Basın duyuruları
xxxx
Home / MAKALELER / Meslek Odası Kaydı Silinmiş Mühendisler Kamu İhalelerine Katılabilir mi?

Meslek Odası Kaydı Silinmiş Mühendisler Kamu İhalelerine Katılabilir mi?

Meslek Odası Kaydı Silinmiş Mühendisler Kamu İhalelerine Katılabilir mi?

Mühendislerin bağlı oldukları meslek odasından kayıtlarının silinmesi durumunda kamu ihalelerine girip giremeyecekleri sorununu çözebilmek için öncelikle mühendislerin meslek odalarına kayıt olma zorunluluklarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Mühendislerin Meslek Odalarına Kaydolma Zorunlulukları Var Mıdır?

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunun “ Umumi hükümler” başlıklı 33. maddesinde “  Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” Düzenlemesiyle meslek odasına kaydolmadan mühendislerin görevlerini ifa edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir.

İnşaat Mühendisler Odası Ana Yönetmeliğinin 7. Maddesinin a bendinde; “Türkiye’de inşaat mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisleri, Oda’ya üye olmak zorundadırlar.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin 11. Maddesinde “…Üyelikle ilgili bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Kamu İhale Hukuku Açısından Değerlendirme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde, istenilecek belgeler sayılırken, diğer belgeler yanında “Mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için;

İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin” sunulması zorunluluğunu getirmiştir. Bu durum meslek odasına kayıtlı bulunan mühendislerin kayıtlı olduklarına dair belgeyi ibraz etmelerini gerektirmektedir.

Aynı Yasanın 37. maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38. maddesinin birinci fıkrasında (ihale tarihi itibarıyla yürürlükte olan hâliyle), ihalelerde aday veya isteklilerden, tüzel kişi olması hâlinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin istenilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

25.01.2017 tarih ve 29959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesi:

“… Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” Düzenlemesiyle meslek odasına kayıt belgesinin internet vasıtasıyla temin edilebilmesi sebebiyle aslının teklifle birlikte ibrazı şartını kaldırmıştır.

Adı geçen yönetmeliğin 4. Maddesinde ise;

“ Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde; üçüncü fıkrasındaki “(a), (b), (c) ve (ç)” ibareleri “(a) ve (b)” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

Düzenlemesiyle mühendislerin ihale tarihi itibariyle meslek odasına kaydının sürdürmelerinin zorunlu olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Tüm bu açıklamalar ve mevzuat göz önünde bulundurulduğunda meslek odası kaydı silinmiş mühendisler kamu ihalelerine katılamayacağı, girmesi durumunda değerlendirme dışı bırakılacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Tasfiye Kararnamesi Dahil 7161 Sayılı Kanunla İhale Mevzuatına Getirilen Yenilikler

Tasfiye Kararnamesi Dahil 7161 Sayılı Kanunla İhale Mevzuatına Getirilen Yenilikler   18.01.2019 tarihli 30659 sayılı …

Call Now ButtonBize ulaşın