-1887

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/353034 İhale Kayıt Numaralı “Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Muş Malazgirt 80 Daireli Lojman İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş Özel İdaresi tarafından 09.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Muş Malazgirt 80 Daireli Lojman İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Fuat Deveci / Grs Mühendislik – Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm A.Ş. İş Ortaklığının 12.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2018 tarih ve 48696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1529 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede tekliflerinin Güresmer Yol Yapı İnş. Turizm A.Ş.ye ait alt yüklenici iş bitirme belgesinin geçici kabulü yapılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında kısmi kabul yapılabileceği belirtilmemekle birlikte yasaklayıcı bir düzenleme de bulunmadığı, geçici kabul yapılmamasında kendilerinden kaynaklı bir kusurun olmadığı, şöyle ki, söz konusu işin yüklenicisi tarafından 12.06.2018 tarihli yazı ile iş deneyim belgesini düzenleyen idareden iş deneyim belgesine konu işin geçici kabulünün yapılmasının talep edildiği, 06.07.2018 tarihli idarece verilen cevabi yazıda ise  “… Yüklenici firmadan kaynaklı olmayan enerjilendirme ve testlerle ilgili oluşabilecek bir takım aksaklıkların işin sözleşme süresinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Geçici kabulün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılması uygun olacaktır.” şeklinde açıklama yapılarak başvurunun reddedildiği, bu nedenle idareden kaynaklanan sebepten dolayı taraflarınca sunulan söz konusu iş deneyim belgesinin kabul edilmemesinin hakkaniyete aykırı olduğu, kendileri tarafından akdedilen altyüklenici sözleşmesi uyarınca kısmi kabul tarihine kadar imalat kalemlerinde eksiklik bulunmadığı, eksik imalatın bulunması halinde iş deneyim belgesinin düzenlenmesinin mümkün olmayacağı, bu itibarla kısmi kabul tarihindeki imalatların eksiksiz yerine getirildiği, bu hususların söz konusu iş deneyim belgesine konu işe ilişkin hakedişden de anlaşılacağı bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

  1. c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi olarak düzenlenir

olarak düzenlenir.”  hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

….

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi kabul öngörülmesi” başlıklı 50’nci maddesinde “50.1. İhale konusu işte kısmi kabul yapılmasının öngörülmesi halinde, müstakil kullanımına elverişli iş kısımları ve bu iş kısımlarının bitirme tarihlerinin sözleşme tasarısında belirtilmesi gerekmektedir. Ancak sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uyarınca kısmi kabul yapılması mümkündür.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı: Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Muş Malazgirt 80 Daireli Lojman İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi

  1. b) Yatırım proje no’su/kodu:
  1. c) Miktarı ve türü: 4 Bloktan Oluşan Tüm Binaların Toplam İnşaat Alanı 14.028 M2 Olan B+Z+4 Katlı Bina4 Bloktan Oluşan Tüm Binaların Toplam İnşaat Alanı 14.028 M2 Olan B+Z+4 Katlı Bina

ç) Yapılacağı yer:Muş Malazgirt

  1. d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

05.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibi ve diğer 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli bulunan isteklilerden Şahinoğulları Halı Kilim Teks. Tur. İnş. San. Tic. Ltd.Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Özkan Group İnş. A.Ş.- Fuat Altundere İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Fuat Deveci- Güresmer Yol Yapı İnş. Tur. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak “…ihale dokümanında kısmi geçici kabul öngörülmediği, firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin geçici kabulü yapılmadığı ve yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmede belirtilen imalatların tamamlanmadığından firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde gerekçeye yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla alt yüklenici iş bitirme belgesi, belgeye konu olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme ve 1 adet hakediş raporunun (12.10.2017 tarihli ve 7 ARA nolu) sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede özel ortak Güresmer Yol Yapı İnş. Tur. A.Ş. tarafından, Muş Özel İdaresi tarafından düzenlenen 13.10.2017 tarihli ve 2016/263318-1614677-1-1 sayılı “alt yüklenici iş bitirme belgesi”nin sunulduğu, söz konusu belgede işveren adının “Fuat Deveci- Güres İnşaat Madencilik Temizlik Hazır Yemek Doğalgaz Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı”, alt yüklenicinin unvanının “Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm Anonim Şirketi”, belgeye konu işin adı ve ihale kayıt numarasının “Muş Merkez 112 Acil Çağrı Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapımı, 2016/263318”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “İşin %80’lik Kısmı alt yüklenici tarafından (Betonarme Karkas)yapılmıştır.”, uygulanan yapı tekniğinin “betonarme karkas”, esas işin sözleşme tarihinin “19.09.2016”, esas işin ilk sözleşme bedelinin “5.023.000,00 TRY”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme tarihinin “30.09.2016”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin “4.015.355,14 TRY”, alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin “12.09.2017” olduğu, esas işin geçici kabul/tasfiye tarihi bilgisinin ise belgede bulunmadığı, ayrıca belgenin açıklama kısmında “Bu altyüklenici iş deneyim belgesi firmanın 11.10.2017 tarihli dilekçesine istinaden EKAP modülü üzerinden yapılmıştır.” ifadelerine yer verildiği, belge ekinde sunulan iş deneyim belgesine konu imalatlara ilişkin 12.10.2017 tarihli hakedişin sunulduğu,

Ayrıca anılan istekli tarafından söz konusu iş bitirme belgesi ekinde sunulan sözleşme incelendiğinde, 19.09.2016 tarihinde yüklenici “Fuat Deveci- Güres İnşaat Madencilik Temizlik Hazır Yemek Doğalgaz Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı” ile Muş Özel İdaresi arasında imzalanan “Muş Merkez 112 Acil Çağrı Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapımı” işine ilişkin olduğu, ayrıca belgeyi düzenleyen idarenin bahse konu ihaleyi yapan idare ile aynı olduğu görülmüştür.

Sözleşme yüklenicisi tarafından belgeyi düzenleyen idareye 12.06.2018 tarihli yazı ile söz konusu işin geçici kabulün yapılmasının talep edildiği, ayrıca İdarece verilen cevabi yazıda “…yüklenici firmadan kaynaklı olmayan enerjilendirme ve testlerle ilgili oluşabilecek bir takım aksaklıkların işin sözleşme süresinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mekanik asansör vb. tesisatta bir takım testler yapılamamaktadır. Geçici kabulün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılması uygun olacaktır…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan  Tip Sözleşme  Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinin 9.3’üncü alt maddesine ilişkin olan 11 nolu dipnotta “Kısmi kabul yapılması öngörülmüş ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“9.3. İşin müstakil kullanımına elverişli kısımları ve bitirme tarihleri” açıklamasına,

Yine aynı tasarının “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 19 ‘uncu maddesinin 19.2’nci alt maddesine ilişkin olan 19 nolu dipnotunda ise “ (1) Kısmi kabul yapılması öngörülmeyen durumlarda “19.2. Madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır;

(2) Kısmi kabul yapılması öngörülen durumlarda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“19.2. Sözleşme konusu taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli kısımları için, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kısmi kabul yapılması öngörülmektedir.” açıklamalarına yer verildiği görülmüştür.

Belgeye konu işin sözleşmesinin 9.3’üncü maddesinde ise “bu madde boş bırakılmıştır” şeklinde, yine aynı sözleşmenin 19’uncu maddesinde “İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.” ve 19.2. Madde boş bırakılmıştır” şeklinde düzenlemelerin yer aldığı ve söz konusu düzenlemelerden iş deneyim belgesine konu işte kısmi kabul yapılmasının öngörülmediği anlaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu belgede alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin “12.09.2017” olarak belirtildiği, bu tarihin ise anılan belge ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli ve “7 ARA” nolu hakedişte ödemesi yapılan işlere ilişkin olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde tek sözleşme ile taahhüt edilen işlerin bir bölümünü gerçekleştiren alt yüklenicilere tarafı oldukları sözleşmenin tamamını gerçekleştirmeleri ve asıl sözleşmede kısmi kabulün öngörülmesi halinde kendi taahhüdü altındaki işlere ilişkin kısmi kabulün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin geçici kabulün yapılması şartıyla alt yüklenici iş bitirme belgesinin verileceği anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlemeleri için asıl işe ilişkin geçici kabulün yapılmadığı durumlarda dokümanda düzenlenmiş olması şartıyla işin alt yükleniciye yaptırılan kısmına ilişkin kısmi kabulün yapılmış olması gerekmektedir.

Belgeye konu işe ait sözleşmede kısmi kabul öngörülmediği, ayrıca söz konusu 112 Acil Çağrı Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapımı işinin alt yüklenici tarafından yapılan %80’lik kısmının ise betonarme karkas olarak belirtildiği, bu haliyle belgeye konu işin niteliği itibariyle kısmi kabul yapılmasına da uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu sözleşmede kısmi kabul öngörülmediği ve asıl işin geçici kabulünün de yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda, başvuru sahibi Fuat Deveci – Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm A.Ş İş Ortaklığı tarafından sunulan ve Muş Özel İdaresince “Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm Anonim Şirketi” adına düzenlenen 13.10.2017 tarih ve 2016/263318-1614677-1-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından belgenin iptal edilmesi hususunda belgeyi düzenleyen idareye bildirim yapılmasına karar verilmiştir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın