Basın duyuruları
xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENİLEN ÖNEMLİ MALİYET BİLEŞENLERİ / Önemli Olan Bileşenleri Belirleme Takdir Ve Yetkisinin İdareye Ait Olduğu

Önemli Olan Bileşenleri Belirleme Takdir Ve Yetkisinin İdareye Ait Olduğu

Karar No              : 2016/UH.III-788

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/174865İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliğinin İhtiyacı Olan 7 Adet Minibüs İle Personel Taşınması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliğinin İhtiyacı Olan 7 Adet Minibüs ile Personel Taşınması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Fahri Katılmış ve Oğulları Taş. Pet. İnş. Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.02.2016 tarih ve 11162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/496 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında, Teknik Şartnamede belirtilen amortisman, her türlü bakım, tamir, revizyon, yağ, yakıt, lastik, sigorta, vergi, sürücü vb., Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, kendi malı olmayan araçlar için kiralık ise hizmet süresi sonuna kadar geçerli noter onaylı taşıt kira sözleşmesi, kiralanacak taşıtların tamamına takılacak olan ATS ve işletilmesi, GSM şebekesinin olmadığı yerlerde taşıtların kesintisiz bir şekilde takip edilebilmesi için gerekli olan hafızalı ATS sistemi, fazla çalışma,  yetki belgesine bağlı taşıt kartları,  güzergah belgesi alınması gereken yerlerde belge temini, tahditli plakalı araç temini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15’inci maddesi gereği çalışanların sağlık muayenesi 17’nci maddesi gereği eğitim giderleri gibi önemli teklif bileşenlerine yer verilmediği,

2) İhale üzerine bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde, “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından

  Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

  1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

  1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

  2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

  3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

            …” hükmü,

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

            …” açıklaması yer almaktadır.

            Yapılan incelemede ihaleye katılan 11 istekliden İsmet Uygun, Vandeniz Taş. Tem. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çeliker Taş. Tem. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yiğit-Arısu Taş. Pet. İnş. Turz. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti., Sa-To Taş. İnş. Taah. Güv. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Enzel İnş. Taah. Taş. Güv. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Taş. Sınır Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin sınır değerin altında kalarak aşırı düşük olduğu, idare tarafından bu isteklilerden yazılı olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında belirtilen “Amortisman giderleri, sürücü ücreti, yakıt giderleri, lastik giderleri, periyodik bakım giderleri, genel giderler (MTV, trafik sigortası, fenni muayene, koltuk sigortası, araç takip sistemi)” bileşenlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüş, anılan yedi istekliden Enzel İnş. Taah. Taş. Güv. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yiğit-Arısu Taş. Pet. İnş. Turz. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin açıklamada bulunmadığı, açıklamada bulunan beş istekliden dördünün aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklaması uygun bulunan Gök-Er Taş. Sınır Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak ve teklifi sınır değerin üzerinde olan başvuru sahibi Fahri Katılmış ve Oğulları Taş. Pet. İnş. Gıda Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            Aktarılan mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, idarelerin teklifi sınır değerin altında kalan aşırı düşük teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesinin ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

            İdarenin, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verdiği, bu bileşenleri teklifi sınır değerin altında kalan yedi isteklinin tamamı için aynı unsurları içerecek şekilde belirttiği ve mevzuatta önemli teklif bileşenlerini belirlemek için kullanılacak herhangi bir yöntem olmadığı, teklifte önemli olan bileşenleri belirleme takdir ve yetkisinin idareye ait olduğu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin iddiasında yer vermiş olduğu bileşenlerin tamamının önemli teklif bileşeni olarak belirlenmesi zorunluluğunun olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2)      Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiğine değinilmiştir.

            Herhangi bir belge adı veya yeterlik kriteri açıkça belirtilmeksizin yalnızca soru mahiyeti taşıyan ya da sunulması gereken belgelerin yeniden incelenmesi ve/veya değerlendirilmesi talebini veya genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içeren başvurular ile tüm belgelerin yeniden incelenmesi ve/veya değerlendirilmesi talebini içeren başvurularda;

Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı değerlendirildiğinden, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini içeren söz konusu başvuruların, şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı yönünde olduğu, başvuru sahibinin idarenin yaptığı işlemlerin hangi sebeple mevzuata aykırı olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmadığı değerlendirildiğinden, ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların Kurum tarafından yeniden incelenmesi/değerlendirilmesi talebini doğuracak söz konusu başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın