Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Yeterlik Kriteri Olarak Asgari İş Deneyim Tutarı

Yeterlik Kriteri Olarak Asgari İş Deneyim Tutarı

KAMU İHALE KURULU KARARI

 • Malzemeli Yemek Alım İhalesi
 • Geçici Teminat Tutarı
 • Asgari İş Deneyim Tutarı

Karar No              : 2019/UH.I-220

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/608405 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırklareli Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 25.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Okbay Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2019 tarih ve 2539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/86 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş ile Aydeniz Özel Sağlık Medikal Gıda İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi tutarları ile teminat mektuplarının yeterli olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 1. b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 1. c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 1. d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
 1. e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Geçici teminat”  başlıklı 33’ncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
 1. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

 1. a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,
 1. b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

… ” hükmü,

Başvuruya konu ihalenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “a2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ
 1. b) Miktarı ve türü:

400950 Öğün Yemek Hizmeti Alımı işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. c) Yapılacağı yer: KIRKLARELİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
 1. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

…” düzenlemesi,

Bahsi geçen Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 23.05.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. ” düzenlemeler yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün “Yemek Hizmeti Alımı” işi olduğu, 25.12.2018 tarihli ihale komisyon kararında, Temaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde istenen kapasite raporunu sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Aydeniz Özel Sağlık Medikal Gıda İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 1. a) Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş ile Aydeniz Özel Sağ. Med. Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgelerinin incelenmesi neticesinde;

Yukarıda bahsi geçen İdari Şartname düzenlemesinde, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale uhdesinde bırakılan Çağ Yemek Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklif bedelinin 1.645.231,50 TL olduğu, anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Kırklareli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 08.08.2018 tarihli ve 2016/350312-1813163-1-2 sayılı “Malzeme Dahil 4 Kap Yemek Hizmet Alımı” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulmuş olduğu, belge tutarının 2.947.027,63 TL olduğu, bu tutarın ise söz konusu istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (411.307,875 TL) karşıladığı,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan Aydeniz Özel Sağ. Med. Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 1.651.914,00 TL olduğu, anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından 12.10.2017 tarihli ve 2017/359561-21511306-1-1 sayılı olarak düzenlenmiş “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (2 aylık)” işine ilişkin yüklenici iş bitirme belgesinin sunulmuş olduğu, belge tutarının 1.036.368,40 TL olduğu, bu tutarın ise söz konusu istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (412.978,5 TL) karşıladığı anlaşılmıştır.

 1. b) 1 ve 2’nci avantajlı teklif sahibi isteklilerin, geçici teminat mektuplarının incelenmesi neticesinde,

Yukarıda belirtilen İdari Şartname’nin 26.1’nci maddesinden, istekliler tarafından teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verileceği, teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Çağ Yem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 12.12.2018 tarihli geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu mektubun teminat tutarının 81.000,00 TL, isteklinin teklif bedelinin ise 1.645.231,50 TL olduğu, bu tutarın ise istekli tarafından sağlanması gereken geçici teminat tutarını (49.356,95 TL) karşıladığı anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Aydeniz Özel Sağ. Med. Gıda İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 25.12.2018 tarihli geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu mektubun teminat tutarının 83.000,00 TL, isteklinin teklif bedelinin ise 1.651.914,00 TL olduğu, bu tutarın ise istekli tarafından sağlanması gereken geçici teminat tutarını (49.557,42 TL) karşıladığı anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, yukarıda bahsi geçen isteklilerce sunulmuş olan iş deneyim belgeleri ile geçici teminat mektupları tutarlarının İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 26.1’inci maddeleri düzenlemelerinde yer alan asgari yeterlik tutarlarını karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi Karar No              : 2020/UH.IV-1337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/293349 İhale …

Call Now ButtonBize ulaşın